Právne aspekty rastu cien v stavebníctve a nastavenie vhodného valorizačného vzorca

Prezenčné školenie v priestoroch advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o.

Objednávky na peter@kotvan.sk

???? Cena za účastníka 168 s DPH

Cieľ: Školenie je určené osobám zúčastneným vovýstavbovom procese, najmä verejným obstarávateľom,odborným garantom VO, zhotoviteľom,objednávateľom, právnikom …

Obsah:

  • rozbor zákonných a zmluvných ustanovení ohľadom ceny a dodatočnej úpravy ceny
  • zmena diela, zmena zmluvy a rozbor § 18 ZVO
  • rozbor podčl. 13.8 FIDIC VZP
  • vyššia moc, podstatná zmena okolností, nemožnosť plnenia
  • metodické pokyny MD SR č. 6/2018, 19/2022,27/2022
  • metodické pokyny ÚVO SR č. 6/2022
  • aká je vhodná valorizácia (koeficienty, indexy)