Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu ÚPD a ÚPP

Do 15. 2. 2023 je možné zaslať podnet k návrhu vyhlášky.

V novej stavebnej legislatíve sa kladie dôraz na priestorové usppriadanie a ustupuje sa od funkčného usporiadania. Ďalším princípom je, že sa zavádzajú limity záväzných regulatívov, teda to, čo limit neprekročí, alebo naopak splní minimálny limit, bude prípustné.

Nová územno plánovacia dokumentácia bude mať jednotnú formu.

Záväzná časť ÚPD bude v grafickom vyjadrení výkres priestorovej a funkčnej regulácie rozvoja územia (regulačný výkres – RV) a v textovo-tabuľkovom vyjadrení bude mať regulačné listy (RL) pre jednotlivé priestorovo-funkčné celky vyznačené na regulačnom výkrese.

Ostatná grafická a textová časť je súčasťou informatívnej časti ÚPD, v ktorej sú výkresy jednotlivých zložiek úz. rozvoja (najmä životné prostredie, doprava, technická infraštruktúra, urbanistická koncepcia a pod.) a text, ktorý bližšie vysvetľuje dôvody a podrobnosti riešenia, sumarizuje podklady.

Regulatívy priestorového usporiadania územia sú

základné:

 • limit zastavanosti alebo regulatív podlažných plôch,
 • limit výšky zástavby,
 • limit vegetačných plôch,
 • stavebná čiara,
 • uličná čiara,

voliteľné:

 • limit podzemnej stavby,
 • limit vodopriepustných plôch,
 • limit informačných konštrukcií,
 • líniové a pásmové limity,
 • regulatív urbanistickej dominanty,
 • významný priehľad a hodnotná panoráma,
 • regulatív veľkosti stavebného pozemku,
 • regulatív verejného priestoru,
 • hranice umiestnenia stavby,
 • regulatív zastrešenia,
 • regulatív farebnosti,
 • regulatív aktívneho parteru,
 • regulatív prepojenia verejných priestorov,
 • regulatív ekvivalentného uhla tienenia.

Základným regulatívom funkčného využívania územia sa vyjadruje spôsob funkčného využívania územia určením základnej funkcie a jednej alebo viacerých neprípustných funkcií v území.

Voliteľným regulatívom funkčného využívania územia sa podľa potreby vyjadruje spôsob funkčného využívanie územia určením jednej alebo viacerých prípustných funkcií v území. Prípustná funkcia využívania územia môže čiastočne alebo v celom rozsahu nahradiť základnú funkciu využívania územia.

Regulatívy funkčného využitia

Druhy funkčného využívania územia v zastavanom území 

 • vybavenosť,
 • bývanie,
 • výroba,
 • dopravná infraštruktúra,
 • technická infraštruktúra,
 • zelená infraštruktúra,
 • verejne prístupné priestranstvá.

Druhy funkčného využívania územia mimo zastavaného územia sú

 • zelená infraštruktúra,
 • poľnohospodárska pôda,
 • dopravná infraštruktúra,
 • technická infraštruktúra,
 • osobitné územia.

Zavedený termín „UPI„, územnoplánovacia informácia bude po novom „Výpis záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie“. Elektronický výpis záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obsahuje regulačný list a výrez regulačného výkresu vrátane legendy príslušného priestorovo-funkčného celku alebo jeho priestorovo-funkčnej časti, v ktorom sa nachádza pozemok alebo vymedzené územie, pre ktoré sa žiada alebo používa výpis.