FIDIC Nároky – Dvojdňové školenie o uplatňovaní nárokov, riešení sporov (Modul 3 -9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

Cena dvojdňového školenia je 490 eur bez DPH.

Obsah školenia Modul 3

Lekcia 1 – Rozdelenie rizík a príčiny vzniku nárokov

Alokácia (tabuľky)

Lekcia 2 – Claim managenent

Claimy zhotoviteľa, claimy objednávateľa, iné nároky (škoda, vady, zmluvná pokuta), včasné varovanie, oznámenia o nárokoch, zánik nároku, kvantifikácia nárokov – všeobecne – druhy nárokov – správna réžia (výpadková/réžia z predĺženia), výrobná réžia, výrobné prostriedky, priame/nepriame náklady, zariadenie staveniska, banková záruka, poistenie, mobilizácie, demobilizácia, re-mobilizácia), zisk, SCL Protocol Disruption and Delay a iné metodiky.

Lekcia 3 – Ocenenie nárokov

Spôsob určenia ceny (výkaz výmer vs. paušál), meranie, zmena ceny položky, nová položka, variácia – nové ocenenie, čo tvoria náklady, vzorce (Hudson, Emden, Eichleay) pre správnu réžiu, obdobie vzniku nároku, fixné náklady, variabilné náklady, náklady celého diela, náklady časti diela, predĺženie činnosti v HMG, predĺženie lehoty výstavby v HMG, evidencia (dôkazy) vs. kontrolné mechanizmy, známa/neznáma lehota predĺženia/prerušenia.

Lekcia 4 – Claimy na predĺženie lehoty výstavby

Kritická cesta, ako má vyzerať harmonogram, Kritické omeškanie, nekritické omeškanie, súbežné omeškanie (nárok na čas, ale bez nákladov?), disruption (sťažené podmienky – pokles produktivity), time impact analýza, rozdielne výsledky analýz, čo je príčina omeškania a aké sú príčinné súvislosti a dopad na realizáciu výstavby, akcelerácia, time at large (účinky).

Lekcia 5 – Záver o nárokoch

Zásada najprv čas potom náklady, spôsob určenia ceny, variácie, náklady, zisk, predĺženie, pokračujúce claimy, individuálne claimy.

Lekcia 6 – Spory, metódy riešenia sporov

Kedy máme spor? Aké sú príčiny sporov na stavbe? Čo chce strana dosiahnuť sporom? Plánovanie a sledovanie rizík, Vysvetlenie trojstupňového riešenia sporov.

Lekcia 7 – Základné zásady DAB/KRS

Čo je adjudikácia? Vysvetlenie povahy právneho inštitútu adjudikácie, výber členov KRS, nezávislosť, nestrannosť, voľná kapacita členov KRS.

Lekcia 8 – Procesné pravidlá DAB/KRS

Postup pri rozhodovaní KRS, KRS stála a ad hoc, predchádzanie sporom, dôkazné bremeno, rozhodnutie (forma, obsah), trvanie rozhodovania sporu KRS, náklady na KRS, výhody a nevýhody KRS.

Lekcia 9 – Rozhodcovské konanie

Domáce rozhodcovské konanie pred RSSAK, ICC Rules.

Popis školenia (všeobecne)

Tieto FIDIC dvojdňové školenia vám dajú potrebné podrobné znalosti a poznatky o ustanoveniach týkajúcich sa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniach týkajúcich sa riadenia nárokov (claim manažmentu), riadenia variácii (zmenové konanie) a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci, konkrétne zmlúv FIDIC červenej a žltej knihy.

Kto by sa mal zúčastniť

Tieto FIDIC dvojdňové školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení zmlúv FIDIC, či už vystupujú ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o FIDIC VZP/OZP, o spôsobe riadenia nárokov a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci.

V čom som iný ako konkurencia

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo, zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca / adjudikátor. Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podieľam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a rýchle podriadenie problému pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP. Účastník bude vedieť rýchle zanalyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela.

Dávam priestor aj na networking a každé školenie bude mať svojho jedinečného hosťa z praxe.

Uchádzač školenia dostane kvalitný materiál a niektoré formuláre vo worde.

Spôsob výučby

Prezenčné učenie a 4 workshopy k prípadovým štúdiám v module 2, 3 a 4.

Diskusia s hosťom z praxe.

Každý modul školenia pozostáva z 9 lekcií, z ktorých každá trvá približne 1,5 hodiny.

Miesto školenia: Carlton Offices Complex, Kotvan, s.r.o., advokátska kancelária