Skúsenosti v stavebníctve

Bol som súčasťou odborných tímov na veľkých stavebných zákazkách v Slovenskej republike. Mám za sebou claimy, urovnania a variácie spoločne v sume za viac ako 100 miliónov eur.

Participoval som na komplexnom vysporiadaní vzťahov zo zmluvy o dielo na základe FIDIC zmluvných podmienok (červená kniha 1999) medzi SNG a STRABAG/HORNEX pri rekonštrukcii areálu SNG.

Mám za sebou štyri rokovania o predĺžení lehoty výstavby na dostavbe niektorých častí JE Mochovce, blok 3 a 4 v rámci zmluvy o dielo medzi ENSECO, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s. a účasť na kontrakt manažmente tejto zmluvy o dielo, vrátane subdodávok a súvisiacich zmlúv.

Od roku 2022 som konzultantom pre Hlavné mesto SR Bratislavu pre významné investičné akcie, ako napr. Modernizácia električkových tratí, atď.

Aktuálne ako súčasť tímu urovnávame vzťahy z výstavby Zvolenskej teplárne po tom, čo zhotoviteľ neplnil svoje zmluvné povinnosti a bol na neho vyhlásený konkruz. Vstupuje tu do seba FIDIC zmluvné podmienky, verejné právo (konkurz), incidenčné spory a ICC doložka pre riešenie sporov zo zmluvy o dielo, bankové záruky.

Ďalšie stavby, na ktorých som sa podieľal ako súčasť právneho/konzultačného tímu:

 • výstavba Jadrovej elektrárne v Mochovciach (3., 4. blok);
 • odstavenie a vyradenie Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (V1);
 • vyradenie Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (A1);
 • príprava aktív pre nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach a jeho vklad do základného imania spoločného podniku (príprava podkladov pre investičný zámer, účasť na feasibility study);
 • rýchlostná cesta Zvolen – Pstruša;
 • rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie;
 • inovácia a modernizácia plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo;
 • modernizácia a inovácia Zvolenskej teplárne;
 • modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná;
 • vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany;
 • od 2022 FIDIC konzultant pre projektový tím Magistrátu hl. m. SR Bratislavy;
 • Terminál integrovanej dopravy v Trebišove;
 • Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 v Jáslovských Bohuniciach.

Referencie z oblasti stavebníctva

Od roku 2014 poskytujem komplexné právne poradenstvo spoločnosti ENSECO, a. s., ktorého súčasťou je aj riadenie zmluvy o dielo na vybrané prevádzkové súbory Jadrovej časti dokončenia Bloku 3 a 4 JE Mochovce. V rámci tohto poradenstva ako súčasť tímu vykonávam aj projektový manažment, vrátane uplatňovania variácií, uplatňovania nárokov, sprocesovania dodatkov zmluvy, zastupovania pri urovnávaní prípadných sporov, a iné otázky, a to tak vo vzťahu k objednávateľovi (Slovenské elektrárne, a.s.), ako aj k subdodávateľom.

Zmluva medzi ENSECO A SE

Od roku 2011 som bol súčasťou tímu v Slovenskej národnej galérii, ktorý pripravoval okrem iného dokumentáciu pre (i) Rekonštrukciu Kapitánskeho domu v rámci areálu Zvolenského zámku a pre (ii) Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG.

V roku 2009 som bol súčasťou tímu pre obchodnú spoločnosť VÚJE, a. s. pri rokovaní o zmluve o dielo na vybrané prevádzkové súbory Jadrovej časti dokončenia Bloku 3 a 4 JE Mochovce.

V roku 2008 až 2009 som bol súčasťou právneho tímu pre obchodnú spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., ktorý vyčlenil vybrané jadrové aktíva a vložil ich do joint venture, ktorého úlohou bolo a je pripraviť investičný zámer na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a tento postupne realizovať. Okrem iného som zabezpečoval odčlenenie nehnuteľností (vrátane pozemkov, budov, potrubí, koľají, technologických zariadení atď.) od funkčnej elektrárne JE V1, vrátane zabezpečenia zmluvných vzťahov a vecných bremien, a to v rámci prevádzky JE V1.

V rokoch 2004 až 2005 som bol členom tímov pri kúpe resp. predaji významných slovenských obchodných centier, priemyselných hál, podnikov, ako aj kancelárskych priestorov.

Pre Poradcu podnikateľa a EPI konferencie som bol v roku 2022 odborným garandom konferencie stavebného práva https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2022/stavebne-pravo/ a pripravujeme konferenciu o stavebnom práve tiež na rok 2023.

Pravidelne poskytujem školenia pre Verlag Dashöfer, FORUM MEDIA, Poradca podnikateľa, Slovenskú komoru stavebných inžinierov.

Od roku 2022 som poradca pre projektový tím Bratislavy pre výstavbu významných investičných akcií.

Školenie pre projektový tím na magistráte Bratislava

Výstavba je spleť zložitých vzťahov, kde vystupuje veľké množstvo rozličných odborníkov a profesií.

 • Mám vybudovanú sieť spolupracujúcich advokátov, konzultačných inžinierov, znalcov, expertov na verejné obstarávanie;
 • Právne otázky, analýzy a stanoviská som schopný vykonávať samostatne;
 • Komplexné otázky som schopný zodpovedať v súčinnosti s príslušnými expertmi. Týchto si viem zabezpečiť sám, prípadne si ich zabezpečuje klient v rámci svojich kapacít, alebo externe;
 • Venujem sa predovšetkým právnym aspektom zmluvných vzťahov v rámci prípravy a realizácie stavebných projektov;
 • Mojou silnou stránkou je znalosť súvislostí, záujmov a rizík jednotlivých účastníkov na stavbe;
 • Vďaka svojej odbornosti a komunikačným zručnostiam viem sporové strany posadiť k jednému stolu a nájsť pre sporové strany akceptovateľné riešenie ako urovnať spor;
 • Mojimi klientmi sú predovšetkým zhotovitelia diela a objednávatelia diela, prípadne iní priami/nepriami účastníci výstavbového projektu.