DPH a dodanie stavebného pozemku

Riešili ste otázku, či predaj pozemku fyzickou osobou (nepodnikateľom) podieha DPH?

Súdny dvor EÚ odpovedal v rámci prejudiciálneho konania v súdnom konaní v Poľsku na niektoré otázky ohľadom uplatňovania vlastníckeho práva a ohľadom výkonu ekonomickej činnosti.

Výrok SDEU som napastoval nižšie v článku. Judikát nájdete aj na tomto linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ01…

V oboch prípadoch rozhodovaných v Poľsku vlastnili fyzické osoby poľnohospodársku pôdu, ktorú síce používali aj na poľnohospodárske účely, ale neskôr, nezávisle od ich vôle, na základe územného plánu, došlo k prekvalifikovaniu pozemkov na stavebné, resp. na rekreačné, a fyzické osoby tieto pozemky rozparcelovali a začali predávať so ziskom.

Súd konštatoval, že samotné uplatňovanie vlastníckeho práva nemôže byť považované za ekonomickú činnosť, ktorá by podliehala DPH, pričom súd výslovne konštatoval, že ani parcelácia pozemkov s cieľom dosiahnúť lepšiu cenu nie je ekonomická činnosť.

Za ekonomickú činnosť sa považujú až aktívne kroky, a to zavedenie inžinierských sietí na pozemkoch, marketing týchto pozemkov. Tieto kroky už nie sú považované za disponovanie s majetkom. Predaj pozemku, hoci s výrazným ziskom, nie je samo o sebe ekonomická činnosť v zmysle smernice o DPH.

„Dodanie pozemku určeného na výstavbu sa má považovať za činnosť podlieha júcu dani z pridanej hodnoty na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ak si tento členský štát uplatnil možnosť upravenú v článku 12 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a  doplnenej smernicou Rady 2006/138/ES z  19.  decembra 2006, bez ohľadu na sústavnú povahu činnosti alebo bez ohľadu na otázku, či osoba, ktorá uskutočnila dodanie, vykonáva činnosť výrobcu, obchodníka aleboposkytovateľa služieb, a  to za predpokladu, že táto činnosť nepredstavuje iba uplatňovanie vlastníckeho práva majiteľa.

Fyzická osoba, ktorá vykonávala poľnohospodársku činnosť na pozemku pre kvalifikovanom v  dôsledku zmeny územného plánu uskutočnenej z  dôvodov nezávislých od jej vôle na pozemok určený na výstavbu, sa nemá považovať za zdaniteľnú osobu povinnú platiť daň z pridanej hodnoty v zmysle článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/138, keď začne predávať tieto pozemky, ak tieto predaje patria do rámca nakladania so súkromným majetkom tejto osoby.

Naproti tomu, keď táto osoba na účely realizovania týchto predajov podnikne aktívne kroky na účely predaja nehnuteľností uplatnením podobných prostried kov, aké použil výrobca, obchodník alebo osoba poskytujúca služby v  zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/138, má sa považovať za osobu vykonávajúcu „ekonomickú čin nosť“ v zmysle tohto článku, a teda sa má považovať za zdaniteľnú osobu, ktorá je povinná platiť daň z pridanej hodnoty. Skutočnosť, že táto osoba je „poľnohospodár s  paušálnou úpravou“ v  zmysle článku 295 ods. 1 bodu 3 smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/138, v tomto smere nie je relevantná.“