Zmeny stavby podľa nového zákona o výstavbe

Rozumiete ako chce nový zákon riešiť zmeny stavby počas realizácie výstavby?

Stratili ste sa v nekonzistentných pojmoch a v rozdrobenej úprave na viacerých miestach zákona?

Chýba Vám zmena stavby pred dokončením, možnosť dohodnúť zmeny v rámci kolaudácie ako tomu bolo doteraz v stavebnom zákone?

Pokúsil som sa nájsť v ustanoveniach dáku logiku a usporiadať to podľa spôsobu riešenia, ktoré zákon požaduje.

Pri ustanoveniach upravujúcich práva a povinnosti osôb zúčastnených pri príprave a zhotovení stavby v tretej hlave zákona a aj pri úprave mimoriadnej kontrolnej prehliadky iniciovanej stavebným inšpektorom som však našiel nejasnosti, dokonca až konflikt s ustanoveniami zákona.

Moja hlavná otázka znie, bude sa pri zmene stavby, ktorá vyžaduje vyznačenie zmeny v overenom projekte stavby musieť iniciovať mimoriadna kontrolná prehliadka stavebným inšpektorom? Zataiľ mi to vychýdza, že áno.

Môže projektant odsúhlasiť zmenu stavby bez ohľadu na to, či je potrebné zmeniť projekt stavby alebo nie, ak to nemá uvedené priamo v právach a povinnostiach, ale vyplýva to iba z iných ustanovení zákona, napr. pri osobe vykonávajúcej stavebný dozor sa uvádza, že vyznačí zmenu v stavebnom projekte po kladnom vyjadrení projektnata. U samotného projektana sa však uvádza, že je povinný požadovať odstránenie zistených odchýlok a zapísať to do stavebného denníka. Prečo tu nie je výslovne uvedená možnosť, že zmenu stavby odsúhlasí a realizuje k tomu potrebné úkony, napr. vyznačenie zmeny v overenom projekte stavby, alebo zabezpečí nové overenie dotknutej časti projektu stavby na stavbenom úrade?

Prečo nový zákon o výstavbe nedefinuje, čo je podstatná zmena a nepodstatná zmena, resp. nekategorizuje presnejšie, ktorá zmena vyžaduje iba vyznačenie v projekte stavby a kto to robí (zákon uvádza raz stavebný dozor aj projektanta), ktorá zmena vyžaduje nové overenie projektu stavby, ktorá zmena vyžaduje nový zámer.

Mohlo by tomu byť obdobne ako tomu bolo v § 11 ods. 3 vyhlášky 453/2000 platí, že ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.

Ak je potrebné iniciovať pri zmene stavebnú inšpekciu, neviem v čom sa urýchli konanie a kto to bude robiť, pretože na stavbe je aj sto zmien, bude dosť stavebných inšpektorov pre mimoriadne kontrolné prehliadky na všetkých stavbách na Slovensku?

Typ zmeny stavby„Zmeny stavby, ktoré nemajú vplyv na projekt stavby“vyvolané zmeny malého rozsahunepodstatné odchýlky od projektu stavbyzmeny technického riešeniaPodmienka: v súlade so záväznými stanoviskami vydanými k rozhodnutiu o povolení stavby, aOdchýlky nie je potrebné overovať v priebehu výstavby – zrejme podľa § 41 (9) „Zmeny stavby, kde sa mení projekt stavby“ odchýlky od overeného projektu stavby, ktoré nie sú v rozpore s rozhodnutím o povolení stavby, apožiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov (pozor, nie záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb)       „Zmeny stavby, kde stavebný úrad overuje projekt stavby (dotknutú časť)“ zmeny neskolaudovanej stavbyPodmienka:nejde o zmenu podľa § 31 ods. (6), anejde o zmenu podľa § 41 ods. (8)       „Nový stavebný zámer“ zmena, ktorá vyvoláva pochybnosť, či je rozpor alebo nie s:rozhodnutím o povolení stavby, as požiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov          „Nový stavebný zámer“ zmena, ktorá vyžaduje posudzovanie vplyvov ŽP, viď:zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A zákona EIA (ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu)ak to vyplýva z rozhodnutia v zisťovacom konaní    „Nový stavebný zámer“ odchýlky od overeného projektu neskolaudovanej stavby, ktoré sú v rozpore srozhodnutím o povolení stavby, as požiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov           
Úprava v zákone§ 41 ods. 8§ 31 ods. 6 tretia veta§ 41 ods. 9§ 31 ods. 6 štvrtá veta§ 31 ods. 6 druhá veta§ 31 ods. 6 prvá veta
Spôsob riešenie zmeny stavbyZaznamenajú sa v:stavebnom denníku arealizačnej dokumentácii ku kolaudáciiProjektant ich vyznačí v overenom projekte stavby. Vyžaduje sa účasť stavebnej inšpekcie?Zmeny možno zhotoviť až po overení projektu stavby (dotknutej časti). Určí to stavebný inšpektor podľa § 56 ods. 3?Stavebný úrad / špeciálny stavebný úrad rozhodne, či vypracovať nový stavebný zámer (zohľadní stanoviská dotknutých orgánov).Stavebník je povinný požiadať o nový stavebný zámer a o nové rozhodnutie o povoleníStavebník je povinný požiadať o nový stavebný zámer a o nové rozhodnutie o povolení stavby
Poznámky / NejasnostiZákon tu v § 41 ods. 8 neuvádza kto to zaznamená. Pozor! Aj v súlade so záväzným stanoviskom obce, ale nie dotknutých orgánov a účastníkov. Podľa § 25 ods. (1) e) je stavebný dozor povinný odsúhlasovať na základe kladného vyjadrenia projektanta úpravy na stavbe, ktorénezhoršujú základné požiadavky na stavby,nie sú zmenou nosných konštrukcií stavby anevyžadujú zmenu projektu stavby,vyznačiť ich v projekte stavby a zaznamenať ich v stavebnom denníku. Má projektant v zákone právo odsúhlasiť zmenu stavby, ktorá nevyžaduje zmenu projektu stavby? Je to uvedené iba nepriamo v ustanoveniach o povinnostiach iných osôb na stavbe.Totožné riešenie nájdeme aj v § 56 ods. (2) v rámci mimoriadnej kontrolnej prehliadky stavby uskutočnenej stavebným inšpektorom. Pozor! Podľa § 56 ods. (2) musí byť odchýlka v súlade aj so záväznými vyjadreniami dotknutých právnických osôb. Neuvádza sa, že to musí byť v súlade so záväzným stanoviskom obce. Musí sa takáto zmena realizovať v súčinnosti so stavebným inšpektorom? Stavbyvedúci musí nahlasovať ak nemožno pokračovať podľa overeného projektu stavby stavebnej inšpekcii podľa § 26 ods. (3) b) Projektant podľa § 24 ods. (7) je prizvaný na kontrolnú prehliadku ak ide o zmenu overeného projektu. Stavebný dozor podľa § 25 ods. 2 d) odsúhlasuje na základe kladného vyjadrenia projektanta a stavebného inšpektora.O akú zmenu stavby pôjde?Ak prvý stĺpec je zmena, ktorá nemá vplyv na projekt stavby a druhý stĺpec je zmena, ktorá má vplyv na projekt stavby? Budú sem spadať „odchýlky od overeného projektu podľa § 56 ods. 3? „Ak odchýlky od overeného projektu stavby nemožno povoliť postupom podľa § 56 ods (2), stavebný inšpektor určí, že je potrebná zmena projektu stavby a jeho nové overenie stavebným úradom.“ „Mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby môže stavebný inšpektor uskutočniť na návrh projektanta alebo osoby vykonávajúcej na stavbe stavebný dozor, ak zistí nesúlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby, nedodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu, významnú zámenu stavebných výrobkov, podstatnú zmenu technológie alebo inú závažnú projektovú odchýlku, ktorá má vplyv na základné požiadavky na stavby alebo na energetickú hospodárnosť budovy a ktorú nemožno odstrániť na stavbe bez zmeny projektu stavby.“ Podľa § 56 ods. 5 zmeny rieši stavebná inšpekcia iba vyznačením v overenom projekte alebo overením zmeny projektu stavby.Pod „podstatnú odchýlku od overeného projektu“ (viď. § 55 ods. 1) zákon zaraďuje zmenu stavby (definícia), neodstrániteľnú konštrukčnú chybu na nosnej konštrukcii stavby. Podľa § 55 ods. 7: „Ak stavebný inšpektor kontrolnou prehliadkou stavby zistí nepovolené stavebné práce vedúce k podstatnej odchýlke od overeného projektu stavby, vyzve stavbyvedúceho na ukončenie nepovolených stavebných prác a zistenú skutočnosť oznámi stavebnému úradu.“   

Uvádzam sem aj relevantné ustanovenia o zmene stavby pri právach a povinnostiach osôb zúčastnených vo výstavbovom procese:

OsobaUstanovenie zákona o výstavbePovinnosť
Projektant§ 24 ods. 7 a)Projektant je pri zhotovovaní stavby povinný zúčastniť sa kontrolnej prehliadky stavby, na ktorú bol prizvaný stavebným inšpektorom z dôvodu potreby zmeny overeného projektu stavby alebo z dôvodu potreby zámeny stavebných výrobkov alebo technických systémov budovy.
Projektant§ 24 ods. 7 b)Projektant je pri zhotovovaní stavby povinný požadovať od stavebníka a od stavbyvedúceho bezodkladné odstránenie zistených odchýlok od overeného projektu stavby a zapisovať do staveného denníka zistené neodstránené odchýlky.
Stavebný dozor§ 25 ods. 1 e)Stavebný dozor je povinnýpožadovať od stavebníka a od stavbyvedúceho bezodkladné odstránenie zistených odchýlok od overeného projektu stavby a zapisovať do stavebného denníka zistené neodstránené odchýlky,odsúhlasovať na základe kladného vyjadrenia projektanta úpravy na stavbe, ktoré nezhoršujú základné požiadavky na stavby, nie sú zmenou nosných konštrukcií stavby a nevyžadujú zmenu projektu stavby, vyznačiť ich v projekte stavby a zaznamenať ich v stavebnom denníku.
Stavebný dozor Vyhradená stavba§ 25 ods. 2 c)Stavebný dozor je povinnýkontrolovať postup stavebných prác podľa harmonogramu výstavby akontrolovať, či všetky zmeny navrhnuté zhotoviteľom stavby boli ešte pred ich uskutočnením odsúhlasené projektantom.
Stavebný dozorVyhradená stavba§ 25 ods. 2 d)Stavebný dozor je povinný odsúhlasovať na základe kladného vyjadrenia projektanta a stavebného inšpektora dodatky a úpravy projektu stavby, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú základné požiadavky na stavby v súlade s overeným projektom stavby.
Stavbyvedúci§ 26 ods. 3 b)Stavbyvedúci je povinný oznámiť stavebníkovi, projektantovi a stavebnému inšpektorovi, že nastali nepredvídateľné skutočnosti na stavbe, pre ktoré nie je možné pokračovať v stavebných prácach podľa overeného projektu stavby alebo vykonávacieho projektu stavby.
Stavebná inšpekcia§ 55 ods. 1Ak stavebný inšpektor pri výkone štátneho stavebného dohľadu zistí, že na stavbe sa uskutočňujú nepovolené stavebné práce vedúce k takej podstatnej odchýlke od overeného projektu stavby, ktorá je zmenou stavby, alebo zistí neodstrániteľnú konštrukčnú chybu na nosnej konštrukcii stavby, ktorá vznikla pri zhotovovaní stavby, nariadi prerušiť stavebné práce. O zistenej skutočnosti spíše zápisnicu, ktorú je povinný zaznamenať v elektronickom informačnom systéme.Zmena stavby je prístavba, nadstavba a zmena účelu stavby.
Stavebná inšpekcia§ 56 ods. 2Mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby môže stavebný inšpektor uskutočniť na návrh každého účastníka konania o stavebnom zámere, projektanta alebo osoby vykonávajúcej na stavbe stavebný dozor, ak sa na stavbe majú uskutočniť stavebné práce vedúce k odchýlke od overeného projektu stavby.Ak odchýlky od overeného projektu stavby nie sú v rozpore s rozhodnutím o povolení stavby ani s podmienkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a záväzných vyjadreniach dotknutých právnických osôb, projektant ich vyznačí v overenom projekte stavby a so súhlasom stavebného inšpektora ich uvedie v zápisnici.
Stavebná inšpekcia§ 56 ods. 3Ak odchýlky od overeného projektu stavby nemožno povoliť postupom podľa odseku 2, stavebný inšpektor určí, že je potrebná zmena projektu stavby a jeho nové overenie stavebným úradom.
Stavebná inšpekcia§ 56 ods. 4Mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby môže stavebný inšpektor uskutočniť na návrh projektanta alebo osoby vykonávajúcej na stavbe stavebný dozor, ak zistí nesúlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby, nedodržanie všeobecných požiadaviek na výstavbu, významnú zámenu stavebných výrobkov, podstatnú zmenu technológie alebo inú závažnú projektovú odchýlku, ktorá má vplyv na základné požiadavky na stavby alebo na energetickú hospodárnosť budovy a ktorú nemožno odstrániť na stavbe bez zmeny projektu stavby.
Stavebná inšpekcia§ 56 ods. 5Zápisnicu z kontrolnej prehliadky stavby podpisujú stavbyvedúci, projektant, stavebný dozor, stavebník a stavebný inšpektor, ako aj osoby, ktoré boli prizvané na kontrolnú prehliadku. V zápisnici sa uvedie obsah kontrolnej prehliadky a dohodnutá zmena projektu stavby podľa odseku 1 alebo záver podľa odseku 2 alebo odseku 3. Zápisnicu je povinný stavebný inšpektor zaznamenať elektronicky v informačnom systéme.