Sprievodca zmluvou o dielo v slovenskom právnom rámci

Celodenné prezenčné školenie v priestoroch advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o.

Objednávky na peter@kotvan.sk

???? Cena za účastníka 588 s DPH

Cieľ: Cieľom školenia je vysvetliť moderný konceptzmluvy o dielo.

Obsah:

 • Cena
 • Platobné podmienky 
 • Vykonanie diela a najčastejšie spôsoby dodania diela
 • Čas vykonanie diela
 • Konzultačnýinžinier
 • Odovzdanie a prevzatie diela
 • Poistenie
 • Zabezpečenie vykonania diela a opravy vád
 • Zodpovednosť za škodu a sankcie
 • Claim
 • Variácie, zmena zmluvy o dielo
 • Ukončenie zmluvy o dielo a dôsledky ukončenia
 • Riešenie sporov
 • Definície a osobitné a záverečné ustanovenia