FIDIC Zmluvy I – Úvodné dvojdňové školenie Modul 1 (9 lekcií)

Cena dvojdňového školenia je 490 eur bez DPH.

Obsah školenia Modul 1:

Lekcia 1 – Úvod

História organizácie FIDIC a priblíženie pozadia vzniku zmlúv, špecifikácia stavebného prostredia, špecifikácia výstavbového projektu a účastníkov, predstavenie konceptu modernej zmluvy o dielo vo výstavbe, predstavenie rôznych spôsobov dodania diela, predstavenie rôznych typov zmluvných podmienok FIDIC podľa spôsobu dodania diela (meraná zmluva, design built, zmluva na kľúč), špecifiká obstarávania, zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, určenie ceny (PHP, súvislosti ohľadom aplikácie osobitného zákona o verejných prácach).

Lekcia 2 – Predstavenie FIDIC VZP a návod na prípravu OZP (červená a žltá kniha)

Štruktúra zmluvy (VZP, OZP, Oznámenie o prijatí ponuky, Ponukový list, Špecifikácie/Požiadavky objednávateľa, Výkresy, Formuláre, Ponuka, Príloha k ponuke, Výkaz výmer, HZS), záväzky objednávateľa, záväzky zhotoviteľa, záväzky inžiniera (správca stavby), pokyn inžiniera, rozhodnutie inžiniera podľa 3.5 podčl. FIDIC VZP, čo je nové vo vydaniach 2017 FIDIC VZP – čím sa inšpirovať pri príprave zmluvy o dielo podľa vydania 1999, čo sú zlaté princípy.

Lekcia 3 – Práva a povinnosti zmluvných strán

Alokácia rizík, tabuľka rizík, rozdiely medzi žltou, červenou a striebornou knihou, nevhodný presun rizika, nevhodné zásahy do zmlúv o dielo, stručné vysvetlenie rozdielu medzi claimom, variáciou, zmenou zmluvy, zmenou predmetu diela.

Lekcia 4 – Riadenie času

Harmonogram – ako má vyzerať, kto ho pripravuje a kedy, správy o postupe, predĺženie lehoty výstavby, time at large a náš § 537 ods. 1 Obchodného zákona, podstatné náležitosti zmluvy o dielo, akcelerácia, mobilizácia, float (časová rezerva), disruption (pokles nasadenia), predstavenie SCL Protokolu Delay and Disruption, predstavenie metodík SFDI, evidencia dôkazov pre claimovú agendu.

Lekcia 5 – Skúšky a prevzatie diela

Prevzatie diela, vady diela, záručná doba, skúšky podľa podčl. 7.4 FIDIC VZP, individuálne skúšky, komplexné skúšky (článok 9 FIDIC VZP), vzorky, rozdiely v skúškach podľa červenej, žltej a striebornej knihy, odovzdanie a prevzatie diela, nastavenie lehoty výstavby, nastavenie lehoty na oznámenie vád, nastavenie záručnej doby, nastavenie bankových záruk na vydanie preberacieho protokolu, vydanie protokolu o vyhotovení diela a na uplynutie záručnej doby.

Lekcia 6 – Cena

Určenie ceny (paušálna, meraná zákazka, cena nákladová), platby (PPP, Záverečné PP), splatnosť, vyúčtovanie, daňové súvislosti (DPH a dodanie stavby, finančné vyrovnanie v rámci urovnania sporu), úprava ceny diela (valorizácia, zmena legislatívy), súvislosti so ZVO – zmeny podľa § 18 ZVO – dodatočné stavebné práce, nepredvídateľnosť, zmeny de minimis, rezerva, opcia, predbežné sumy, podčl. 2.14 FIDIC VZP a jeho účinok, predstavenie metodík EŠIF – vybrané ustanovenia, variácia. Príručka pre oprávnené výdavky – upozornenie na niektoré ustanovenia.

Lekcia 7 – Prerušenie stavebných prác a ukončenie zmluvy

Dôvody ukončenia, dôvody prerušenia, ocenenie rozostavaného diela, predchádzanie sporom (výmena zhotoviteľa), uplatnenie zmluvných pokút, claimov, čerpanie súm z bankových záruk.

Lekcia 8 – Riziko, zodpovednosť a vyššia moc

Čo je riziko, Max Abrahamson, nepriradené riziká, riadenie rizík, ocenenie rizika, zodpovednosť za škodu, odškodnenie (vysvetlenie právneho inštitútu sľubu odškodnenia), vysvetlenie rozdielu medzi zodpovednosťou za náhradu škody a odškodnením, poistenie stavby.

Lekcia 9 – Nároky, spory a arbitráž

Čo je zmluvne podmienený nárok (vysvetlenie v medziach slovenského právneho rámca + aktuálna judikatúra), rozhodné právo, rozhodcovské konanie, čo je KRS (DAB), vysvetlenie osobitého trojstupňového procesu rozhodovania o sporoch v rámci FIDIC VZP, zánik práva, premlčanie, oznámenie o nároku (forma a obsah).

Popis školenia (všeobecne)

Tieto FIDIC dvojdňové školenia vám dajú potrebné podrobné znalosti a poznatky o ustanoveniach týkajúcich sa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniach týkajúcich sa riadenia nárokov (claim manažmentu), riadenia variácii (zmenové konanie) a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci, konkrétne zmlúv FIDIC červenej a žltej knihy.

Kto by sa mal zúčastniť

Tieto FIDIC dvojdňové školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení zmlúv FIDIC, či už vystupujú ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o FIDIC VZP/OZP, o spôsobe riadenia nárokov a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci.

V čom som iný ako konkurencia

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo, zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca / adjudikátor. Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podieľam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a jeho rýchle podriadenie pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP. Účastník bude vedieť rýchle analyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela.

V neposlednom rade, školenie je priestor aj na networking a oddych od práce.

Spôsob výučby

Prezenčné učenie a 4 workshopy k prípadovým štúdiám v module 2, 3 a 4.

Obmedzený počet účastníkov – maximálne 10.

Každý modul školenia pozostáva z 9 lekcií, z ktorých každá trvá približne 1,5 hodiny.

Cena nezahŕňa obed, parking.