Stavebné zmluvné právo

Poskytujem poradenstvo a konzultácie ohľadom právnych otázok a problémov, ku ktorým dochádza v rámci stavebnej činnosti. Venujem sa najmä stavebným sporom, predchádzaniu sporom na stavbách, urovnávaniu sporov na stavbách.

Ak máte spor na stavbe, ste na dobrej adrese. Môžem Vás zastupovať ako stranu v spore, prípadne Váš spor rozhodnúť ako rozhodca, ak druhá sporová strana súhlasí s rozhodcovským konaním.

Môžem Vám tiež poradiť v širších súvislostiach ohľadom prípravy obstarania stavebných prác, ohľadom voľby vhodného spôsobu dodania diela, ohľadom prípravy zmluvy o dielo, ohľadom financovania, ohľadom daňových súvislostí, prípravy súťažných podkladov.

Služby, ktoré poskytujem:

 • právne konzultácie ohľadom aplikácie FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom rámci;
 • voľba vhodného modelu dodania diela, a to najmä:
  • dodávka na kľúč – EPC (turnkey projects);
  • meraná zmluva (jednotková cena) – measured contract (unit price);
  • „vyprojektuj a postav“ – lump sum contract (D&B);
  • „náklady plus zisk“ – cost plus contract (cost reimbursable);
 • príprava zmluvy o dielo;
 • identifikácia rizík v zmluve o dielo, resp. v súťažných podkladoch;
 • príprava súťažných podkladovkritérií na vyhodnotenie ponúk (najmä s dôrazom na náklady počas životného cyklu, na najlepší pomeru ceny a kvality) s cieľom umožniť realizáciu inovatívnych riešení;
 • príprava ponuky uchádzača o stavebnú zákazku podľa konkrétnych súťažných podkladov;
 • contract management;
 • claim management;
 • vyčísľovanie časových a finančných nárokov (claimov);
 • vypracovanie harmonogramov (programme/schedule) s kritickou cestou (critical path) a s logickými súvislosťami (logic links) medzi činnosťami (v programe Primavera, MS Project);
 • vypracovanie analýzy príčiny a následku (cause and effect) omeškania jedného z účastníkov výstavby, prípadne súbehu omeškania účastníkov výstavby (concurent delay);
 • riešenie otázky zabezpečenia realizácie výstavby a transferu rizík (poistenie, bankové záruky, zádržné);
 • príprava zmluvy s dozoromstavebným manažmentom, a konzultačným inžinierom;
 • príprava zmluvy v rámci joint venture/konzorcia;
 • príprava zmluvy so subdodávateľmi;
 • analýza skutkového stavu a dôkaznej situácie, ak nie je možné spor urovnať mimosúdne;
 • rokovanie, vyjednávanie, urovnania v rámci mimosúdneho riešenia sporov (ADR);
 • právne zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi, prípadne v arbitrážnych konaniach, a vypracovanie podaní (predžalobné výzvy, žaloby, návrhy, vyjadrenia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky);
 • právne poradenstvo pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní;
 • a iné….