FIDIC zmluvné podmienky (claim a variácia – základ)

Prezenčné školenie v priestoroch advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o.

Objednávky na peter@kotvan.sk

Cena za účastníka 168 s DPH

Cieľ: Cieľom školenia je vysvetliť rozdiel medzi claimom avariáciou. Školenie je určené developerom (stavebníkom),osobám zúčastneným v prípravnej a realizačnej fázevýstavbového projektu, právnikom, odborným garantomvo VO.

Obsah:

(…) Zhotoviteľ ealizuje zmenu predmetu diela a vie, že je to variácia, teda simyslí, že by stavebný dozor mal dať pokyn na zmenu. Stavebný dozornapriek oznámeniu o zmene nereaguje. Objednávateľ so stavebnýmdozorom si povedali, že ak dajú pokyn, zhotoviteľ istotne navýši cenurealizácie danej časti diela, preto nereagujú (…) 

  • Ako budete postupovať?
  • Ako rozlíšiť, či ide o variáciu, či uplatniť claim? 
  • Aká je zodpovednosť stavebného dozoru, aké sú jeho povinnosti:
  • úprava zmeny
  • úprava claimu (zmluvne podmieneného nároku)
  • súvislosti