Návrh povinnej adjudikácie v stavebných sporoch do nového Stavebného zákona

Hoci som ešte nevidel text nového Stavebného zákona, myslím si, že by v ňom mohla byť upravená povinnosť predchádzania súdnym sporom prostredníctvom adjudikácie. Nech sa to týka aspoň väčších verejných investícii.

Nechal som sa ovplyvniť FIDIC zmluvnými ustanoveniami a niektorými poznatkami z praxe a navrhol som nasledovné ustanovenie do diskusie.

Návrh právnej úpravy

 

„Xtá časť Stavebného zákona

Adjudikácia (Konanie pred komisiou pre rozhodovanie sporov zo zmluvy o verejnej práci)

 

§1

Spor zo zmluvy o verejnej práci

1. Ktorákoľvek zmluvná strana zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie verejnej práce, pre ktorú sa podľa osobitného predpisu vykonáva stavebný zámer[1], a tiež pre ktorú sa podľa osobitného predpisu vykonáva štátna expertíza[2] (ďalej len „zmluva o verejnej práci“) je povinná predložiť spor, ktorý vznikne zo zmluvy o verejnej práci (ďalej len „spor“) na konanie komisii pre rozhodovanie sporov zo zmluvy o verejnej práci (ďalej len „komisia“) postupom podľa tohto zákona, a to pred tým ako bude spor rozhodnutý v súdnom, prípadne rozhodcovskom konaní, alebo v medzinárodnej arbitráži (podľa dohody strán sporu).

§2

Zloženie komisie pre rozhodovanie sporov

1. Komisia pozostáva buď z jedného vhodne kvalifikovaného člena („jediný člen“) alebo troch vhodne kvalifikovaných členov („členovia“). Ak nie je medzi stranami sporu takto uvedený počet a strany sporu sa nedohodnú inak, bude komisia pozostávať z troch členov.

2. Kvalifikovaným členom sa môže stať každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany zmluvy o verejnej práci, dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná a ak osobitný predpis[3] alebo tento zákon neustanovuje inak. Člen komisie je povinný konať s odbornou starostlivosťou, nestranne, nezávisle a nezaujate.

3. Jediný člen alebo traja členovia (podľa prípadu) sú vybraní z tých, ktorí sú menovaní v zmluve o verejnej práci, okrem kohokoľvek, kto nie je schopný alebo nie je ochotný prijať vymenovanie do komisie.

4. Ak má komisia pozostávať z troch členov, je každá strana sporu povinná vybrať jedného člena pre odsúhlasenie druhou stranou sporu. Strany sporu sú povinné konzultovať oboch týchto členov a dohodnúť sa na treťom členovi, ktorý bude vymenovaný, aby konal ako predseda komisie.

5. Komisia sa považuje za ustanovenú k dátumu, keď strany sporu a jediný člen alebo traja členovia komisie (podľa prípadu), všetci podpísali dohodu o vykonaní adjudikácie (ďalej len „dohodu“). Dohoda môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu doložky o adjudikácii k zmluve o verejnej práci, alebo k inej zmluve.

6. Ak neustanovuje tento zákon inak, dohoda obsahuje nasledovné záležitosti. Ak je v dohode stanovené inak, platia ustanovenia dohody uvedené v tomto zákone:

a) umožniť strane sporu kedykoľvek oznámiť svoj úmysel predložiť spor na rozhodnutie komisii v konaní podľa tohto zákona;

b) zabezpečiť včasné menovanie člena, členov komisie, s cieľom zabezpečiť ich menovanie a začatie konania najneskôr do 7 dní od tohto oznámenia;

c) záväzok člena komisie, alebo členov komisie rozhodnúť do 84 dní od podania návrhu na rozhodnutie sporu alebo v dlhšej lehote, na ktorej sa strany sporu dohodnú po začatí sporu;

d) umožniť členovi, aby sa ujal iniciatívy pri zisťovaní skutkových okolností a právnych predpisov;

e) [….]

7. Každá strana sporu zodpovedá spoločne a nerozdielne za náklady konania pred komisiou, pričom strany tieto náklady hradia každá v jednej polovine.

8. Ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností, menovite:

a) ak má komisia pozostávať z jediného člena a strany sporu sa k dátumu uvedenému v ods. 6 b) tohto paragrafu zákona nedohodnú na vymenovaní tohto člena;

b) ak má komisia pozostávať z troch členov a ak do dátumu uvedenému v ods. 6 b) tohto paragrafu zákona:

  1. ktorákoľvek strana sporu nevyberie člena (na odsúhlasenie druhou stranou sporu);
  2. ktorákoľvek strana sporu neodsúhlasí člena vybraného druhou stranou sporu; a/alebo
  3. sa strany sporu nedohodnú na vymenovaní tretieho člena (aby konal ako predseda) komisie.

c) strany sporu sa nedohodnú na vymenovaní náhradníka do 42 dní po dátume, keď jediný člen alebo jeden z troch členov odmietne konať alebo nie je schopný konať v dôsledku úmrtia, choroby, telesného postihnutia, rezignácie alebo ukončenia mandátu; alebo

d) ak potom ako sa strany sporu dohodli na vymenovaní člena(ov) alebo náhradníka také vymenovanie nemôže byť vykonané, pretože jedna strana sporu odmieta podpísať alebo nepodpíše dohodu s akýmkoľvek takým členom alebo náhradníkom (podľa prípadu) do 14 dní od požiadania druhej strany sporu, aby tak urobila,

potom je Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská advokátska komora, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov alebo osoba uvedená v zmluve o verejnej práci (ak taká je) povinná na požiadanie buď jednej alebo oboch strán sporu a po náležitej konzultácii s oboma stranami sporu vymenovať člena, resp. členov komisie. Toto vymenovanie bude konečné a nezvratné.

9. Následne sa má za to, že dohoda je podpísaná stranami sporu a takto vymenovaným(i) členom(členmi), ktorý(í) bude(ú) viazaný(í) dohodou, podľa ktorej:

a) bude mesačný poplatok za služby a denný poplatok taký, aký je uvedený v podmienkach vymenovania; a

b) bude právo, ktorým sa riadi dohoda také, aké je rozhodné právo zmluvy o verejnej práci.

§3

Konanie pred komisiou na rozhodovanie sporov

1. Konanie pred komisiou začína doručením návrhu na rozhodnutie sporu komisii. Návrh bude pre komisiu s troma členmi považovaný za doručený k dátumu, keď je doručený predsedovi komisie. Návrh bude pre komisiu s jedným členom považovaný za doručený k dátumu, keď je doručený tomuto členovi.

2. Plynutie premlčacej doby alebo preklúzie sa považuje za prerušené od momentu začatia konania pred komisiou.

3. Strany sporu sú povinné komisii poskytnúť všetky informácie, prístup na stavenisko a k technologickým zariadeniam, aké môže komisia vyžadovať pre účely vykonania rozhodnutia v spore

4. Komisia je povinná rozhodnúť do 

a) 84 dní po doručení návrhu na rozhodnutie sporu; alebo

b) v takom období, aké môže byť navrhnuté komisii a odsúhlasené stranami sporu za predpokladu, že ide o zložitý spor s ohľadom na opis skutkových okolnosti, vypracovanie posudkov k skutkovým tvrdeniam a zabezpečenie dôkazov.

5. Rozhodnutie komisie bude odkazovať na tento zákon a bude doručené stranám sporu v písomnej forme, a bude obsahovať jeden alebo viac výrokov a riadne odôvodnené každého výroku.

6. Rozhodnutie je záväzné pre strany sporu momentom doručenia. Ak rozhodnutie komisie určuje úhradu platbu jednou stranou sporu druhej strane sporu, je táto peňažná čiastka splatná bezodkladne po doručení rozhodnutia.

7. Konanie pred komisiou nie je konaním podľa osobitného predpisu[4] a rozhodnutie nie je rozhodnutím rozhodcovského súdu podľa osobitného predpisu[5], resp. medzinárodnou arbitrážou.

8. Ak je ktorákoľvek strana sporu nespokojná s rozhodnutím komisie, je takáto strana sporu povinná doručiť druhej strane sporu oznámenie o nespokojnosti s rozhodnutím komisie (ďalej len „oznámenie o nesúhlase“).

9. Oznámenie o nesúhlase sa doručuje strane sporu v lehote 28 dní od doručenia rozhodnutia komisie. V oznámení o nesúhlase sa uvedie, proti ktorému výroku rozhodnutia komisie smeruje, v akom rozsahu sa tento výrok napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie komisie považuje za nesprávne a čoho sa nesúhlasiaca strana sporu domáha. Rozsah, v akom sa výrok rozhodnutia komisie napáda, môže nesúhlasiaca strana sporu rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie oznámenie o nesúhlasu.

10. Ak komisia nevydá svoje rozhodnutie v čase uvedenom v § 3 ods. 4 tohto zákona, tak do 28 dní potom, ako tento čas uplynul, môže dať ktorákoľvek strana sporu druhej strane sporu oznámenie o uplynutí lehoty na rozhodnutie a začať konanie pred všeobecným súdom, rozhodcovským súdom alebo na medzinárodnom rozhodcovskom súde.

11. Ani jedna zo strán sporu nebude oprávnená začať súdne konanie, alebo rozhodcovské konanie podľa osobitných predpisov, alebo arbitráž podľa osobitných predpisov iného právneho poriadku, ibaže bolo podané oznámenie podľa § 3 ods. 10 tohto zákona.

12. Ak žiadna zo strán sporu nepodala oznámenie podľa § 3 ods. 4 do 28 dní po doručení rozhodnutia komisie, potom sa rozhodnutie komisie stáva konečným a záväzným pre strany sporu. Takéto rozhodnutie komisie má povahu dohody podľa osobitného predpisu[6], ktorú určila tretie osoba.

13. Akýkoľvek spor, pre ktorý sa rozhodnutie komisie nestalo konečným a záväzným podľa § 3 ods. 12, bude s konečnou platnosťou rozhodnutý všeobecným súdom, rozhodcovským súdom, alebo medzinárodnou arbitrážou (podľa dohody strán).

14. V prípade, že strana sporu neplní akékoľvek rozhodnutie komisie, či už záväzné alebo konečné a záväzné, potom môže druhá strana bez vplyvu na akékoľvek ostatné práva, ktoré môže mať, predložiť samotné neplnenie priamo na všeobecný súd, rozhodcovský súd alebo na medzinárodnú arbitráž (podľa dohody strán), v takom prípade sa § 1 ods. 1 (rozhodnutie sporu zo zmluvy o verejnej práci komisiou) nebude na tento spor aplikovať. Súd, rozhodcovský sú, medzinárodný arbitrážny súd (podľa dohody strán) bude mať právomoc prostredníctvom skráteného konania alebo iného zrýchleného postupu, nariadiť vykonanie takého rozhodnutia komisie, či už prostredníctvom dočasného alebo predbežného opatrenia alebo rozhodnutia (ako môže byť vhodné podľa aplikovateľného práva alebo inak) bez preskúmavania merita sporu, nakoľko ide o plnenie obsahu nového záväzku, ktorý nahradil doterajší záväzok (bez ohľadu na skutočnosť, či bol sporný, alebo nie).

15. V prípade záväzného, ale nie konečného rozhodnutia komisie bude musieť byť také dočasné alebo predbežné opatrenie alebo rozhodnutie výslovne podmienené tým, že práva strán sporu v merite sporu sú podmienečné až kým budú vyriešené v rozhodnutí podľa predchádzajúceho odseku tohto zákona.

16. Akékoľvek dočasné alebo predbežné opatrenie alebo rozhodnutie vykonávajúce rozhodnutie komisie, ktoré nebolo dodržané, či už je také rozhodnutie záväzné alebo konečné a záväzné, môže taktiež obsahovať záväzok plniť, neplniť, zdržať sa konania alebo priznanie náhrady škody alebo inej nápravy.

17. Ak medzi stranami zmluvy o verejnej práci vznikne spor a komisia nie je ustanovená do 100 dní podľa § 2 tohto zákona, ustanovenie § 1 ods. 1 (rozhodnutie sporu zo zmluvy o verejnej práci komisiou) sa nebude na tento spor aplikovať a spor môže byť ktoroukoľvek stranou sporu predložený priamo na všeobecný súd, rozhodcovský súd, alebo na medzinárodný rozhodcovský súd (podľa dohody strán), bez vplyvu na akékoľvek ostatné práva, ktoré strana zmluvy o verejnej prác môže mať.“

Návrh zmeny zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

1. V § 193 (Viazanosť súdu inými rozhodnutiami) sa odsek 2 mení tak, že znie:

(2) Súd je viazaný rozhodnutím komisie podľa osobitného predpis (odkaz na nový Stavebný zákon), ktoré sa stane konečné a záväzné. Súd bezodkladne schváli rozhodnutie komisie, a to bez skúmania merita sporu. Súd neschváli rozhodnutie komisie, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takom prípade rozhoduje bez ohľadu na rozhodnutie komisie.“

2. V § 8 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie (prípadne sa doplní § 162 (Prerušenie konania):

„(3) Ak sa konanie pred komisiou na rozhodovanie sporov zo zmluvy o vrejnej práce podľa osobitného zákona (odkaz na nový Stavebný zákon) začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až dovtedy, kým sa v konaní pred komisiou rozhodne vo veci samej.“


[1]       odkaz na § 9 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

[2]       odkaz na § 10 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

[3]       Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

[4]       Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

[5]       Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

[6]       § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník