Poohliadnutie sa za dvojdňovým školením FIDIC v apríli 2023 v Bratislave

Advokátska kancelária Kotvan, s.r.o. usporiadala prvýkrát na Slovensku školenie s FIDIC certifikovaným trénerom.

Ďakujem Taner Dedezade, že si si našiel čas. Tvoje prednášky a vysvetlenie problematických ustanovení FIDIC zmluvných podmienok boli fantastické.

Podarilo sa nám zaujať verejný sektor, zučastnili sa zamestnanci: Národná diaľničná spoločnosťSlovenské elektrárneMH Teplárenský holding, Železnice slovenskej republiky, Slovenská správa ciest, Úrad pre verejné obstarávanie, Banskobystrický samosprávny kraj, Projektový tím magistrátu Bratislava, JAVYS, a. s.SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Okrem zástupcov verejného sektora prišli aj zástupcovia veľkých stavebných spoločností, konzultanti, znalci a advokáti.

Som veľmi rád, že sa na školení zúčastnili aj zástupcovia českého Státního fondu dopravní infrastruktury, pretože prostredie, ktoré vytvorili v Čechách pre aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a pre veľké stavebné investície, by malo pre nás byť zdrojom inšpirácie.

Prešli sme si interaktívnym spôsobom hlavné témy FIDIC VZP (ktorú formu použiť, história, novinky vo vydaniach z roku 2017, ukončenie zmluvy, variácie, platobné postupy, nepredvídateľné podmienky, úloha objednávateľa a inžiniera, DAB (KRS), claimová procedúra, nároky z omeškania, rozhodovanie sporov) a naše znalosti sme si precvičili aj na workshopoch.

Myslím si, že v rámci workshopov a v kuloároch vznikol priestor pre kvalitný networking.

Ďakujem Vladimir KordosDemian BoskaMonika Bozikova za aktívny prístup.

Ďakujem Mgr. Pavlovi Kubíkovi, že nám predstavil Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory a JUDr. Ľudovítovi Mičinskému, MCIArb za prezentáciu domáceho rozhodcovského konania.

Som rád, že sme mali možnosť účastníkom školenia o FIDIC zmluvných podmienkach vysvetliť, že spory, ktoré vyvstanú pri stavebných projektoch je efektívne možné riešiť adjudikáciou a arbitrážou, a to v domácom prostredí na RSSAK, ktorý poskytuje servis stranám sporu pre spravodlivý, rýchly a efektívny proces.

RSSAK si postupne získava dôveru a jeho doložky sa postupne dostávajú aj do zmlúv o dielo.

Povedzme si otvorene, že stavebný spor so zložitým problémom je ťažko možné efektívne riešiť na všeobecnom súde – napríklad na kvantifikáciu nárokov, na time impact analýzy, a pod. neexistujú znalecké odbory a súdy preto nechcú akceptovať posudky.

Naviac, kým na súde rozhoduje sudca, ktorý robí rozsiahlu civilno-právnu agendu (rodinné právo, atď.) a nemá poňatia o nuansách FIDIC, v rámci rozhodcovského konania si viete zvoliť rozhodcu, ktorý sa vyzná do stavebnej problematiky.

Dúfam, že sme presvedčili účastníkov o výhodách arbitráže (u nás o rozhodcovskom konaní ) pred RSSAK. Teší ma to o to viac, že na školení boli prítomní objednávatelia z verejného sektora, teda tí, čo pripravujú zmluvy a súťažné podklady, a to NDS, ŽSR, SSC, SEPS, JAVYS, BBSK, MHTH, Bratislava, ale aj ÚVO SR.

Ďakujem patrí aj Tatiana Hicarova a Judit Kramer za profesionálne zvládnuté tlmočenie ťažkej témy.

Poradca podnikateľa, Jana Štautnigerová, Lenka Kupčáková a Maria Puskarova, skvelá organizácia, ďakujem.

Pozvnánky na seminár:

Vážení užívatelia FIDIC zmluvných podmienok.

Advokátska kancelária KOTVAN a spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zorganizovala v Bratislave FIDIC seminár. 

Seminár odprednáša anglický právnik, ktorý má medzinárodné skúsenosti a je certifikovaným trénerom priamo vo FIDIC organizácii. Viac informácií o trénerovi sa dozviete na jeho stránke https://dedezade.co.uk/ prípadne na jeho linkedin profile http://linkedin.com/in/dedezade.

Prednáška bude v anglickom jazyku, je však zabezpečené simultánne tlmočenie.

Seminár je určený tým, ktorí už majú základnú znalosť ohľadom FIDIC zmluvných podmienok. Súčasťou seminára sú aj workshopy, kde si v rámci praktických cvičení účastníci budú pod dohľadom trénera riešiť prípady.

S ohľadom na skutočnosť, že na Slovensku používame väčšinou iba červenú a žltú knihu, nebudeme sa zaoberať striebornou knihou a taktiež sa zameriame na vydanie 1999, hoci si povieme o niektorých zmenách ustanovení nového vydania FIDIC zmluvných podmienok z roku 2017, ktoré by bolo dobré zakomponovať do osobitných podmienok (vydanie 1999).

Nakoľko má Taner skúsenosti aj z iných krajín a aj s rozhodovaním sporov, veľmi zaujímavá bude časť, kde nám poradí ako si pripraviť prípad, ako ho predniesť na KRS, resp. súde/arbitráži, a ako sa na niektoré známe problémy pozerajú sudcovia/adjudikátori.

Budem rád ak bude tento seminár priestorom na networking, preto navrhujem prvý deň po tréningu aj neformálne stretnutie.

Keďže FIDIC zmluvné podmienky používajú najma štátne akciovky a verejné organizácie/orgány, a mám záujem, aby sa zúčastnili aj zamestnanci týchto osôb, poskytnem týmto spoločnostiam zvýhodnené množstevné vstupné.

Účastnícky poplatok za školenie je 700 EUR bez DPH (840 s DPH).

Miesto školenia: Hotel Saffron Bratislava: https://www.hotelsaffron.sk/

V rámci semináru sú zabezpečené obed, občerstvenie a informačný materiál.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo odporučenie, kontaktujte ma osobne na peter@kotvan.sk. Záujem o vstupenku môžete prejaviť aj priamo u mňa na peter@kotvan.sk

Po rezervácii Vám zašlem zálohovú faktúru, po úhrade Vám zašlem faktúru o prijatej platbe a vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdám na seminári.

Dear users of the FIDIC Conditions of Contract.

KOTVAN Law Firm and Poraca podnikateľa, spol. s r. o. organize a FIDIC training in Bratislava. 

The seminar will be delivered by an English lawyer who has international experience and is a certified trainer in the FIDIC organization. More information about the trainer can be found on his website https://dedezade.co.uk/ or on his linkedin profile http://linkedin.com/in/dedezade.

The lectures will be in English, but there will be a translation.

The training is intended for those who already have a basic understanding of the FIDIC Conditions of Contract. The training also includes workshops where attendees will solve cases in practical exercises under the supervision of a trainer.

In view of the fact that in Slovakia we mostly use only the red and yellow books, we will not deal with the silver book and will also focus on the 1999 edition, although we will note some appropriate changes from the new 2017 edition that would be good to incorporate into the special conditions now.

As Taner has experience of other countries and also of adjudicating disputes, we will find the section on how to prepare a case, how to present it to the DAB or court and how judges/adjudicators look at some familiar issues.

I will be happy if this training will provide a space for networking, so I suggest an informal meeting in the venue of the training on the first day after the training.

As the FIDIC Conditions of Contract are mostly used by state joint stock companies and public organisations/authorities, I am keen for employees of these entities to attend.

Place of event: Hotel Safrron Bratislava: https://www.hotelsaffron.sk/

The participation fee is EUR 700 excluding VAT (840 including VAT).

Refreshments and information material are provided during the training.

If you have any questions or recommendations, please contact me personally at peter@kotvan.sk 

After booking I will send you an advance invoice, after payment I will send you an invoice of payment received and I will give you a billing invoice at the seminar.