+421 905 948 192

Rozloženie rizík vo FIDIC zmluvných podmienkach, červená kniha 1999

FIDIC zmluvné podmienky predvídajú skutočnosti, ku ktorým môže dôjsť v priebehu realizácie diela na stavbe, a riziká z nich rozkladajú medzi objednávateľa a zhotoviteľa v závislosti od zvolených FIDIC zmluvných pomdienok. S výskytom určitej skutočnosti je takmer vždy spojený nárok (rozumej skôr v zmlysle vzniku subjektívneho práva), ktorý je jasne vymedzený vo FIDIC zmluvných podmienkach. Obvykle ide o nárok na predĺženie lehoty výstavby, prípadne na úhradu nákladov. V niektorých prípadoch môže ísť aj o nárok na úhradu nákladov a primeraného zisku. Podmienkou vzniku nároku je jeho včasné oznámenie druhej zmluvnej strane.  

Riziká možno predvídať, kontrolovať, poistiť, prípadne ich predvídať nie je možné. Platí zásada, že riziko by mal niesť ten, u koho je to najoptimálnejšie. Analýzu rizík je potrebné vykonať pred podpisom zmluvy, a to vo fáze výberu spôsobu dodania diela. FIDIC má k dispozícii tzv. rainbow suite, teda druhy zmluvných podmienok, ktoré možno vybrať v závislosti od voľby spôsobu dodania diela. Rozloženie rizík v jednotlivých druhoch zmluvných podmienok sa líši.

Rozloženie rizík v rámci zvoleného druhu zmluvných podmienok je dômyselne rozložené medzi zmluvné strany a overené rokmi praxe, preto sa neodporúča robiť do zmluvných podmienok zásahy.

Prenos rizík z jednej zmluvnej strany na druhú bez dodatočného vyváženia vzťahu, prináša zvýšenie ceny diela.

Nižšie uvádzam prehľad nárokov v červenej knihe, vydanie 1999 podľa jednotlivých ustanovení a podľa skutočnosti, ktorá ich vyvoláva.

Ustanovenie podčlánku

Oprávnenie Zhotoviteľa

Oprávnenie Objednávateľa

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk

 

2.1 Právo prístupu na Stavenisko

predĺženie Lehoty na výstavbu / Náklady + primeraný zisk

 

2.5 Nároky Objednávateľa

 

procesné ustanovenia

4.6 Spolupráca

Nepredvídateľné Náklady (Zmena)

 

4.7 Vytyčovanie

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk

 

4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady

 

4.19 Elektrina, voda a plyn

 

Oprávnenie k platbe (mimo podčl. 2.5)

4.20 Zariadenie Objednávateľa a materiály poskytované Objednávateľom bez úhrady

 

Oprávnenie k platbe (mimo podčl. 2.5)

4.24 Nálezy na Stavenisku

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady

 

7.4 Skúšky

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk

 

7.5 Odmietnutie

 

Ak Zhotoviteľ nevykoná podľa pokynu Objednávateľa nápravu, Objednávateľ je oprávnený nárokovať si dodatočné náklady

7.6 Opravné práce

 

Ak Zhotoviteľ nevykoná podľa pokynu Objednávateľa nápravu, Objednávateľ je oprávnený nárokovať si všetky náklady (Zhotoviteľ nebude oprávnený uplatniť cenu za nevykonané práce)

8.4 Predĺženie Lehoty výstavby

predĺženie Lehoty výstavby z uvedených dôvodov (viď tiež podčl. 8.2 a 10.1)

 

8.5 Oneskorenie spôsobené úradmi

predĺženie Lehoty výstavby

 

8.6 Postup prác

 

Revidovaný harmonogram a revidované metódy na urýchlenie postupu, Objednávateľ má nárok na zvýšené náklady (Zhotoviteľ nemá nárok na svoje zvýšené náklady)

8.7 Odškodnenie za oneskorenie

 

Nárok na odškodnenie za oneskorenie so splnením Lehoty výstavby

8.9 Následky prerušenia

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady

 

9.4 Neúspešné Preberacie skúšky

 

Nárok na zníženie Zmluvnej ceny v prípade vydania Preberacieho protokolu na základe požiadavky Objednávateľa o hodnotu vady Diela (Sekcie)

10.2 Preberanie časti Diela

Náklady + primeraný zisk

Odškodnenie za omeškanie pomerne podľa hodnoty prevzatej časti Diela

10.3 Prekážky vykonania Preberacích skúšok

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk

 

11.2 Náklady na odstránenie vád

Náklady nezapríčenené Zhotoviteľom podľa podčl. 13.3

 

11.3 Predĺženie Lehoty na odstránenie vád

 

Nárok na predĺženie Záručnej doby

11.4 Neodstránenie vád

 

Náklady, resp. odôvodnené zníženie Zmluvnej ceny, resp. vrátenie peňažného plnenia z dôvodu neodstránenia vady

11.8 Zhotoviteľove zistenie príčiny vady

Náklady + primeraný zisk

 

11.11 Vypratanie Staveniska

 

náklady na predaj, vyčistenie staveniska

12.3 Oceňovanie

Stavebný dozor ocení každú položku práce za použitia merania a príslušnej položkovej ceny

 

12.4 Vynechanie časti Diela

Náklady v dôsledku vynechania prác na základe Zmeny

 

13.2 Zlepšovací návrh

Nárok na polovinu úspor zo zmluvnej hodnoty zlepšovacieho návrhu a o rozdelenie úspory

 

13.3 Postup pri Zmenách

Nárok na úpravu Zmluvnej ceny – ocenenie v súlade s čl. 12 (Meranie a oceňovanie)

 

13.7 Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady

 

13.8 Úpravy v dôsledku zmien nákladov

Zvýšené náklady

 

14.4 Harmonogram platieb

Nárok na revíziu splátok ak je pomalší skutočný postup ako ten, na ktorom bol postup založený v pôvodnom harmonograme

 

14.8 Oneskorená platba

Úroky z omeškania

 

15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia

 

Ocenenie Diala, Vybavenia a Dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších súm splatných Zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia za riadne vykonané práce v súlade so Zmluvou

15.4 Platba po odstúpení

 

Straty a škody a všetky naviac náklady na dokončenie Diela po započítaní všetkých súm splatných Zhotoviteľovi

15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy

Platba podľa podčl. 19.6

 

16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk

 

16.4 Platba pri odstúpení

Ocenenie Diela podľa podčl. 19.6 / ušlý zisk, alebo inú stratu a škodu / uvoľnenie záruk

 

17.1 Náhrada škody

Náhrada škôd, strát a nákladov

 

17.4 Dôsledky rizík Objednávateľa

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady + primeraný zisk (v stanovených prípadoch)

 

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

Náklady na poistné

Náklady na poistné

18.2 Poistenie Diela a Zariadenia Zhotoviteľa

 

Náklady na poistenie v stanovenom rozsahu

19.4 Dôsledky Vyššej moci

predĺženie Lehoty výstavby / Náklady

 

19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie

Ocenenie prác a Nákladov

 

19.7 Uvoľnenie z plnenia podľa Právnych predpisov

Ocenenie prác a Nákladov

 

20.1 Nároky Zhotoviteľa

Procesné ustanovenia