Prečo si myslím, že pojem „naviac práca“​ nie je na stavbách vhodné používať?

Používať pojem „naviac práca“ podľa mňa nie je správne, pretože tu máme iné výstižnejšie označenia pre okolnosť, ktorá nastáva a tiež preto, že pojem „naviac práca“ vytvára mylný dojem, že zhotoviteľ plní niečo naviac, ako má, hoci tomu tak nie je.

Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo a opraviť vady a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne vykonané dielo cenu.

Predmet diela je špecifikovaný buď projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, alebo špecifikáciou diela, kedy je zhotoviteľ povinný dodať dielo, ktoré je spôsobilé na účel, ktorý je určený v zmluve a podľa dohodnutých kritérií.

Cena za dielo je aj v slovenských pomeroch dohodnutá buď paušálne, alebo v meranej zmluve jednotkovými cenami zaplatenými na základe skutočne vymeraných jednotiek podľa výkazu výmer.

Všetko, čo je dodané v rámci predmetu diela, je záväzkom zhotoviteľa.

Aby sme si nekomplikovali situáciu, sústreďme sa na kontraktačný proces v rámci súkromného práva, a nevšímajme si zmluvu, ktorá vzíde z obstarávania.

V rámci diela si strany dohodnú, kto bude znášať náklady z rizík, ktoré môžu očakávane, alebo neočakávane nastať. V takom prípade môžu vzniknúť dodatočné náklady, ktoré znáša buď zhotoviteľ, alebo objednávateľ. Nejde však o naviac prácu, ale o nárokovateľnú podmienenú platbu ceny diela.

Povinnosťou objednávateľa je zabezpečiť riadny prieskum a riadnu projektovú dokumentáciu. Všetky zmeny podkladov by mali ísť za objednávateľom. V prípade, že vezme na seba zhotoviteľ riziko za skrytý stav, je to jeho bremeno, ale objednávateľ môže predpokladať, že to bude zohľadnené vo vyššej cene.

Možno však nazvať naviac prácami práce, ktoré zhotoviteľ vykoná nad rámec očakávaných prác? Predtým ako si povieme odpoveď, predstavme si ešte zmenu.

V zahraničí sa používa termín variácia a mne sa tento termín zdá vhodnejší ako zmena aj preto, že zmena je skôr právnym vyjadrením. Zmena je predovšetkým zmenou záväzku. Zmena rozsahu predmetu diela je tiež zmenou záväzku. Zmena môže byť privatívnou nováciou alebo kumulatívnou nováciou. V praxi však nepoužívame tieto termíny, iba povieme, že došlo k zmene záväzku, resp. k zmene.

Podľa môjho názoru by sme pod variáciou mali rozumieť iba takú zmenu, ktorú je nevyhnutné vykonať, aby dielo, tak ako bolo pôvodne definované projektom, resp. špecifikáciou, bolo dokončené.

Ak sa ukáže, že z akýchkoľvek dôvodov je potrebné vykonať zmenu projektovej dokumentácie, ide bez debaty o variáciu. Objednávateľ by ju mal nariadiť inštrukciou a zhotoviteľ by ju mal vykonať. Ak ju objednávateľ nenariadi inštrukciou, zhotoviteľ ju nevykoná a stavia podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Dokonca, vykonaním zmeny oproti projektovej dokumentáciu bez inštrukcie objednávateľa by sa zhotoviteľ mohol vystaviť porušeniu záväzku, preto by to nemal robiť.

Aj z uvedeného hľadiska v zmluve o dielo by nemala byť možnosť, aby zhotoviteľ variáciu zamietol. Variácia predsa smeruje k vykonaniu predmetu diela a jej realizácia je nevyhnutná. Zhotoviteľ môže odmietnuť variáciu iba vo výnimočných prípadoch, napr. keď nemá k dispozícii ľudí, zariadenie, je ohrozená bezpečnosť, atď.

Nie je preto ani nevyhnutné, aby mal zhotoviteľ podľa zmluvy o dielo právo iniciovať zmenu.

Nejdem tu vysvetľovať inštitút zlepšovacieho návrhu, lebo to má dopad aj na zákon o verejnom obstarávaní a tento inštitút sa u nás nepoužíva. Pri zlepšovacom návrhu, navrhne zhotoviteľ variáciu, ktorá spravidla ušetrí náklady na stavbu, prípadne náklady na spotrebu, a tento benefit si strany delia.

Variácia však nie je naviac práca, a to ani pri meranej zmluve, ani pri zmluve „naprojektuj a postav„. Variácia nie je ani zmenou zmluvy o dielo, nakoľko predmetom diela je realizácia diela vrátane predpokladaných nevyhnutných variácií. V prípade zmuvy naprojektuj a postav, pri variácii dochádza k zmene požiadaviek objednávateľa, z povahy takejto zmluvy, by malo byť variácii menej, a ak sú budú mať dopady na náklady a projektovú dokumentáciu, ktorú obstaráva zhotoviteľ, ale to objednávateľ samozrejme vie.

Naviac prácou nie je ani situácia, keď sa na meranej zmluve prestavia viac jednotiek ako odhadoval výkaz výmer. Nemalo by sa to stať, ale pokiaľ zhotoviteľ koná podľa projektovej dokumentácie, plní si dohodnutý predmet diela.

Vráťme sa k pojmu zmena záväzku.

Môže požiadať objednávateľ zhotoviteľa, aby vykonal niečo iné, ako je dohodnutý predmet diela? Zaiste.

Je však zhotoviteľ povinný takúto zmenu vykonať? Nie je. To znamená, že mu ju objednávateľ nemôže nariadiť až dovtedy, kým sa na zmene nedohodnú. Spravidla si ju strany môžu dohodnúť aj ako dodatok k zmluve. Bolo by však vhodné takúto zmenu volať naviac práca? Podľa mňa nie, pretože dokiaľ sa na tom nedohodnú, nie je to záväzok zhotoviteľa a po tom, čo sa na tom strany dohodnú, je to jeho záväzok zhotoviteľa a stáva sa predmetom diela a už to nie je naviac práca.

Uzavrel by som to tým, že zhotoviteľ buď koná predmet diela, alebo variáciu, ktorá však je predmetom diela a je zmenou, ktorá je predvídaná a musí byť zaplatená a je súčasťou zmluvy, nejde o naviac prácu. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať žiadnu naviac prácu.

V prípade, že zhotoviteľovi vznikne zo zmluvy o dielo claim, opätovne nejde o naviac prácu, ale o podmienenú, zmluvou predpokladanú platbu, ktorá prináleží zhotoviteľovi z dôvodu, že na stavbe nastali okolnosti, ktoré strany predpokladali. Ak má takáto okolnosť dopad na projektovú dokumentáciu je to variácia. Inak sú to dodatočné náklady, ale ich podkladom je zmluva, nie je to nič naviac, je to práve toľko, čo má dostať zaplatené zhotoviteľ podľa dohody. Môže ísť o dodatočné náklady na správnu, výrobnú réžiu, výrobné prostriedky (ľudia, stroje), prípadne dáky priamy náklad.

Nemáme teda naviac prácu, máme iba variáciu, zmenu záväzku, claim na zvýšenie ceny diela, opravu vady, odstránenie škody, atď.