+421 905 948 192

Ponuka in house webinárov 2023

Advokátska kancelária Kotvan, s.r.o. pre Vás na rok 2023 pripravila nižšie uvedené webináre.

Obsah týchto webinárov môžeme zrealizovať aj prezenčne u Vás, resp. v našich priestoroch v Carlton Offices Complex.

Tieto webináre si Vaša spoločnosť môže objednať na emailovej adrese peter@kotvan.sk

Orientačná paušálna cena pre celú skupinu

pre poldňový webinár (od 2 do 4 hod.) pre celú skupinu je 500 EUR bez DPH a

pre celodenný webinár (od 4 do 8 hod.) pre celú skupinu je 1000 EUR bez DPH.

V prípade realizácie prezenčných seminárov sa cesta navyšuje primerane o náklady (podľa dohody).

Trvanie

Názov Cieľ Obsah
2 hod.

Zodpovednosť projektanta za vady projektovej dokumentácie, zodpovednosť zhotoviteľa za vady stavby, zodpovednosť za škodu

Webinár je určený v prvom rade projektantom, zhotoviteľom, developerom (stavebníkom), a ostatným účastníkom zmluvných vzťahov vo výstavbe, odbornej verejnosti a právnikom.
 • kedy má projektová dokumentácia vadu
 • ako a voči komu uplatniť vady a škody na stavbe/byte
 • prejdeme si zmluvnú úpravu, rozhodovaciu prax a súvislosti
2 hod. Právne aspekty rastu cien v stavebníctve a nastavenie vhodnej indexácie Webinár je určený osobám zúčastneným vo výstavbovom procese, najmä verejným obstarávateľom, odborným garantom, zhotoviteľom, objednávateľom, a právnikom.
 • rozbor zákonných a zmluvných ustanovení ohľadom ceny a dodatočnej úpravy ceny,
 • úprava zmeny zmluvy a rozbor § 18 Zákona o verejnom obstarávaní
 • rozbor čl. 13.8 FIDIC VZP
 • rozbor aplikácie ustanovení vyššej moci
 • aplikácia podstatnej zmeny okolností
 • nemožnosť plnenia
 • metodické pokyny ministerstva dopravy č. 6/2018 (zrušený), 19/2022, 27/2022
 • metodické pokyny ÚVO SR č. 6/2022
 • vhodná indexácia
2hod. Zmeny v stavebnej legislatíve účinné od 1. 4. 2024 Cieľom webinára je predstaviť zmeny v stavebnom práve, ktoré prinesie nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe.
 • práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb
 • nové pojmy a definície
 • orgány a správa vo výstavbe a územnom plánovaní
 • nový postup pri povoľovaní stavby
 • zmeny ohľadom územného plánovania
 • identifikované problémy
 • ako je definovaný rozsah predmetu diela, čo je zmena predmetu diela, čo je variácia, čo je claim
 • čo je zmena zmluvy, vrátane rozboru § 18 Zákona o verejnom obstarávaní
 • ako nastaviť finančnú rezervu v investičnej akcii, aký je pohľad ÚVO a aká je judikatúra
 • čo sú naviac práce, čo sú menej práce, ako sú upravené limity zmien zmluvy
 • zmena termínu dokončenia, predĺženie lehoty výstavby, akcelerácia prác, zmluvná pokuta za omeškanie
 • zlepšenie diela
 • súvislosti so zákonom o verejných prác a príručiek EŠIF
2 hod. Zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie

Ceľom webináru je vysvetliť zmeny zmluvy, zmeny diela a súvislosti.

Webinár je určený pre všetky osoby zúčastnené v príprave, realizácii investičnej akcie.

 •  ako je definovaný rozsah predmetu diela, čo je zmena predmetu diela, čo je variácia, čo je claim
 • čo je zmena zmluvy, vrátane rozboru § 18 Zákona o verejnom obstarávaní
 • ako nastaviť finančnú rezervu v investičnej akcii, aký je pohľad ÚVO a aká je judikatúra
 • čo sú naviac práce, čo sú menej práce, ako sú upravené limity zmien zmluvy
 • zmena termínu dokončenia, predĺženie lehoty výstavby, akcelerácia prác, zmluvná pokuta za omeškanie
 • zlepšenie diela
 • súvislosti so zákonom o verejných prác a príručiek EŠIF

2 hod.

FIDIC (claim a variácia)

Cieľom webinára je vysvetliť rozdiel medzi claimom a variáciou.

Vhodné aj pre začiatočníkov aj pokročilých.

Zamerané na prax.

Webinár je určený developerom (stavebníkom), osobám zúčastneným v prípravnej a realizačnej fáze výstavbového projektu, právnikom, odborným garantom vo VO.

(...) Zhotoviteľ realizuje zmenu predmetu diela a vie, že je to variácia podľa čl. 13 FIDIC VZP, teda si myslí, že by stavebný dozor mal dať pokyn na zmenu. Stavebný dozor napriek oznámeniu zhotoviteľa o zmene nereaguje. Objednávateľ so stavebným dozorom si povedali, že ak dajú pokyn na zmenu, zhotoviteľ istotne navýši cenu realizácie danej časti diela, preto nereagujú (...)

 • ako budete postupovať?
 • ako rozlíšiť, či ide o variáciu, či uplatniť claim?
 • aká je zodpovednosť stavebného dozoru, aké sú jeho povinnosti?
 • úprava zmeny (variácie) podľa čl. 13 (žltej a červenej knihy)
 • úprava claimu (zmluvne podmieneného nároku)
 • súvislosti
od 9:00 do 15:00

FIDIC - nároky z predĺženia lehoty výstavby (claim management)

Cieľom je vysvetliť používanie FIDIC VZP v slovenskom právnom rámci. Vhodné pre pokročilých.

Webinár je určený developerom (stavebníkom), osobám zúčastneným v prípravnej a realizačnej fáze výstavbového projektu, právnikom, odborným garantom vo VO.

 • časové riadenie, harmonogram (počiatočný a aktualizovaný), kritická cesta
 • lehota na oznámenie claimu podľa podčl. 20 FIDIC VZP
 • čo je omeškanie, čo je predĺženie lehoty výstavby, dopad na kritickú cestu, kritická udalosť/nekritická udalosť
 • rozdelenie povinností zmluvných strán podľa FIDIC zmluvných podmienok (alokácia rizík), opodstatnenosť nároku
 • kedy je možné uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia záväzkov zhotoviteľa, ako nastaviť míľniky (finančné, technické, pokutové)
 • čo je výrobná a správna réžia, aké náklady možno uplatniť (výrobné prostriedky, zariadenie staveniska, poistenie, bankové záruky, atď.), čo je Hudsonov vzorec a aké sú limity jeho použitia v slovenskom právnom rámci (napr. zákon o finančnej kontrole)
 • ako časovo a finančne vyčísliť nárok
 • čo je tzv. float (časová rezerva na určitú činnosť) a komu patrí
 • čo je disruption (sťaženie prác, zníženie efektivity)
 • čo je súbežné omeškanie a aké sú jeho dôsledky
 • ako vykonať analýzu omeškania, čo je to retrospektívna analýza a čo perspektívna analýza
 • čo je akcelerácia, ako predchádzať omeškaniu, čo je aktívny prístup strán k projektu
1 deň Sprievodca zmluvou o dielo v slovenskom právnom rámci

Cieľom webinára je vysvetliť moderný koncept zmluvy o dielo.

Webinár je určený developerom (stavebníkom), osobám zúčastneným v prípravnej a realizácčnej fáze výstavbového projektu, právnikom, odborným garantom vo VO.

1. Cena
2. Platobné podmienky
3. Vykonanie diela a najčastejšie spôsoby dodania diela
4. Čas vykonanie diela
5. Konzultačný inžinier
6. Odovzdanie a prevzatie diela
7. Poistenie
8. Zabezpečenie vykonania diela a opravy vád
9. Zodpovednosť za škodu a sankcie
10. Claim
11. Variácie, zmena zmluvy o dielo
12. Ukončenie zmluvy o dielo a dôsledky ukončenia
13. Riešenie sporov
14. Definície a osobitné a záverečné ustanovenia
2 dni Zmluvné podmienky FIDIC v Slovenskej republike

Cieľom je vysvetliť používanie FIDIC VZP v slovenskom právnom rámci.

Vhodné pre pokročilých.

Webinár je určený developerom (stavebníkom), osobám zúčastneným v prípravnej a realizácčnej fáze výstavbového projektu, právnikom, odborným garantom vo VO.

 • aký je rozdiel použitia červenej knihy a žltej knihy (aké sú vhodné projekty a naopak aké projekty sú nevhodné)
 • rozdelenie povinností medzi objednávateľa a zhotoviteľa (alokácia rizík) podľa FIDIC VZP
 • vysvetlenie FIDIC princípov; inak povedané, čo možno v OZP upraviť a čo nie, aby zmluvný vzťah mohol niesť označenie FIDIC zmluva
 • časové riadenie projektu, čo je harmonogram, ako má vyzerať harmongram, ako dochádza k zmene času realizácie činnosti, ako dochádza k zmene lehoty výstavby, čo je kritická cesta, čo je sťaženie (disruption)
 • čo je claim (zmluvne podmienený nárok), čo znamená zánik nároku v zmysle podčl. 20 FIDIC VZP
 • aké má právomoci inžinier (stavebný dozor), rozhodnutie podľa podčl. 3.5, pokyn
 • variačný proces, vrátane súvislostí ohľadom ZVO (rezerva, zmeny zmluvy počas jej realizácie)
 • čo je KRS, jej výhody a účinky rozhodnutia