Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka, ktorý Vás bude sprevádzať k dohode o urovnaní, resp. Vám poskytne nestranné stanovisko.

Podmienky o riešení konkrétneho sporu budú dohodnuté v písomnej dohode, ktorej súčasťou je najmä, ale nie len: (i) identifikácia sporových strán, (ii) popis sporu, (iii) spôsob zmierovacieho postupu, (iv) lehoty, (v) jazyk, (vi) miesto, (vii) nominovanie, (viii) odmena, (ix) administratívne náklady, (x) výdavky a iné.

Pri urovnaní sporov nepostupujem podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a nie som mediátorom registrovaným podľa tohto zákona. Je na vôli strán, či akceptujú moju radu a formalizujú ju samostatnou dohodou, alebo dodatkom k existujúcej zmluve o dielo.

Ak strany so záverom zmierovacieho postupu nesúhlasia, nedochádza k vyriešeniu sporu. Výsledkom zmierovacieho postupu je dohoda strán sporu, ktorá je pre strany síce záväzná, ale nemá účinky res iudicata. Dohoda, môže mať exekučný titul, ak bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo bola schválená ako zmier pred súdom, alebo rozhodcovským súdom.

Komisia na riešenie sporov (DAB)

Zmluvné podmienky FIDIC umožňujú stranám predložiť spor Komisii na rozhodnutie sporov – KRS (Dispute Resolution Board, resp. Dispute avoidance / Adjudication Board podľa FIDIC vydania 2017).

Som zapísaný v Registri rozhodcov vedenom Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE).

Osobitosťou KRS je, že jej rozhodnutie je pre strany záväzné. Rozhodnutie bude záväzné, ale nie konečné, ak aspoň 1 strana podá oznámenie o nespokojnosti. Rozhodnutie bude konečné a záväzné, ak v stanovenom čase žiadna strana nepodá oznámenie o nespokojnosti. Záväznosť rozhodnutia (zmluvná hmotnoprávna záväznosť) nevylučuje ďalšie procesné postupy. FIDIC zmluvné podmienky umožňujú následné arbitrážne konanie.

Rozhodnutie KRS nie je priamo vykonateľné na súde, nie je tzv. exekučným titulom.

Rozhodcovský súd môže odmietnuť rozhodovanie vo veci, pokiaľ nebolo (a mohlo byť) využité riešenie sporu prostredníctvom KRS.

V zmluvných podmienkach FIDIC neodporúčam zrušovať ustanovenia o rozhodcovskom konaní, ani ustanovenia o KRS. 

Som presvedčený, že Váš stavebný spor je možné mimosúdne urovnať/zmieriť, v primeranej lehote a za primerané náklady. V prípade ak máte záujem prediskutovať akékoľvek výhody, nevýhody, predpokladané náklady, predpokladaný čas, predkladanie znaleckých posudkov, trov zmierovacieho postupu, konania pred KRS, atď. napíšte mi otázky, resp. ma kontaktujte.