Prečo nebolo možné zlúčiť existujúci zákon o verejných prácach do nového návrhu zákona o výstavbe?

Podľa nového zákona o výstavbe sú stupňami projektovej dokumentácie stavebný zámer, projekt stavby a vykonávací projekt.

Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach definuje v § 2 ods. c) čo je stavebný zámer a následne § 9 konanie ohľadom niektorých stavieb.

Investor, ktorý bude realizovať investičnú výstavbu za viac ako 5 mil. Eur, bude musieť vypracovať aj dokumentáciu k stavebnému zámeru podľa tohto zákona o verejných prácach. Podotýkam, že cieľom nového zákona o výstavbe je aj rýchlosť povoľovania a čerpania prostredkov z EŠIF.

Účelom zákona o verejných prácach je stanoviť pravidlá pre prípravu, kvalitu a dozorovnanie verejných prác.

Kvalita sa v prípravnej fáze posudzuje prostredníctvom štátnej experízy, ktorú vykonáva ministerstvo.

V procese výstavby sa oproti stavebnému zákonu vyžaduje od investora dokumentácia o kvalite, ktorá zahŕňa napr. záznamy o preberení, doklady o výrobkoch, skúšobný plán, dokumentáciu skutošného realizovania stavby, plán užívania, atď.

Zákon o výstavbe zavádza kategóriu vyhradená stavba.

Podľa § 2 ods. 5 navrhovaného zákona o výstavbe:

Vyhradená stavba je budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby. Zoznam vyhradených stavieb je uvedený v prílohe č. 4.

Zákonodárca tu stanovuje osobitné požiadavky na vyhradenú stavbu. Zákonodárca sa pozerá na stavbu z technického hľadiska. V zákone o verejných prácach sa zákonodárca pozerá na stavbu skôr z ekonomického hľadiska, keďže ide o stavbu financovanú z verejných prostriedkov, chce, aby sa vykonala akási štátom predpísaná štúdia uskutočniteľnosti, aby sa investor zamyslel o účelnosti stavby životnosti atď. a aby zabezpečil uchovávanie dokumentácie o kvalite po desať rokov.

Nový zákon o výstavbe v § 31 stanovuje povinnosti vlastníkovi stavby pre fázu realizcácie:

§ 31 Povinnosti vlastníka stavby

(1)    Vlastník stavby je povinný trvalo udržiavať stavbu podľa prevádzkovej dokumentácie tak, aby bola po celý čas prevádzky v súlade so základnými požiadavkami na stavby a s technickými a prevádzkovými predpismi, ktoré sa vzťahujú na jej prevádzku.

(2)    Vlastník stavby je povinný

a) udržiavať stavbu v požadovanom stavebnotechnickom stave a zistené prevádzkové nedostatky včas odstraňovať údržbou stavby,

b) dbať, aby stavba neutvárala nebezpečenstvo požiarnych ohrození a hygienických nedostatkov,

c) udržiavať technické systémy budovy a ostatné prevádzkové vybavenie stavby vo funkčnom stave,

d) dodržiavať režim pravidelných kontrol určených prevádzkovou dokumentáciou, technickými predpismi, prevádzkovými poriadkami stavieb a návodmi výrobcov stavebných výrobkov,

e) včas zabezpečiť plánované kontrolné prehliadky nosných konštrukcií stavby a technických systémov budovy a revízie, údržbu, opravy a výmenu vyhradených technických zariadení,

f) uchovávať dokumentáciu stavby, energetický certifikát a doklady o vykonaných pravidelných kontrolných prehliadkach nosných konštrukcií stavby a technických systémov budov a o revíziách, údržbe, opravách a výmene vyhradených technických zriadení a pri zmene vlastníka stavby ich odovzdať novému vlastníkovi stavby,

g) vykonať včas neodkladné zabezpečovacie práce nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

h) rešpektovať oprávnené záujmy osôb, ktoré stavbu oprávnene užívajú alebo navštevujú,

užívať stavbu na účel podľa kolaudačného osvedčenia stavby a pri zmene účelu stavby požiadať o novú kolaudáciu

Pýtam sa aký bol problém zlúčiť zákon o vrejných prácach do nového zákona o výstavbe s cieľom odstrániť jednu duplicitnú dokumentáciu, pričom naviac pri verejných zdrojoch kontrolujú účelnosť orgány EŠIF aj pred podpisom zmluvy o dielo, po podpise zmluvy o dielo, počas zmluvy o dielo, po realizácii diela a účelnosť stanovuje aj konkrétna výzva, jej dokumentácia, vrátane zmluvy o poskytovaní NFP.