+421 905 948 192

Stavebné zmluvné právo

Ako advokát poskytujem prostredníctvom advokátskej kancelárie Kotvan, s. r. o. poradenstvo ohľadom právnych aspektov problémov, ku ktorým dochádza v rámci stavebnej činnosti, najmä:

 • voľba vhodného modelu dodania diela, a to najmä:
  • dodávka na kľúč - EPC (turnkey projects);
  • meraná zmluva (jednotková cena) - measured contract (unit price);
  • „vyprojektuj a postav“ - lump sum contract;
  • „náklady plus zisk“ - cost plus contract (cost reimbursable);
 • príprava zmluvy o dielo;
 • identifikácia rizík v zmluve o dielo, resp. v súťažných podkladoch;
 • príprava súťažných podkladov, kritérií na vyhodnotenie ponúk (najmä s dôrazom na náklady počas životného cyklu, na najlepší pomeru ceny a kvality) s cieľom umožniť realizáciu inovatívnych riešení;
 • príprava ponuky uchádzača o stavebnú zákazku podľa konkrétnych súťažných podkladov;
 • contract management;
 • claim management;
 • použitie FIDIC zmluvných podmienok;
 • vyčísľovanie časových a finančných nárokov (claimov);
 • vypracovanie harmonogramov (programme/schedule) s kritickou cestou (critical path) a s logickými súvislosťami (logic links) medzi činnosťami (v programe Primavera);
 • vypracovanie analýzy príčiny a následku (cause and effect) omeškania jedného z účastníkov výstavby, prípadne súbehu omeškania účastníkov výstavby (concurent delay);
 • riešenie otázky zabezpečenia realizácie výstavby a transferu rizík (poistenie, bankové záruky, zádržné);
 • príprava zmluvy s dozorom, stavebným manažmentom, a konzultačným inžinierom;
 • príprava zmluvy v rámci joint venture/konzorcia;
 • príprava zmluvy so subdodávateľmi;
 • analýza skutkového stavu a dôkaznej situácie, ak nie je možné spor urovnať mimosúdne;
 • rokovanie, vyjednávanie, urovnania v rámci mimosúdneho riešenia sporov (ADR);
 • právne zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi, prípadne v arbitrážnych konaniach, a vypracovanie podaní (predžalobné výzvy, žaloby, návrhy, vyjadrenia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky);
 • právne poradenstvo pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní;

Mimo stavebného zmluvného práva, zastupujem klientov aj pri kúpe/predaji a nájme nehnuteľností, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie, vykonania právneho due diligence nehnuteľností, investičných príležitostí a projektov, resp. rôznych druhov aktív.