+421 905 948 192

Skúsenosti v stavebníctve

Bol som súčasťou odborných tímov na veľkých stavebných zákazkách v Slovenskej republike:

 • výstavba Jadrovej elektrárne v Mochovciach (3., 4. blok);
 • odstavenie a vyradenie Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (V1);
 • vyradenie Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (A1);
 • príprava aktív pre nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach a jeho vklad do základného imania spoločného podniku (príprava podkladov pre investičný zámer, feasibility study),
 • rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie,
 • modernizácia a rekonštrukcia plavebnej komory v Gabčíkove,
 • modernizácia Zvolenskej teplárne.

 

Mám za sebou claimy, urovnania a variácie spoločne za viac ako 100 miliónov eur. 

Participoval som na komplexnom vysporiadaní vzťahov medzi SNG a STRABAG/HORNEX pri rekonštrukcii areálu SNG. Mám za sebou tri rokovania o EoT medzi ENSECO a Slovenské elektrárne ohľadom dostavby niektorých častí JE Mochovce, blok 3 a 4.

Moje skúsenosti s FIDIC zmluvnými podmienkami a konzultačným inžinierom

V rokoch 2007 až 2013 som bol súčasťou právneho tímu pre obchodnú spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS), v rámci ktorej bola zriadená projektová a manažérska jednotka (PMU), ktorej úlohou bolo a je zabezpečiť riadenie projektov vyraďovania Jadrovej elektrárne V1, t. j. proces od ich definovania, prípravy, výberu dodávateľov, implementácie, až po ich ukončenie.

Na základe uznesenia vlády SR o definitívnom odstavení JE V1 bol ako kompenzácia zo strany Európskej únie vytvorený Medzinárodný fond na podporu odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Správcom fondu BIDSF je Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Projekty vyraďovania JE V1 boli a sú obstarávané na základe Politiky a pravidiel obstarávania EBOR. Súčasťou PMU spoločnosti JAVYS bol konzultant - Consortium Iberdrola Ingenieria y Construccion SAU (Spain), Indra Sistemas SA (Spain), Empresarios Agrupados Internacional SA (Spain), ktorého úlohou bolo, okrem poskytnutia samotných konzultačných činností, aj transfer know-how v oblasti medzinárodného obstarávania stavebných zákaziek. Bol som tak pri prvých projektoch na Slovensku, kde sa používali FIDIC zmluvné podmienky a kde sa uplatňovali princípy value for money.

Vďaka tejto práci s medzinárodným konzultačným inžinierom som získal skúsenosti:

 • s používaním a prípravou súťažných podkladov podľa medzinárodných štandardov, vrátane používania štandardných zmluvných podmienok, napr. FIDIC, vrátane ich aplikácie v právnom poriadku Slovenskej republiky;
 • s prípravou a rokovaním o zmluvách s konzultačnými inžiniermi, vrátane ich zmien;
 • s činnosťou inžiniera v rámci FIDIC zmluvných podmienok;
 • s výberom vhodného modelu dodania diela, či už na základe objednávateľom vypracovanej projektovej dokumentácie, alebo na základe špecifikácie objednávateľa, vrátane voľby vhodných kritérií vyhodnotenia ponúk;
 • s činnosťou komisie na vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií akceptovaných v rámci medzinárodných súťaží na dodanie stavebných prác a technologických zariadení.

Konkrétne referencie z oblasti stavebníctva

Od roku 2014 poskytujem komplexné právne poradenstvo spoločnosti ENSECO, a. s., ktorého súčasťou je aj riadenie zmluvy o dielo na vybrané prevádzkové súbory Jadrovej časti dokončenia Bloku 3 a 4 JE Mochovce. V rámci tohto poradenstva ako súčasť tímu vykonávam aj projektový manažment, vrátane uplatňovania variácií, uplatňovania nárokov, sprocesovania dodatkov zmluvy, zastupovania pri urovnávaní prípadných sporov, a iné, a to tak vo vzťahu k objednávateľovi, ako aj subdodávateľom.

V rokoch 2011 až 2013 som bol súčasťou tímu v Slovenskej národnej galérii, ktorý pripravoval dokumentáciu pre (i) Rekonštrukciu Kapitánskeho domu v rámci areálu Zvolenského zámku a pre (ii) Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG.

V roku 2009 som bol súčasťou tímu pre obchodnú spoločnosť VÚJE, a. s. pri rokovaní o zmluve o dielo na vybrané prevádzkové súbory Jadrovej časti dokončenia Bloku 3 a 4 JE Mochovce.

V roku 2008 až 2009 som bol súčasťou právneho tímu pre obchodnú spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., ktorý vyčlenil vybrané jadrové aktíva a vložil ich do joint venture, ktorého úlohou bolo a je pripraviť investičný zámer na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a tento postupne realizovať. Okrem iného som zabezpečoval odčlenenie nehnuteľností (vrátane pozemkov, budov, potrubí, koľají, technologických zariadení atď.) od funkčnej elektrárne JE V1, vrátane zabezpečenia zmluvných vzťahov a vecných bremien, a to v rámci prevádzky JE V1.

V rokoch 2004 až 2005 som bol členom tímov pri kúpe resp. predaji významných slovenských obchodných centier, priemyselných hál, podnikov, ako aj kancelárskych priestorov.

Pre Poradcu podnikateľa a EPI konferencie som bol v roku 2022 odborným garandom konferencie stavebného práva https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2022/stavebne-pravo/ a pripravujeme konferenciu o stavebnom práve tiež na rok 2023.

Poskytujem školenia pre Verlag Dashöfer, FORUM MEDIA, Poradca podnikateľa, Slovenskú komoru stavebných inžinierov.

 

Ako pracujem?

Výstavba je spleť zložitých vzťahov, kde vystupuje veľké množstvo rozličných odborníkov a profesií.

Mám vybudovanú sieť spolupracujúcich advokátov, konzultačných inžinierov, znalcov, expertov na verejné obstarávanie.

Právne otázky, analýzy a stanoviská som schopný vykonávať samostatne.

Komplexné otázky som schopný zodpovedať v súčinnosti s príslušnými expertmi. Týchto si viem zabezpečiť sám, prípadne si ich zabezpečuje klient v rámci svojich kapacít, alebo externe.

Venujem sa predovšetkým právnym aspektom zmluvných vzťahov v rámci prípravy a realizácie stavebných projektov.

Mojou silnou stránkou je znalosť súvislostí, záujmov a rizík jednotlivých účastníkov na stavbe.

Vďaka svojej odbornosti a komunikačným zručnostiam viem sporové strany posadiť k jednému stolu a nájsť pre sporové strany akceptovateľné riešenie ako urovnať spor.

Mojimi klientmi sú predovšetkým zhotovitelia diela a objednávatelia diela, prípadne iní priami/nepriami účastníci výstavbového projektu.