Banková záruka ako najúčinnejší spôsob zabezpečenia záväzkov v zmluvách o dielo pre stavby