Päť zlatých princípov FIDIC zmluvných podmienok

Na Slovensku sa pomerne úspešne udomácnilo používanie FIDIC zmluvných podmienok. S poľutovaním je potrebné zhodnotiť, že v slovenskej praxi sa všeobecné zmluvné podmienky prostredníctvom osobitných podmienok výrazne menia, čím sa znehodnocuje jedinečné rozloženie rizík a povinností, ktoré FIDIC zmluvné podmienky inak zabezpečujú.

Organizácia FIDIC v usmernení pre FIDIC zmluvné podmienky z roku 2017 predstavila päť zlatých princípov, ktoré považuje za potrebné dodržiavať, aby bolo možné konkrétne zmluvy o dielo považovať za „FIDIC“ zmluvy. Sú to tieto:

  1. Úlohy, práva, povinnosti, postavenie a zodpovednosti všetkých účastníkov zmluvy o dielo musia byť zachované tak, ako sú navrhnuté vo FIDIC všeobecných zmluvných podmienkach.
  2. Osobitné podmienky musia byť navrhnuté určito a zrozumiteľne.
  3. Osobitné podmienky nesmú meniť rozloženie rizík a odplát stanovených vo FIDIC všeobecných zmluvných podmienkach.
  4. Všetky lehoty stanovené v zmluve o dielo pre účastníkov zmluvy na plnenie ich záväzkov musia byť primerané.
  5. Všetky formálne spory zo zmluvy o dielo musia byť postúpené Komisii pre predchádzanie / riešenie sporov (DAAB, prípadne DAB ak sa uplatňuje) za účelom získania predbežne záväzného rozhodnutia ako podmienky pre arbitrážne konanie.

Týmto by som chcel aj ja apelovať na odborných poradcov, ktorí pripravujú konkrétne zmluvy o dielo pod značkou „FIDIC“, aby dôkladne zvážili všetky zmeny v osobitných zmluvných podmienkach a dodržiavali päť zlatých princípov, pokiaľ chcú tvrdiť, že ich zmluvy sa riadia FIDIC zmluvnými podmienkami.

Z vlastnej skúsenosti odporúčam používanie nestranného inžiniera, adjudikátora a arbitra v rámci realizácie významných výstavbových projektov, ako súbor právnych inštitútov smerujúcich k zabezpečeniu alternatívneho riešenia sporov v stavebníctve, ktoré sa vo všeobecnosti považuje sa efektívnejšie, ako riešenie sporov prostredníctvom všeobecných súdov.