Osobitosti prípravnej fázy dodania diela podľa žltej knihy FIDIC

Použitie FIDIC žltej knihy je vhodné najmä pre:

  • technicky náročné stavby, pri ktorých môže skúsený zhotoviteľ prísť s návrhom riešenia, ktoré môže mať vplyv napríklad na dĺžku vykonávania diela, výšku nákladov, kvalitu stavby (príklad: mosty, estakády, mimoúrovňové križovatky, technologické objekty, železnice);
  • novostavby, pri ktorých sú prieskumami v rámci prípravy stavby zistené podmienky územia, kde má stavba ležať; a
  • stavby, pri ktorých prípadné zmeny (variácie) v priebehu stavby nevyvolajú značné nároky na obstaranie pozemkov pod stavbou.

Žltá kniha nie je vhodná pre rekonštrukcie, a to najmä z dôvodu, že nie je známy rozsah poškodenia. Ten je možno spoľahlivo zistiť napríklad až pri zastavení prevádzky, odkrytí určitej časti stavby, atď. Pre rekonštrukcie sa javí červená kniha ako vhodnejšia. I keď viem si predstaviť aj žltú knihu s Predbežnými sumami (viď 13.5) pre konkrétne práce, ktorých množstvo/riešenie je nejasné pri zadaní zákazky.

V stručnosti uvediem niekoľko osobitostí, ktoré vyplynú pri použití FIDIC žltej knihy a pri dodaní diela spôsobom Design-Build.

1. Stavebný zámer

Investor stavby, ktorá je financovaná z verejných financií musí zabezpečiť stavebný zámer (nad 5 mil. eur), prípadne štátnu expertízu (nad 20 mil. eur). Štátny dozor zabezpečuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Štátna expertíza končí schvaľujúcim protokolom. Cena uvedená v protokole je predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) podľa zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

Investor zodpovedá za kvalitu zhotovenia diela. Na zabezpečenie kvality diela zákon o verejných prácach vyžaduje, aby sa vypracoval a dodržiaval skúšobný plán.

Kedysi zákon o verejných prácach považoval za koniec prípravných prác až vydanie stavebného povolenia, po ktorom nasledovalo verejné obstarávanie. Novela zákona o verejných prácach túto požiadavku zrušila. Ak by však došlo po vydaní protokolu ohľadom štátnej expertízy k zmene technického riešenia, ktoré by malo vplyv na cenu, musela by sa žiadať opakovaná expertíza a štátny dozor by mal možnosť vyhlásiť, že ide o neopodstatnenú zmenu, navýšenie ceny.

Je potrebné si uvedomiť, že paralelne s prípravou dokumentácie k stavebnému zámeru sa pripravuje aj žiadosť o grant / nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov (EŠIF) a preto je potrebné splniť aj podmienky požadované orgánmi EŠIF. Prínosom nového MIRRI je, že sa zjednotili pravidlá EŠIF pre žiadateľov.

2. DÚR a ÚR

Investor sám alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečí inžiniering (získanie povolení a stanovísk dotknutých orgánov a osôb) a dokumentáciu k územnému rozhodnutiu (DÚR).

Pri obstaraní projektanta je potrebné informovať projektanta, že sa bude realizovať dielo na základe FIDIC žltej knihy. Podrobná špecifikácia v DÚR môže zabrániť použitiu inovácii alebo know-how zhotoviteľa.

Podstatou DÚR je (i) určenie pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou a to najmä, aby boli vykúpené, resp., aby boli včas získané práva k stavbe na pozemkoch, kde bude stavba a kde bude stavenisko; a (ii) zabezpečenie prieskumov (geológia, hydrológia). Keďže sa pri použití žltej knihy odporúča poznať dotknuté územie, je potrebné zabezpečiť podrobné prieskumy už v tejto fáze, a nie v neskoršej, napr. v rámci získania dokumentácie k stavebnému povoleniu (DSP).

Investor si musí uvedomiť, že výhodou obstarania projektanta je zmluvný prenos časti zodpovednosti na projektanta. Dôležité preto je dobré zadefinovanie predmetu diela projektanta.

3. Vypracovanie súťažných podkladov

Všetky stanoviská, súhlasy tretích osôb, ako aj stavebného úradu vyplývajúce z právoplatného a účinného ÚR je potrebné zanalyzovať, aby sa pripravili kvalitné Požiadavky objednávateľa. Túto analýzu môže vykonať investor sám. Avšak ja na mieste investora by som si zabezpečil konzultanta ako nestrannú, nezaujatú osobu, ktorá mi dá nezávislý pohľad ku všetkým podkladom a dodávkam obstaraných dodávateľov. V neposlednom rade, investor môže takto preniesť svoju zodpovednosť na konzultanta. Ak je investor laik, je to viac ako nevyhnutné, aby mu radil so spôsobom dodania diela expert, ktorý bude niesť aj zodpovednosť. Experta je potrebné zainteresovať od začiatku. Každý expert odmietne niesť zodpovednosť za dáta, ktoré nepripravil on sám, resp. ktoré má od investora, prípadne tretej osoby. Čím neskôr konzultanta investor zabezpečí, tým menšiu zodpovednosť bude konzultant ochotný znášať. Na druhej strane, pri príprave podkladov možno ušetriť najviac finančných prostriedkov. Dobré podklady, dobré technické riešenie a spôsob realizácie diela sú najdôležitejšími rozhodnutiami. Ani dobrý zhotoviteľ nezachráni a nezlacní stavbu, ktorá sa má realizovať na základe zlej dokumentácie a zlých (nedostatočných) prieskumoch.

Súťažné podklady spravidla obsahujú niekoľko častí.

3.1 Inštrukcie pre vypracovanie ponuky

Za najdôležitejšie považujem rozhodnúť, aké budú kvalifikačné kritéria účasti (referencie o realizovaných stavebných prácach obdobného rozsahu, nevyhnutné osvedčenia osôb zodpovedných za vykonávanie diela) a aké budú kritéria pre vyhodnotenie zákazky (najnižšia cena, skúsenosti, know-how, prípadne hodnotenie technického riešenia). Investor nevyhnutne potrebuje kvalitných konzultantov, aby vedel vyhodnotiť, čo mu je predkladané a tvrdené v ponuke uchádzačov.

3.2 Obchodné podmienky

Použije sa FIDIC žltá kniha. Zásahy odporúčam vykonávať v duchu zlatého pravidiel organizácie FIDIC.

3.2.1 Základné rozdelenie rizík podľa žltej knihy

Investor je zodpovedný za prípravu Požiadaviek objednávateľa, v ktorých uvedie účel, rozsah a iné projekčné a technické kritéria ohľadom stavby. Požiadavky objednávateľa sú podkladom pre prípravu ponuky uchádzačov a nadväzujúcej projektovej dokumentácie, a sú súčasťou súťažných podmienok.

Zhotoviteľ je zodpovedný za (i) prípravu projektovej dokumentácie v súlade s Požiadavkami objednávateľa, pričom súčasťou ponuky je iba predbežná projektová dokumentácia (prípadne návrh technického riešenia), a za (ii) vykonanie diela v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú sám zabezpečí.

Ak sa podcení príprava (najmä prieskumy) a je nutné pristúpiť k zmene diela (technického riešenia) a teda aj projektovej dokumentácie, investor stráca jednu z výhod žltej knihy. Ak sú Požiadavky objednávateľa veľmi konkrétne, obmedzuje to zhotoviteľa, ktorý nemôže využiť svoje skúsenosti, know-how, invenciu a tiež sa stráca technický prínos Design-Build spôsobu dodania diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za navrhnuté technické riešenie, postupnosť prác a aj dodatočné náklady spojené s prípadnou obtiažnosťou vykonania ním navrhnutého riešenia, predĺžením Lehoty výstavby a nákladov s tým súvisiacich (napr. réžia), a to preto, že cena za predmet diela je paušálna a nezvyšuje sa z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, resp. z dôvodu výskytu rizík, ktoré výslovne neznáša podľa FIDIC žltej knihy objednávateľ.

Objednávateľ však naďalej nesie zodpovednosť za nepredvídateľné prekážky: Nepredvídateľné fyzické podmienky, arcehologické nálezy, zmenu právnych predpisov, okolnosti vyššej moci, indexáciu cien.

Dôležité je dobre nastaviť zodpovednosť (exatne definovať rozhranie kde začína povinnosť objednávateľa a jeho dodávateľov a kde začína povinnosť zhotoviteľa).

Dôležité je nastaviť zodpovednosť za získanie stavebného povolenia. Zodpovednosť za získanie stavebného povolenia precháda v žltej knihe na zhotoviteľa. Avšak, zodpovednosť zhotoviteľa by nemala byť neobmedzená. Zhotoviteľ by mal zodpovedať iba za riziká, ktoré je schopný ovplyvniť, napríklad za dodržanie právnych predpisov, noriem. Zhotoviteľ by nemal zodpovedať za omeškanie na strane stavebného úradu, ktoré bolo spôsobené samotným úradom, alebo v dôsledku konania, nekonania tretích osôb.

V miere stanovenej FIDIC zmluvnými podmienkami je potrebné si rozmyslieť, aké budú pokutové míľniky, aké budú platobné míľniky, aké budú technické míľniky.

3.2.2 Zmeny zmluvy o dielo

Zmeny (variácie) a nároky, úpravy ceny v dôsledku indexácie (13.8), úpravy ceny v dôsledku zmeny právnych predpisov (13.7) sú predpokladané v žltej knihe, preto by tieto zmeny mali byť vykonané za trvania zmluvy bez potreby zadania novej zákazky v zmysle § 18 ods. 1, písm. (a) ZVO.

Červená kniha definuje, čo je zmena (variácia ), viď. Podčl. 13.1 FIDIC čerená kniha, kde je stanovené, čo je zmena (variácia), a to: zmena množstva v položke; zmeny v kvalite; zmeny vo výškach, rozmeroch, rozmiestnenia akejkoľvek časti Diela; vypustenie určitých prác; dodatočná práca; zmena Technologického zariadenia, Materiálov; nevyhnutného na stavbu Diela; zmeny v postupnosti alebo načasovaní.

Žltá kniha uvádza, že zmenu (variáciu) môže iniciovať Správca stavby a Zhotoviteľ je chránený iba tým, že sú uvedené podmienky, kedy môže odmietnuť zmenu, napr. že (i) neexistuje vec určená pre Dielo, (ii) dôjde k zníženiu bezpečnosti Diela, alebo (iii) bude mať zmena negatívny vplyv na záruky.

V zmysle červeného FIDICu, zmena (variácia) je akákoľvek zmena, ktorá je nevyhnutná, aby sa vykonal predmet Diela. Zmenou (variáciou) nebude niečo, čo nebolo predmetom Diela a teda aj nebolo predmetom pôvodnej zákazky a niečo, čo si investor dodatočne zmyslel. Zmenu (variáciu) však bude možné vykonať podľa pôvodnej zmluvy, ak napríklad pôvodné riešenie, nie je možné z dôvodu, že sa ukáže, že podmienky na stavenisku sú iné ako sa predpokladalo. Princíp žltej knihy spočíva v tom, že dielo je v zmluve opísane menej podrobne (nie je špecifikované v DSP, výkaze výmer ako pri červenej knihe), ale je v Podmienkach objednávateľa špecifikované predovšetkým účelom a funkčnými kritériami. Detailná špecifikácia, napr. v podobe DSP je vyhotovená až zhotoviteľom na základe zmluvy počas jej realizácie. Ide o jedno z prvých plnení (dodávok) podľa zmluvy. Vnútorné zmeny by mohli byť tie, ku ktorým dochádza v rámci a v hraniciach existujúcej zmluvy (týkajú sa napr. zmeny harmonogramu, zmeny určitého riešenia). Vonkajšie zmeny sú tie, ku ktorým dochádza na základe vonkajších vplyvov (napr. rozšírenie funkčnosti diela). Zmluvou predpokladané zmeny sa riešia v zmenovom konaní (čl. 13 Variácie), alebo na základe nárokov (nepredvídateľné fyzické podmienky). Kým zmena (variácia) spravidla predstavuje zmenu riešenia (projektovej dokumentácie), claim bude dodatočnou, ale v zmluve výslovne predvídanou korekciou niektorých podmienok. Claim je zmluvný inštitút, ktorý umožňuje zmenu obsahu záväzkov v zmluve tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy – vykonanie daného diela.

Zmena funkčných požiadaviek, tzv. subjektívna zmena je zmena iba na základe rozhodnutia, potreby investora. Takúto zmenu je možné vykonať pokiaľ finančný náklad nebude prevyšovať 15% pôvodnej ceny na základe pravidla de minimis. Iné zmeny by už mohli byť považované za novú zákazku, ktoré by mohli podliehať novému obstarávaniu.

3.3 Požiadavky objednávateľa

Požiadavky objednávateľa spravidla obsahujú:

Všeobecné informácie, a to informácie o účele a rozsahu diela, základné údaje o stavenisku (vymedzenie staveniska, klimatických, geologických, hydrogeologických podmienok. Odporúča sa mať podrobné prieskumy a aktuálne.

Informácie k dokumentácii stavby, a to vymedzenie a popis Dokumentácie objednávateľa (tú ktorú zabezpečil objednávateľ), požiadavky na vypracovanie návrhu technického riešenia v ponuke, požiadavky na vypracovanie následných stupňov dokumentácie (Dokumentácia zhotoviteľa), najmä DSP, DRS, požiadavky na prieskumy, autorský dozor, požiadavky na vypracovanie harmonogramu, organigramu, na vedenie stavebného denníka, požiadavky na spôsob kontroly kvality, požiadavky na vykonanie inžinierskych činností, na spôsob schvaľovania dokumentácie objednávateľom.

Informácie k realizácii stavby, a to zhrnutie povinností zhotoviteľa, definovanie rozhraní (prechod povinností), požiadavky na zariadenie staveniska, vrátane prístupových ciest, nároky na ochranu ŽP, monitoring, passport stavby a okolitých objektov, nároky na PO, BOZP, výluky (z prevádzky).

Informácie k organizačnému zabezpečeniu stavby, a to požiadavky na ohraničenie staveniska, vrátane prístupových ciest, organizácie dopravy, požiadavky na koordináciu a spoluprácu s ostatnými dodávateľmi.

Informácie k zariadeniu staveniska, a to definícia požiadaviek na zariadenie staveniska, zásobovanie, vstup

Požiadavky na jednotlivé objekty, a to pecifické požiadavky konkrétnych objektov, napr. preklady, demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, dielčie konštrukčné prvky, Technologické zariadenia, kvalitu materiálov.

3.4 Cenová časť

PHZ bude známa na základe protokolu z vykonania štátnej expertízy. Je potrebné sa zamýšľať nad vhodnou úpravou cien počas trvania zmluvy o dielo.

U nás je platná metodika k indexom, ktorá je zlá. Odporúčam túto, čo najskôr zmeniť a index stavať na mieru, najmä podľa komodít, ktoré sa majú použiť na diele, energiách (médiách) a pracovnej sile. K indexom nájdete viac v článku: https://www.epravo.sk/top/clanky/rast-cien-5266.html?hash=$2y$10$J4iJLX4G83ymjputg4gf5.Y5hy/80VF0RQufP.iRhhuKKsT3ulO36

Už v tejto fáze je potrebné predpokladať ako sa budú riešiť claimy, zmeny. Odporúča sa zvlášť oceniť (i) stavebné práce, (ii) inžinierske práce, a (iii) projekčné práce. Odporúča sa vyčleniť všeobecné položky, kde budú napr. fixné ceny, ktoré nezávisia od objemu prác, ale od času, ako napr. zariadenie staveniska, projektový manažment, zábezpeka, atď.

K PHZ je potrebné priamo do zmluvy dať rezervu na plnenia z nárkov, resp. zmien (variácii), ktoré sú predvídané v zmluve. Takéto úpravy ceny idú v súlade s §18 ods. 1 písm. a) ZVO. Táto rezerva nepredstavuje žiadne umelé navýšenie ceny diela, ale je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu zmluvy o dielo. Uvádzam dobrú prax NDS – Dialnica D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka. Zmluvu nájdete na: https://www.crz.gov.sk/data/att/1173330_dokument1.pdf    

Pozrite si Cenovú časť dokumentu v linku, kde sú položky: Položka 3 Všeobecné položky, napr. zariadenie staveniska, dokumentácia, položka 4: Nepredvídateľné náklady – táto položka bude použitá na základe pokynu STD podľa 13.3 (zmena) a  20.1 (claim) – viď strana 94 dokumentu v linke. V rozpočte je potom cena stavby, cena všeobecných položiek a rezerva 10%, teda 38 836 463 eur, na základe čoho je Akceptovaná zmluvná hodnota 427 201 094 eur. Treba dodať, že zmluvná cena môže byť na konci stavby aj nižšia aj vyššia ako akceptovaná zmluvná hodnota. Dôležité však je, že objednávateľ má rezervu 10% a v závislosti od toho ako obstaral stavebné práce, môže mať ešte rezervu z grantu (NFP z EŠIF), ak mal napr. vyššiu PHZ (aj s rezervou) a ak mu EŠIF schválil rezervu 10% na projekt v rámci zmluvy o poskytnutí NFP. 

Investor nemá k dispozícii výkaz výmer. Tento nie je ani potrebný, použije sa Formulár platieb. Investor si rozmyslí, či bude priebežné platby uhrádzať ku koncu mesiaca, prípadne na základe dákych technologických míľnikov (dielčích súborov) – Formulár platieb je prepojený s harmonogramom.

Pre prípad variácie, odporúčam oceniť sadzby najčastejšie používaných profesií. Kým pri červenej knihe sme zvyknutí na položky výkazu výmer a jednotkové ceny, ktoré sa použijú aj pre zmenu. Cenu zmeny (variácie) pri žltej knihe určí správca stavby podľa 3.5 VZP. Aby sa predišlo sporom, odporúčam do cenovej časti napísať aj všetky druhy opcií, predbežných súm, nominovaných subdodávateľov, atď. V neposlednom rade by som určil aj výšku obstarávateľskej marže, výšku správnej a výrobnej réžie, stanovil by som, čo spadá do výrobnej réžie, aby bolo možné bez sporu určiť náklady pri predĺžení Lehoty výstavby, či už z dôvodu zmeny (variácie) alebo na základe nároku Zhotoviteľa.

Aby sa predchádzalo sporom, je možné žiadať od zhotoviteľa aj konkrétne prevedenie harmonogramu, napr. s vyznačením kritickej cesty, s logickými prepojeniami jednotlivých činností. Je bežné, že zhotoviteľ predloží aj nasadenie strojov a personálu v čase. Uvedené slúži na kontrolu realizácie diela v čase, ako aj pre prípadné ocenenie výrobných prostriedkov (a kontrolu nákladov), je preto vhodné požadovať ocenenie strojohodín/nájmu jednotlivých výrobných prostriedkov. Tieto informácie sa uvádzajú v Požiadavkách objednávateľa, ale majú dopad na cenu.

Ak investor poskytne protiplnenia (odplatne, bezodplatne), je potrebné to uviesť v Požiadavkách objednávateľa. Napr. ak je na stavenisku k dispozícii plyn, elektrika, voda, para, nafta, je dobré uviesť ceny.

3.5 Dokumentáciu objednávateľa, ktorá sa predloží účastníkom

Tvorí ju zoznam a jednotlivé dokumenty.