Spory

V rámci svojej advokátskej činnosti kladiem dôraz aj na predchádzanie sporom. Moju agendu preto vo významnej miere napĺňa aj urovnávanie sporov, zastupovanie klientov v arbitrážnych (rozhodcovských) konaniach, a napokon aj samotné rozhodovanie sporov. Rozhodujem ako adjudikátor v rámci FIDIC zmluvných podmienok, alebo ako rozhodca (arbiter), a to, či už ako stálym rozhodcovským súdom ustanovený, alebo sporovými stranami vybratý ad hoc rozhodca.

Časť mojej webstránky preto venujem aj stručnému prehľadu o výhodách adjudikácie a rozhodcovského konania (arbitráže).

Môžete ma vymenovať za rozhodcu, ktorý rozhodne Váš spor vzniknutý v rámci stavebnej činnosti realizovanej v Slovenskej republike, prípadne v zahraničí. Rozsudok v rozhodcovskom konaní (arbitráži) je exekučným titulom, teda je vykonateľný (rovnako ako rozsudok všeobecného súdu Slovenskej republiky).

Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka (adjudikátora / mediátora), ktorý Vás bude sprevádzať k dohode o urovnaní, prípadne Vám poskytne nestranné stanovisko k vzniknutému problému na stavbe.

 

Spory na stavbách

Na obrázku nižšie je znázornené ako je upravené riešenie sporov v rámci FIDIC zmluvných podmienok (červená a žltá kniha – vydanie 1999). Spor sa môže dostať po zamietnutí nároku inžinierom (správca stavby) a po rozhodnutí adjudikátorom (u nás zaužívaná skratka KRS) až na arbitráž ICC (prípadne náš rozhodcovský súd). Ak nebude použitá rozhodcovská doložka, spor sa dostane na príslušný všeobecný súd v SR. Vo vydaniach 2017 FIDIC zmluvných podmienok je adjudikácia riešená odlišne a zmluvné strany majú možnosť požiadať adjudikátora (KPAS – Komisia pre predchádzanie/adjudikáciu sporov) aj o neformálnu radu.

Ak realizujete významný stavebný projekt, dovoľujem si Vám odporučiť, aby ste mali adjudikátora už počas realizácie stavby, a to preto, aby bol oboznámený s podmienkami na stavbe, a tiež si Vám dovoľujem odporučiť, aby ste adjudikáciu prepojili s rozhodcovským konaním (odporúčam Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory). Vďaka týmto dvom inštitútom dokážete účinne predchádzať súdnym sporom a môžete sa zamerať na to najpodstatnejšie – na riadne a včasné dokončenie stavby za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase.

Arbitráž

Rozhodujem spory vniknuté v rámci stavebnej činnosti realizovanej v Slovenskej republike.

Rozhodcovské konanie vediem podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení („ZoRK“), pokiaľ nie je medzi účastníkmi sporu dohodnuté miesto arbitráže mimo Slovenskej republiky. Činnosť rozhodcu nie je poskytovaním advokátskych služieb.

V prípade ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, môžete ma vymenovať za rozhodcu, ktorý rozhodne Váš spor.

Môžete ma vymenovať za rozhodcu aj v prípade, že rozhodcovské konanie prebieha v rámci rozhodcovskej inštitúcie, a to aj rozhodcovskej inštitúcie mimo Slovenskej republiky.

Vzťah medzi mnou ako rozhodcom a účastníkmi rozhodcovského konania je spravidla určený v zmluve o rozhodcovi.

Adjudikácia (DAB, DAAB)

Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka, ktorý Vás bude sprevádzať k dohode o urovnaní, resp. Vám poskytne nestranné stanovisko.

Podmienky o riešení konkrétneho sporu budú dohodnuté v písomnej dohode, ktorej súčasťou je najmä, ale nie len: (i) identifikácia sporových strán, (ii) popis sporu, (iii) spôsob zmierovacieho postupu, (iv) lehoty, (v) jazyk, (vi) miesto, (vii) nominovanie, (viii) odmena, (ix) administratívne náklady, (x) výdavky a iné.

Pri urovnaní sporov nepostupujem podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a nie som mediátorom registrovaným podľa tohto zákona. Je na vôli strán, či akceptujú moju radu a formalizujú ju samostatnou dohodou, alebo dodatkom k existujúcej zmluve o dielo.

Ak strany so záverom zmierovacieho postupu nesúhlasia, nedochádza k vyriešeniu sporu. Výsledkom zmierovacieho postupu je dohoda strán sporu, ktorá je pre strany síce záväzná, ale nemá účinky res iudicata. Dohoda, môže mať exekučný titul, ak bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo bola schválená ako zmier pred súdom, alebo rozhodcovským súdom.