Rozloženie rizík vo FIDIC zmluvných podmienkach, červená kniha 1999

FIDIC zmluvné podmienky predvídajú skutočnosti, ku ktorým môže dôjsť v priebehu realizácie diela na stavbe, a riziká z nich rozkladajú medzi objednávateľa a zhotoviteľa v závislosti od zvolených FIDIC zmluvných pomdienok. S výskytom určitej skutočnosti je takmer vždy spojený nárok (rozumej skôr v zmlysle vzniku subjektívneho práva), ktorý je jasne vymedzený vo FIDIC zmluvných podmienkach. Obvykle ide o nárok na predĺženie lehoty výstavby, prípadne na úhradu nákladov. V niektorých prípadoch môže ísť aj o nárok na úhradu nákladov a primeraného zisku. Podmienkou vzniku nároku je jeho včasné oznámenie druhej zmluvnej strane.  

Riziká možno predvídať, kontrolovať, poistiť, prípadne ich predvídať nie je možné. Platí zásada, že riziko by mal niesť ten, u koho je to najoptimálnejšie. Analýzu rizík je potrebné vykonať pred podpisom zmluvy, a to vo fáze výberu spôsobu dodania diela. FIDIC má k dispozícii tzv. rainbow suite, teda druhy zmluvných podmienok, ktoré možno vybrať v závislosti od voľby spôsobu dodania diela. Rozloženie rizík v jednotlivých druhoch zmluvných podmienok sa líši.

Rozloženie rizík v rámci zvoleného druhu zmluvných podmienok je dômyselne rozložené medzi zmluvné strany a overené rokmi praxe, preto sa neodporúča robiť do zmluvných podmienok zásahy.

Prenos rizík z jednej zmluvnej strany na druhú bez dodatočného vyváženia vzťahu, prináša zvýšenie ceny diela.

Nižšie uvádzam prehľad nárokov v červenej knihe, vydanie 1999 podľa jednotlivých ustanovení a podľa skutočnosti, ktorá ich vyvoláva.

Ustanovenie podčlánkuOprávnenie ZhotoviteľaOprávnenie Objednávateľa
1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynovpredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk 
2.1 Právo prístupu na Staveniskopredĺženie Lehoty na výstavbu / Náklady + primeraný zisk 
2.5 Nároky Objednávateľa procesné ustanovenia
4.6 SpoluprácaNepredvídateľné Náklady (Zmena) 
4.7 Vytyčovaniepredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk 
4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienkypredĺženie Lehoty výstavby / Náklady 
4.19 Elektrina, voda a plyn Oprávnenie k platbe (mimo podčl. 2.5)
4.20 Zariadenie Objednávateľa a materiály poskytované Objednávateľom bez úhrady Oprávnenie k platbe (mimo podčl. 2.5)
4.24 Nálezy na Staveniskupredĺženie Lehoty výstavby / Náklady 
7.4 Skúškypredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk 
7.5 Odmietnutie Ak Zhotoviteľ nevykoná podľa pokynu Objednávateľa nápravu, Objednávateľ je oprávnený nárokovať si dodatočné náklady
7.6 Opravné práce Ak Zhotoviteľ nevykoná podľa pokynu Objednávateľa nápravu, Objednávateľ je oprávnený nárokovať si všetky náklady (Zhotoviteľ nebude oprávnený uplatniť cenu za nevykonané práce)
8.4 Predĺženie Lehoty výstavbypredĺženie Lehoty výstavby z uvedených dôvodov (viď tiež podčl. 8.2 a 10.1) 
8.5 Oneskorenie spôsobené úradmipredĺženie Lehoty výstavby 
8.6 Postup prác Revidovaný harmonogram a revidované metódy na urýchlenie postupu, Objednávateľ má nárok na zvýšené náklady (Zhotoviteľ nemá nárok na svoje zvýšené náklady)
8.7 Odškodnenie za oneskorenie Nárok na odškodnenie za oneskorenie so splnením Lehoty výstavby
8.9 Následky prerušeniapredĺženie Lehoty výstavby / Náklady 
9.4 Neúspešné Preberacie skúšky Nárok na zníženie Zmluvnej ceny v prípade vydania Preberacieho protokolu na základe požiadavky Objednávateľa o hodnotu vady Diela (Sekcie)
10.2 Preberanie časti DielaNáklady + primeraný ziskOdškodnenie za omeškanie pomerne podľa hodnoty prevzatej časti Diela
10.3 Prekážky vykonania Preberacích skúšokpredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk 
11.2 Náklady na odstránenie vádNáklady nezapríčenené Zhotoviteľom podľa podčl. 13.3 
11.3 Predĺženie Lehoty na odstránenie vád Nárok na predĺženie Záručnej doby
11.4 Neodstránenie vád Náklady, resp. odôvodnené zníženie Zmluvnej ceny, resp. vrátenie peňažného plnenia z dôvodu neodstránenia vady
11.8 Zhotoviteľove zistenie príčiny vadyNáklady + primeraný zisk 
11.11 Vypratanie Staveniska náklady na predaj, vyčistenie staveniska
12.3 OceňovanieStavebný dozor ocení každú položku práce za použitia merania a príslušnej položkovej ceny 
12.4 Vynechanie časti DielaNáklady v dôsledku vynechania prác na základe Zmeny 
13.2 Zlepšovací návrhNárok na polovinu úspor zo zmluvnej hodnoty zlepšovacieho návrhu a o rozdelenie úspory 
13.3 Postup pri ZmenáchNárok na úpravu Zmluvnej ceny – ocenenie v súlade s čl. 12 (Meranie a oceňovanie) 
13.7 Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmienpredĺženie Lehoty výstavby / Náklady 
13.8 Úpravy v dôsledku zmien nákladovZvýšené náklady 
14.4 Harmonogram platiebNárok na revíziu splátok ak je pomalší skutočný postup ako ten, na ktorom bol postup založený v pôvodnom harmonograme 
14.8 Oneskorená platbaÚroky z omeškania 
15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia Ocenenie Diala, Vybavenia a Dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších súm splatných Zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia za riadne vykonané práce v súlade so Zmluvou
15.4 Platba po odstúpení Straty a škody a všetky naviac náklady na dokončenie Diela po započítaní všetkých súm splatných Zhotoviteľovi
15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od ZmluvyPlatba podľa podčl. 19.6 
16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť prácepredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk 
16.4 Platba pri odstúpeníOcenenie Diela podľa podčl. 19.6 / ušlý zisk, alebo inú stratu a škodu / uvoľnenie záruk 
17.1 Náhrada škodyNáhrada škôd, strát a nákladov 
17.4 Dôsledky rizík Objednávateľapredĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk (v stanovených prípadoch) 
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenieNáklady na poistnéNáklady na poistné
18.2 Poistenie Diela a Zariadenia Zhotoviteľa Náklady na poistenie v stanovenom rozsahu
19.4 Dôsledky Vyššej mocipredĺženie Lehoty výstavby / Náklady 
19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenieOcenenie prác a Nákladov 
19.7 Uvoľnenie z plnenia podľa Právnych predpisovOcenenie prác a Nákladov 
20.1 Nároky ZhotoviteľaProcesné ustanovenia