Webinár: Všetko o cene stavebného diela pre právnikov

On-line webinár

Objednávky na peter@kotvan.sk

Cena za účastníka 84 s DPH

Cieľ:

Cieľom webináru je vysvetliť ako sa stanovuje cena pre dielo, čo všetko je potrebné vyhodnotiť, zohľadniť, ako je to upravené v zákone a čo si možno dohodnúť odlišne od zákona.

Obsah:

 • úprava ceny vo verejnom práve
 • úprava ceny v súkromnom práve
 • PHZ, štátna expertíza, ekonomické hodnotenie investície, štúdia uskutočniteľnosti
 • Riziko
 • Triediace a klasifikačné systémy
 • Vysvetlenie pojmov
 • Výkaz výmer / rozpočet
 • Rôzne stupne projektovej dokumentácie a z toho vyplývajúce možnosti odhadu ceny diela
 • Stanovisko SKSI k výkazu výmer
 • Poistenie
 • Kalkulačný vzorec v stavebníctve
 • Základy práce s CENEKONOM
 • Aktuálna judikatúra
 • Výber zmluvy o dielo podľa spôsobu dodania diela a určenia ceny, vysvetlenie základných konceptov
 • vysvetlenie konceptu target cost,
 • Naviac práce – základ (k naviac prácam je osobitný webinár)
 • Otázky a odpovede