Zelená kniha FIDIC

Zelená kniha je vhodná pre investičnú výstavbu, pri ktorej nie je vhodné mobilizovať personálne zdroje v takom rozsahu ako je to nutné pri väčších stavbách.

Zelená kniha je skrátená verzia FIDIC zmluvných podmienok (žltej a červenej knihy). Jej výhodou je, že obsahuje rovnankú terminológiu ako žltá a červená, rovnaké inštitúty.

Zelená kniha bola uvedená na trh v roku 1999 spolu s ostatnými knihami, ktoré sa v tom čase spoločne označovali ako Rainbow Suite.

V 1. vydaní organizácia FIDIC uvádzala, že zelená kniha sa odporúča pre stavebné práce s relatívne malou investičnou hodnotou a je vhodná pre stavebné práce, ktoré sú jednoduchého a/alebo opakujúceho sa charakteru alebo majú krátke trvanie.

V 1. vydaní je skutočne krátka zmluva – 15 ustanovení na 10 stranách. Neobsahuje odkaz na nezávislého inžiniera (správcu stavby), ale v usmernení sa uvádza, že sa môže použiť v súvislosti so všetkými typmi stavebných prác. Pokiaľ ide o rozsah a hodnotu, organizácia FIDIC odporúča, aby sa zelená kniha používala pre dielo, ktorého hodnota nepresahuje 500 000 EUR.

Pri 2. vydaní organizácia FIDIC uvádza, že mnohé banky podporujúce obnovu a rozvoj pripravili osobitné pravidlá pre obstarávanie a zmluvy pre investičnú výstavbu v hodnote do 10 mil. USD. Organizácia FIDIC na základe spätnej väzby z trhu už nezotrváva na pôvodnom odporúčaní ohľadom rozsahu a hodnoty, ale berie na vedomie, že zelená kniha sa vo významnej miere používa pri projektoch s hodnotou nad 10 mil. USD a pri lehote výstavby okolo 2 rokov.

Podľa mňa je zelená kniha jednoduchá a praktická. Dúfam, že svojich klientov nahovorím na jej používanie a osvoja si ju.

Dovolil by som si svoje nadšenie preniesť aj na vás a spraviť zelenej knihe malé „promotion“ a uviesť niekoľko dôvodov, ktoré pokladám za praktické:

 • zelenú knihu je možné použiť, či už pre stavbu na základe projektovej dokumentácie zabezpečenej objednávateľom alebo na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje zhotoviteľ v rámci svojho záväzku zo zmluvy
 • zelená kniha umožňuje rôzne možnosti platobných podmienok, a to paušálnu platbu (jedna platba, míľnikové platby, paušálna platba na základe výkazu výmer meraná každý mesiac), platbu závislú od merania prác na základe výkazu výmer, náklady plus zisk, resp. rôzne kombinácie týchto základných spôsobov platby. Návrhy v osobitných podmienkach sú jednoducho a zrozumiteľne vypracované.
 • náklady za predĺženie lehoty výstavby (prolongation costs alebo aj PGC sú paušalizované a zahŕňajú réžiu na stavenisku a mimo nej (výrobnú a správnu) uvedenú v zmluve (Contract Data).
  Ak zhotoviteľ zaviní omeškanie stavby, je samozrejme možné uplatniť zmluvnú pokutu.

Ak je stavba v omeškaní z dôvodov, ktoré zapríčinil objednávateľ, resp. na základe udalostí, ktorých riziko znáša objednávateľ, zhotoviteľ je oprávnený na predĺženie lehoty výstavby (EOT) a na náklady (PSG). Vtedy je udalosť kompenzovateľná (compensable). Ak je udalosť iba ospravedlniteľná (excusable), zhotoviteľ je oprávnený iba na predĺženie lehoty výstavby (EOT).

Ospravedlniteľné omeškanie je následkom udalosti, ktorá nebola spôsobená objednávateľom, ale ktorej riziko vzniku znáša objednávateľ (napr. nepredvídateľné klimatické podmienky).

Kompenzovateľné omeškanie je predovšetkým následkom udalosti, ktorú priamo zapríčinil objednávateľ (napr. chyby v špecifikácii, neodovzdanie staveniska včas), avšak tiež v prípade, kedy je kompenzácia (čas a peniaze) v rámci trhových podmienok na mieste, napr. nepredvídateľné fyzické podmienky na stavenisku.

PSG sa neuplatňujú pri disruption.

 • zelená kniha má riziká, ktoré znáša objednávateľ prehľadne usporiadané v tabuľke v článku 11
 • včasné oznámenie udalosti a nároku je povinnosťou. Následkom neskorého oznámenia nie je zánik nároku
 • zelená kniha odkazuje na fast track arbitration
 • zelená kniha obsahuje zrozumiteľného sprievodcu pre vypracovanie zmluvy šitej na mieru
 • zelená kniha obsahuje formuláre pre komunikáciu, uplatňovanie nárokov, právnych úkonov

Výpočet PGC

Výška PGC závisí od hodnoty diela (V) vykonávanej v čase udalosti spôsobujúcej omeškanie.

Priemerná váha (W) nákladov na stavenisku a mimo staveniska je vyjadrená vzorcom:  W = 20% x Cena diela/Lehota výstavby, pričom:

 • Ak je V 0, PGC = 25% of W za deň omeškania
 • Ak je V viac ako 0 ale menej ako 33% Ceny diela, PGC = 60% W za deň omeškania
 • Ak je V viac alebo rovné 33% ale menej ako 66% Ceny diela, PGC = 125% of W za každý deň omeškania
 • Ak je V viac alebo rovné ako 66% Ceny diela, PGC = 60% W za každý deň omeškania