Aké sú náklady sporového konania v stavebníctve?

Aké sú náklady sporového konania v stavebníctve?

Nižšie porovnávam rôzne spôsoby riešenia sporov s odporúčaním najlacnejšieho a najrýchlejšieho riešenia.

Ak pôsobíte v stavebníctve dostatočne dlho, určite ste sa už stretli s nasledovnou situáciou:

 

Modelový prípad sporu

Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela.

Omeškanie je však vo výraznej miere zapríčinené objektívnymi okolnosťami. Zhotoviteľ má nárok voči objednávateľovi na zaplatenie nevyfakturovanej časti ceny diela.

Objednávateľ ignoruje oznámenia zhotoviteľa o naviac prácach a neodovzdanej stavebnej pripravenosti, naopak ho informuje o omeškaní s vykonaním diela a vyžaduje akceleráciu.

So 4 mesačným omeškaním objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevezme a odmietne mu uhradiť faktúru na neuhradenú cenu za dielo, odmietne akékoľvek nároky zhotoviteľa z dôvodu naviac prác a predĺženia času vykonania diela. Namiesto toho si jednostranne započíta zmluvnú pokutu za omeškanie dodania diela, prípadne zľavu z ceny, alebo čokoľvek, čo poznáte z „našich“ zmlúv o dielo.

Zhotoviteľovi je nútený vymôcť svoj nárok na zaplatenie neuhradenej ceny za dielo, na ktorú vystavil faktúru vo výške, povedzme si napríklad 1 milión eur, v súdnom konaní, resp. rozhodcovskom konaní, prípadne inom mimosúdnom konaní.

Nebudem rozoberať, aké sú dôvody objednávateľa, že sa správa iracionálne. Dúfam, že sa u nás bude zlepšovať podnikateľské prostredie a vymožiteľnosť práva. V dôsledku toho sa aj zmluvné strany budú správať zodpovedne.

Sporové strany si v zmluve o dielo dohodli, že spory zo zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky.

Stavba sa realizovala v okolí Bratislavy. Účastníci a advokáti sú z Bratislavy.

Faktúra na neuhradenú cenu za dielo bola riadne vystavená na základe preberacieho protokolu a v súlade s účtovnými predpismi ju obe strany evidujú vo svojom účtovníctve.

Viem, že porovnanie je veľmi hrubé a ceny za advokátske služby môžu byť rozdielne (aj výrazne nižšie ako uvádzam, ale aj výrazne vyššie), predpokladal som však, že účastníkov zastupuje advokát z väčšej advokátskej kancelárie, ktorá inak poskytuje právne služby väčším stavebným firmám. Nakoniec, v súkromnom sektore je to na zodpovednosti advokáta, že poskytuje služby účelne a hospodárne a na strane klienta, že akceptuje odmenu advokáta a služby mu pomáhajú v podnikaní. 

Všeobecne o trovách konania

Trovy konania spravidla pozostávajú z nasledovných trov:

  • Hotové výdavky účastníkov (doprava, komunikácia, tlač, ubytovanie)
  • Trovy na vykonanie dôkazov (svedočné, hotové výdavky svedkov)
  • Poplatok (vyplýva zo štatútu rozhodcovského súdu, zo zákona)
  • Odmena rozhodcovského súdu a jeho hotové výdavky

Popri súdnom poplatku, možno v rozhodcovskom konaní, prípadne v inom ADR konaní, očakávať odmenu rozhodcu, mediátora, alebo adjudikátora, za poskytnutú službu.

Odmena je spravidla určená stálym rozhodcovským súdom percentom z hodnoty sporu a v závislosti od komplexnosti prípadu, počtu účastníkov a iných okolností. Môže byť aj predmetom samostatnej rozhodcovskej zmluvy.

  • Odmena za právne zastupovanie

Kým v sporoch pred všeobecnými súdmi sa nahrádzajú „trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva“, a to vy výške tarifnej sadzby stanovenej vyhláškou, v rámci arbitráže sa hovorí o „rozumných vynaložených právnych a iných nákladoch„. Rozhodcovský súd zohľadňuje pri alokácii rôzne skutočnosti a faktory, na ktoré prihliada, a to v závislosti od konkrétnych pravidiel.

  • Odmena znalca
  • Odmena tlmočníka

Porovnajme si ako by sa odvíjal spor, ak by bol rozhodovaný v rozhodcovskom konaní v SR, prípadne v rozhodcovskom konaní v Rakúsku podľa pravidiel VIAC, v rozhodcovskom konaní vo Francúzsku podľa pravidiel ICC a na všeobecnom súde v Slovenskej republike. V tabuľke nižšie uvádzam poplatky v EUR, ktoré strany musia znášať v uvedenom modelovom prípade na sumu 1 milión EUR:

PoplatkyRS VIACRS ICCRS SAKVšeobecný súdAdjudikácia
Registračný poplatok1 5004 550300XX
Administratívny poplatok13 00021 240xXX
Poplatok za jednočlenný senát26 500 až 37 10013 314 až 58 37442 00033 193,50 (6%)90% vráti ak zmier pred 1.pojednávaním50% zmier10 000 až 50 000
Poplatok za trojčlenný senát66 250 až 92 75039 942 až 175 12260 00030 000 až 100 000

Všeobecný súd Slovenskej republiky

Predpokladajme, že advokát v Bratislave v pozícii senior, ktorý je skúsený v sporoch v stavebníctve a účtuje 120 EUR bez DPH za hodinu, odhadne úkony právnej služby v danom spore cca. na 150 až 200 hodín. Klient počíta s rezervou na náklady na právne zastúpenie cca. 24 000 EUR bez DPH.

Na slovenskom súde by zhotoviteľ musel uhradiť 33 193,50 EUR poplatok a prvostupňové rozhodnutie by mohol očakávať tak o dva roky, a to som optimistický. Prvá výmena replík by išla pomerne svižne, následné by nariadenie pojednávaní a vykonávanie dôkazov už trvalo pomerne dlho.

Predpokladajme však, že by zhotoviteľ dosiahol úspech po 5 pojednávaniach, kde ku koncu objednávateľ nepredkladal dôkazy a súd by rozhodol, že objednávateľ má zaplatiť 1 milión eur s úrokom omeškania od splatnosti faktúry až do zaplatenia a trovy právneho zastúpenia a súdny poplatok. Na súde bol použitý súkromný posudok znalca predložený zhotoviteľom ohľadom predĺženia termínu zhotovenia diela, náklady znalca dosahovali 10 000 EUR bez DPH.

Zhotoviteľ teda vynaložil na spor nasledovné sumy: znalec 10 000 EUR bez DPH, advokát nakoniec vyúčtoval spoločne 120 hodín právnej služby (14 400 EUR bez DPH), poplatok 33 193,50 EUR, celkom 57 593,5 EUR bez DPH.

Podľa tarify, by objednávateľ mal uhradiť zhotoviteľovi sadzbu vo výške cca. 2 500 EUR za každý úkon, v spore bolo uznaných 10 úkonov právnej služby, t.j. 25 000 EUR bez DPH, t.j. zhotoviteľovi sa náklady na súdne konanie úplne vrátia (obvykle si advokáti ponechajú tzv. prísudok)

Znie to optimisticky, zhotoviteľ by mal vykonateľný rozsudok na 1 milión EUR + 3 roky úroky z omeškania, a vrátili by sa mu náklady vynaložené na spor. Nevýhodou konania na všeobecnom súde je možnosť odvolať sa za 33 193,50 EUR a predĺžiť konanie na neurčito.

Arbitráž

V rozhodcovskom konaní môžete počítať s formalizmom a napriek písomným vyjadreniam, bude pojednávanie tiež pomerne zdĺhavé, možno očakávať formalizovaný priamy výsluch svedkov direct examination, formalizovaný krížový výsluch svedkov cross examinationredirect examination, pričom rozhodcovia môžu klásť otázky kedykoľvek. Pojednávanie môže trvať aj 1 až 2 týždne.

Akákoľvek advokátska kancelária, ktorá by prípad prevzala by odhadovala na jedno pojednávanie minimálne 100 hodín právnej služby a viac. Prípravu a prevzatie prípadu a vypracovanie žaloby možno odhadovať na úrovni nákladov všeobecného súdu, teda minimálne 70 hodín.

V závislosti od stratégie strán a skúsenosti arbitrov by nález nemusel byť vydaný po ukončení pojednávania. Predpokladajme však, že arbitrážny súd by vydal rozhodnutie do jedného roka, pričom pravidlá pri alokácii nákladov berú ohľad na zdržovanie strán, účelové predkladanie dôkazov, atď.

Zhotoviteľ by mal vykonateľný rozsudok na sumu 1 milión EUR skôr ako pri konaní na všeobecnom súde. Dovoľujem si odhadnúť, že pri RS SAK by bol v tomto prípade rozhodcovský rozsudok vydaný aj do jedného roka, ak nie skôr.

Oveľa zložitejšie v rozhodcovskom konaní je dohodnúť sa na podmienkach, na základe ktorých sa rozhodne o trovách konania.

Rozhodcovský súd spravidla najprv určí výšku trov a následne tieto trovy rozdelí medzi účastníkov konania.

Odmena rozhodcovského súdu a trov zastupovania je zväčša krytá preddavkami.

Kým pri rozhodcovskom konaní na Slovensku možno predpokladať pri trojčlennom senáte náklady na odmenu senátu a poplatok vo výške cca. 60 000 EUR a trovy za právne zastúpenie spravidla mierne vyššie ako v konaní pred všeobecným súdom.

Pri medzinárodnej arbitráži je aj limitovanejší výber kancelárií s referenciami a zrejme aj vyššie sadzby. Pri trojčlennom senáte by boli vo Viedni iba poplatky minimálne takmer za 70 000 EUR a v Paríži minimálne vo výške 60 000 EURJe však potrebné predpokladať výrazne vyššie náklady na právne zastúpenie (advokátske sadzby vo Viedni a Paríži) a hotové výdavky (doprava a ubytovanie vo Viedni, Paríži).

Netreba zabúdať, že advokáti potrebujú, aby im boli predložené a vysvetlené dokumenty. Účastník sporu musí počítať s tým, že projektový manažér bude zamestnaný agendou sporu počas celého konania, to sú náklady, ktoré si účastníci nemusia spočiatku uvedomiť (zaneprázdnenosť kvalifikovaného zamestnanca).

Alternatívne riešenie sporov

Urovnanie strán, resp. uzatvorenie dohody, ktorá upraví vzťahy, je možné dosiahnuť aj vďaka inštitútom mediácie, prípadne adjudikácie.

Adjudikácia u nás nie je povinná. V Slovenskej republike sa s ňou stretávame vo FIDIC zmluvných podienkach. V Anglícku a Maďarsku je adjudikácia súčasťou Stavebného zákona ako zákonná povinnosť riešenia sporu pred začatím konania na súde alebo arbitráži.

FIDIC zmluvné podmienky obsahujú aj procesné pravidlá, aj lehoty na rozhodnutie, a to 84 dní od predloženia sporu adjudikátorom (u nás známa ako KRS – Komisia na riešenie sporov). Náklady na adjudikáciu, kde by bol jeden člen, alebo trojčlenný senát, závisia od množstva predložených nárokov a komplikovanosti sporu. Adjudikátori by mali sporovým stranám garantovať svoju časovú kapacitu a v osobitnej zmluve sa s účastníkmi sporu môžu dohodnúť na podmienkach odmeny. Spravidla je odmena buď paušálna, prípadne sa odvíja od človekodní, človekohodín. Spor na tuneli Višňové rozhoduje trojčlenný senát medzinárodne uznávaných adjudikátorov za dennú odmenu 2 900 EUR. V centrálnom registri zmlúv sa odmena za adjudikáciu pohybuje v rozmedzí od 120 až 180 EUR bez DPH na hodinu. Rozhodnutie sporu sa tak môže začínať aj na nižšej odmene, napríklad 10 000 EUR, pri komplikovaných sporoch to môže byť výrazne viac, aj 100 000 EUR.

Napriek tejto cene sa domnievam, že skúsený adjudikátor, resp. mediátor, ktorý je nestranný a znalý právnych, technických, daňových a ekonomických súvislostí, je schopný stranám doručiť stanovisko, resp. viesť strany k urovnaniu, silou svojej argumentácie. Takéto riešenie spravidla nemusí na stranách sporu mobilizovať rady advokátov, ale je možné ho dosiahnuť na základe základných faktov a logiky veci, ide o takzvané „quick and dirty“ riešenie. Ak to strany myslia úprimne so snahou o riešenie sporu, je to veľmi účinné riešenie, ktoré naviac môže byť zabezpečené aj vo forme tzv. exekučného titulu (notárska zápisnica, v ktorej je stanovený záväzok strán).

Včasné vyriešenie sporu môže pomôcť stranám sa zameriavať na cieľ stavby, ktorý je pre strany spoločný, t.j. zhotovenie diela v dohodnutom čase a v dohodnutej odmene. Zo svojej praxe odporúčam stranám riešiť spor ihneď, je to najlacnejšie.

Ak máte otázky ohľadom alternatívneho riešenia sporov, obráďte sa na mňa s návrhom konkrétnych možných riešení pre Vašu stavbu.