Ako si vypočítať správnu a výrobnú réžiu? Čo je to ten Hudsonov vzorec?

Chcel by som, aby sa dostal viac do pozornosti nárok na správnu réžiu.

Ak je zhotoviteľ na stavbe, potrebuje sa spoľahnúť na to, že tam bude iba vtedy, kedy to predpokladá harmonogram. Potrebuje to preto, aby vedel efektívne riadiť svoju firmu, inak to môže zabaliť.

Akékoľvek prekážky spôsobujú takzvané „disruption“, preložme to ako „narušenie“. Takéto narušenie spôsobuje zníženie efektivity zhotoviteľa. Znamená to, že jeho činnosť na harmonograme bude trvať dlhšie, prípadne, ak je činnosť na kritickej ceste, predĺži sa aj čas dokončenia diela.

Disruption môže mať veľa podôb, napríklad objednávateľ sa zaviaže, že Vám pristaví žeriav a Vy sa spoliehate, že monolity, ktoré privezie náklaďák, preložíte priamo z náklaďáku na stavbu. Ak žeriav nie je, musíte si zriadiť dáky sklad, zložiť to na zem a následne poodnášať na miesto kde potrebujete použiť monolity. Koľko to môže trvať? 4 dni? Koľko trvá Vaša činnosť? 6 dní?

Ak sa každá takáto činnosť predĺži a máte na stavbe 30 chlapov, môžete im platiť aj o mesiac viac. Každý SZČO môže mať napr. 2 000 EUR za mesiac. To je 60 000 EUR.

Lenže Vaši chlapi mali byť už na inej stavbe. Vaši právnici, ekonómovia, projektoví manažéri, obstarávači sa tým zaoberali. Naháňajú Vás na inú stavbu a strácate svoje dobré meno, kvôli zle riadenej stavbe.

Práve preto má zhotoviteľ právo, aby dostal zaplatené za každé narušenie, resp. predĺženie doby dokončenia práce.

Máte dostať zaplatené za stroje, personál v rámci výrobných prostriedkov, máte dostať zaplatené za výrobnú réžiu, teda za THP, ktorých sa to týka, za ich autá, obedy a všetky náklady.

Výrobné prostriedky a výrobná réžia sa dajú spojiť s konkrétnou stavbou, sú to síce nepriame náklady, ale viete ich zdokladovať.

Kto zaplatí Váš nájom ústredia, vrcholový manažment, marketing, náklady na obstarávanie, ktorého ste sa zúčastnili a nevyšlo?

Je potrebné si uvedomiť, že stavebná spoločnosť je servisná firma, všetky náklady, ktoré má na ľudí, služby, materiál, prenáša na objednávateľa v rámci svojho produktu. Obsluha tohto kolosu je réžia.

Zoberme si účtovnú závierku.

Firma napr. s tržbami 13 miliónov EUR za rok 2019, mala osobné náklady 1,3 milióna EUR. Je to zhruba 10% z tržieb.

Bez ohľadu na to, či stavebná firma má otvorených naraz viacero stavieb, alebo ich robí jednu po druhej, predpokladá sa, že plánuje a snaží sa robiť efektívne. Do každej zákazky si musí dať aj réžiu, teda týchto cca. 10%.

V riadku osobných nákladoch v účtovnej závierke sú náklady za mzdy kmeňových zamestnancov. Samozrejme, niektorí z nich môžu byť práve THP zamestnanci, prípadne v rámci výrobných prostriedkov (chlapi na stavbe, ak nie sú SZČO). Správna réžia teda nebude celých 10%, ale koľko, podľa mňa tak 7%.

V Českej republike sa v metodikách platných pri stavbe verejnej infraštruktúry dohodli, že to je sadzba 5% pri predĺžení a sadzba 1,25% pri narušení.

V SCP Protokole sa spomínajú Hudsonov vzorec, Emdenov vzorec, Eichleayov vzorec.

Nedávno ma zarazila NDS, resp. jej advokát, keď v replike uvádza: „Skadiaľ som zobral čísla do vzorca a vzorec“? Milí kolegovia, Hudsonov vzorec nie je nič iného, ako lineárne stanovená sadzba réžie a trojčlenka Vám dá výsledok:

Máme stavbu, ktorá mala trvať dva mesiace, ale trvala tri mesiace.

Pôvodná Cena Diela v Zmluve bola 800 000 eur.

Koľko má dostať zhotoviteľ správnu réžiu podľa Hudsonovho vzorca, ak bol na stavbe o mesiac dlhšie? 28 000 EUR.

Samozrejme, môžeme to upravovať podľa rozostavaných stavebných objektov.

Naspäť k účtovnej závierke.

Pozrime sa na firmu, ktorá mala v roku 2019 obrat 13 mil. EUR a „ostatné náklady“ vo výške 1,3 mil. EUR.

Ak dáme preč z 1,3 mi. 3%, zostane nám 7% na správnu réžiu, t. j. 910 000 EUR.

Zoberme si, že pri objeme 13 mil. EUR máte správnu réžiu 910 000 EUR.

Koľko bude správna réžia pri stavbe za 800 000 EUR? Pri objeme 13 mil. EUR tvorí zákazka vo výške 800 000 EUR 6,1% z celkovej tržby.

Teda z ročnej správnej réžie 910 000 EUR je 6,1% suma vo výške 55 510 EUR. Spránu réžiu by sme vedeli dostať aj z čísel z účtovnej závierky. Na všetkom sa je však vopred potrebné dohodnúť.

Ukazuje sa, že v danom prípade má firma oveľa vyššiu správnu réžiu, ako by dostala na základe Hudsonovho vzorca. Ja som zobral náhodne ročnú účtovnú závierku z 2019 malej zavedenej stavebnej firmy. Ak sa však všetko správne eviduje, firma si výrobnú réžiu a výrobné prostriedky vie ľahko zdokladovať. Potom si musí urobiť poriadok v dátach a vypočítať si správnu réžiu a na tej trvať.

Následne si musí dať do zmluvy svoju sadzbu za správnu réžiu a Hudsonov vzorec a trvať na zaplatení správnej réžie pri predĺžení.

Dostaneme sa však k podstatnému nástroju riadenia stavby.

Podľa čoho bude zhotoviteľ určovať dĺžku predĺženia? Podľa harmonogramu, ktorý musí byť správne nastavený, aby sa v ňom dala určiť riziková udalosť, deň začatia prekážky, dĺžka trvania prekážky a následne dĺžka trvania prestojov, prípadne predĺženia doby dokončenia diela.

Už je jasné, prečo sú harmonogram a poriadok v evidencii také dôležité? Ak máte záujem, rád Vám pomôžem pri negociovaní zmluvy a pri ochrane Vašich práv voči objednávateľovi, aby ste sa mohli sústrediť na stavbu a na kvalitu, a aby ste si tú kvalitu vedeli udržať aj do budúcna. Nepúšťajte sa do zákaziek, kde sa nehľadí na kvalitu a na Vaše práva, môže Vás to stať veľa. Môže Vás to dostať do krachu.