FIDIC Zmluvy II – Dvojdňové školenie pre pokročilých (Modul 2 – 9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

???? Cena dvojdňového školenia je 490 eur bez DPH.

Obsah školenia Modul 2

Lekcia 1 – Nepredvídateľnosť

Podčl. 4.10 (údaje o stavenisku), Podčl. 4.11 (primeranosť akceptovanej zmluvnej hodnoty), Podčl. 4.12 (nepredvídateľné fyzické podmienky), vyššia moc, prieskumy, variácia.

Lekcia 2 – Bankové záruky

Druhy BZ, ICC URDG 758, čerpanie bankovej záruky, spor z bankovej záruky (vrátenie neoprávnene čerpanej sumy z bankovej záruky), neodkladné opatrenie, bankové záruky od projektantov, bankové záruky od subdodávateľov.

Lekcia 3 – Špecifiká ak je objednávateľ/zhotoviteľ v konkurze

Ukracujúce a zvýhodňujúce úkony, započítanie, ukončenie, ocenenie, platby, režim zádržného, účinky konkurzu na výstavbu, uplatňovanie pohľadávok paralelne s konkurzným konaním, súdne spory v konkurze.

Lekcia 4 – Červená kniha – osobitosti

Meraná zmluva, meranie, zámena položiek, zmena ceny položky, nová položka.

Lekcia 5 – Žltá kniha – osobitosti

Kedy je vhodné použiť DB, zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, požiadavky objednávateľa (ako ich správne naformulovať), osobitosti skúšok podľa DB, špecifikácia EPC (zmluvy na kľúč), podčlánok 5.1, podčlánok 1.9, porovnanie so striebornou knihou, čo je fitnes to purpose a aké má dôsledky dohoda o fitnes to purpose.

Lekcia 6 – Biela kniha (zmluva so správcom stavby)

Zodpovednosť správcu stavby, rozdiel v kompetenciách správcu stavby podľa FIDIC VZP/OZP a stavebného dozoru podľa Stavebného zákona, vysvetlenie pojmu a povolania – konzultačný inžinier, práva a povinnosti správcu stavby (lehoty, postavenie správcu, obmedzenie kompetencií správcu objednávateľom), odborná starostlivosť, pokyn správcu stavby, rozhodnutie správcu stavby, schvaľovanie platieb, meranie a oceňovanie, claim manažment.

Lekcia 7 – Zelená kniha, vydanie 2021

Paušálne odškodnenie, komunikácia, vzory formulárov, predstavenie výhod zelenej knihy a jej flexibility.

Lekcia 8 – Variácie

Vysvetlenie pojmu variácie, variácia vs. claim, variácia vs. zmena zmluvy, čo je predmet diela? čo je podstatná zmena, čo je zmena charakteru zmluvy, súvislosti zo ZVO (§18), článok 13 (podľa červenej a žltej knihy), pojem nepredvídateľný podľa FIDIC, podľa Metodiky UVO, ocenenie variácie.

Lekcia 9 Rozhodovanie sporov

Vysvetlenie 3 stupňového mechanizmu riešenie sporov, vysvetlenie adjudikácie (KRS/DAB), vysvetlenie rozdielu medzi záväzným rozhodnutím a konečným a záväzným rozhodnutím, vymoženie rozhodnutia KRS, zodpovednosť za porušenie rozhodnutia KRS, porovnanie rozhodovania FIDIC sporov na arbitráži a na všeobecných súdoch, predstavenie arbitráže (rozhodcovského konania), vysvetlenie rozdielu medzi domácou arbitrážou a zahraničnou arbitrážou.

Popis školenia (všeobecne)

Tieto FIDIC dvojdňové školenia vám dajú potrebné podrobné znalosti a poznatky o ustanoveniach týkajúcich sa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniach týkajúcich sa riadenia nárokov (claim manažmentu), riadenia variácii (zmenové konanie) a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci, konkrétne zmlúv FIDIC červenej a žltej knihy.

Kto by sa mal zúčastniť

Tieto FIDIC dvojdňové školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení zmlúv FIDIC, či už vystupujú ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o FIDIC VZP/OZP, o spôsobe riadenia nárokov a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci.

V čom som iný ako konkurencia

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo, zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca / adjudikátor. Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podieľam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a rýchle podriadenie problému pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP. Účastník bude vedieť rýchle zanalyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela.

Dávam priestor aj na networking a každé školenie bude mať svojho jedinečného hosťa z praxe.

Uchádzač školenia dostane kvalitný materiál a niektoré formuláre vo worde.

Spôsob výučby

Prezenčné učenie a 4 workshopy k prípadovým štúdiám v module 2, 3 a 4.

Diskusia s hosťom z praxe.

Každý modul školenia pozostáva z 9 lekcií, z ktorých každá trvá približne 1,5 hodiny.

Miesto školenia: Carlton Offices Complex, Kotvan, s.r.o., advokátska kancelária