Arbitráž / Rozhodcovské konanie

Rozhodujem ako ad hoc rozhodca spory vniknuté v rámci stavebnej činnosti realizovanej v Slovenskej republike.

Rozhodcovské konanie vediem podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení („ZoRK“), pokiaľ nie je medzi účastníkmi sporu dohodnuté miesto arbitráže mimo Slovenskej republiky. Činnosť rozhodcu nie je poskytovaním advokátskych služieb.

V prípade ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, môžete ma vymenovať za rozhodcu, ktorý rozhodne Váš spor.

Môžete ma vymenovať za rozhodcu aj v prípade, že rozhodcovské konanie prebieha v rámci rozhodcovskej inštitúcie, a to aj rozhodcovskej inštitúcie mimo Slovenskej republiky.

Vzťah medzi mnou ako rozhodcom a účastníkmi rozhodcovského konania je spravidla určený v zmluve o rozhodcovi.

Rozhodca má povinnosť viesť rozhodcovské konanie v súlade s dohodou strán obsiahnutou v rozhodcovskej zmluve. Konkrétne práva a povinnosti sa môžu líšiť podľa príslušných rozhodcovských pravidiel, štatútu, rokovacieho poriadku.

Medzi povinnosti rozhodcu patrí najmä:

 • povinnosť rozhodnúť nestranne;
 • povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou;
 • povinnosť zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali;
 • povinnosť postupovať bez zbytočných prieťahov;
 • povinnosť mlčanlivosti;
 • povinnosť informovať strany o potenciálnych dôvodoch predpojatosti.

Rozhodcovskú činnosť vykonávam za odmenu, na ktorej sa dohodneme vopred v zmluve o rozhodcovi. Činnosť rozhodcu je zdaniteľným plnením podľa predpisov o DPH.

Vznik povinností rozhodcu nastáva prijatím funkcie rozhodcu.

Rozhodca odvodzuje svoju právomoc od súhlasu strán, ktoré sa podriadia jeho rozhodovaniu.

Zodpovednosť rozhodcu za porušenie povinnosti rozhodcu sa riadi ustanoveniami § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať podľa § 37 zákona o rozhodcovskom konaní, má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Rozhodcovský rozsudok má účinky res iudicata a predstavuje exekučný titul.

FIDIC zmluvné podmienky obsahujú rozhodcovskú doložku, v zmysle ktorej bude spor rozhodnutý podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). Rozhodcovské nálezy o sporoch týkajúcich sa FIDIC zmluvných podmienok majú spravidla povahu cudzieho rozhodcovského rozsudku, na ktorého uznanie v Slovenskej republike by nemalo byť potrebné zvláštne konanie.

Pred vymenovaním alebo potvrdením je rozhodca povinný podpísať vyhlásenie o prijatí, dostupnosti, nestrannosti a nezávislosti.

Okolnosti, ktoré predstavujú, alebo môžu predstavovať, alebo nepredstavujú, riziko predpojatosti, tzv. červený, oranžový a zelený zoznam, sú veľmi dobre rozpracované v odporúčaniach Medzinárodnej advokátskej komory – IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, ktoré nájdete tu: https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_mat…

Výhodami rozhodcovského konania je, že

 • strany majú možnosť stanoviť kvalifikačné kritéria pre rozhodcu, resp. nominovať konkrétneho rozhodcu, ktorý rozhodne spor,
 • rozhodcovský rozsudok je konečný (s výnimkou taxatívneho výpočtu dôvodov na zrušenie, ktoré sú upravené v § 40 ZoRK a sú predovšetkým procesného charakteru),
 • rozhodcovský rozsudok nepodlieha ďalšiemu prieskumu (ak nebolo výslovne dohodnuté, že podlieha prieskumu inými rozhodcami),
 • rozhodcovské konanie je spravidla rýchlejšie ako súdne konanie,
 • rozhodcovské konanie má dôverný charakter,
 • rozhodcovské konanie môže byť nákladovo efektívnejšou formou riešenia sporov.

Som presvedčený, že Váš stavebný spor je možné rozhodnúť v primeranej lehote a za primerané náklady. V prípade ak máte záujem prediskutovať akékoľvek výhody, nevýhody, predpokladané náklady, predpokladaný čas, predkladanie znaleckých posudkov, trov rozhodcovského konania, atď. napíšte mi otázky, resp. ma kontaktujte.