Webinár: Všetko o naviac prácach v stavebníctve

Objednávky na peter@kotvan.sk

Cena za účastníka 84 s DPH

Cieľ:

Cieľom webináru je vysvetliť ako sa stanovuje cena pre dielo a ako cena za naviac prácu, ako je cena a naviac práca upravená v zákone a čo si možno dohodnúť odlišne od zákona.

Obsah:

  • Druhy naviac prác
  • Začlenenie naviac prác pod ZVO
  • Ako nastaviť ZOD s ohľadom na uplatňovanie naviacprác (definovanie naviac prác, meranie, predĺženie času vykonania diela, nároky, zmeny diela, zníženie ceny, zvýšenie ceny, zmena kvality, dôkazy, administrovanie zmluvy, zmluvné podklady, rezerva, ocenenie naviac prác a dohoda o cene naviac práce)
  • príklady zmien a výskytu naviac prác – rozdiel vo PD a VV, rozdiel v DRS oproti DSP, zmeny položiek pri príprave DVP, VTD
  • Vzťah k čerpaniu NFP
  • Oprávnenosť nákladov
  • Úprava ceny v OBCHZ
  • Úprava ceny vo FIDIC zmluvných podmienkach rozhodnutia