+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Zabezpečenie záväzkov v zmluvách o dielo pre stavby

29.11.2020

1. Banková záruka Banková záruka je upravená v Obchodnom zákonníku pomerne skromne, a to: § 313 Základné ustanovenie Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník...

Ako mi sused „vykradol“ pozemok, alebo ako je územno-plánovacia informácia záväzná a prečo musím ostro sledovať každú investičnú činnosť susedov v rámci hraníc funkčnej plochy regulačného výkresu?

24.11.2020

Limitom pre reguláciu využitia funkčných plôch je určenie spôsobu funkčného využitia a intenzity využitia územia. Okrem iných regulatívov teda možno za najdôležitejšie regulatívy považovať: index podlažných plôch (IPP) a index zastavaných plôch (IZP) . Regulatívom intenzity využitia územia v...

DPH a dodanie stavebného pozemku

19.11.2020

Riešili ste otázku, či predaj pozemku fyzickou osobou (nepodnikateľom) podieha DPH? Súdny dvor EÚ odpovedal v rámci prejudiciálneho konania v súdnom konaní v Poľsku na niektoré otázky ohľadom uplatňovania vlastníckeho práva a ohľadom výkonu ekonomickej činnosti. Výrok SDEU som napastoval nižšie v...

Otázky ohľadom uplatnenia Force Mejeure v dôsledku šírenia prenosnej choroby COVID-19 a v dôsledku prijatých opatrení zamedzujúcich jej šírenie, aktualizácia k 20. 3. 2020

20.03.2020

Mnohí z nás by si povedali, že okolnosti, ktoré nastali v súvislosti so šírením koronavírusu a prenosnej choroby C OVID-19 sú vyššou mocou a dožadovali by sa ochrany, resp. zbavenia sa záväzku plniť svojim zmluvným partnerom, aspoň po dobu, kedy trvajú prekážky . Možno sa však automaticky odvolávať...

Aké sú náklady sporového konania v stavebníctve?

05.02.2020

Aké sú náklady sporového konania v stavebníctve? Nižšie porovnávam rôzne spôsoby riešenia sporov s odporúčaním najlacnejšieho a najrýchlejšieho riešenia. Ak pôsobíte v stavebníctve dostatočne dlho, určite ste sa už stretli s nasledovnou situáciou: Modelový prípad sporu Zhotoviteľ je v omeškaní s...

Je zhotoviteľ vydaný na milosť objednávateľovi?

09.07.2019

Priemerná dĺžka súdnych sporov v stavebníctve trvá minimálne v rozpätí 3 až 5 rokov. Niektorým sporom je možné predísť okrem iného aj dobrou organizáciou práce, poriadkom na stavbe, v dokumentoch a starostlivým prerokovaním zmluvy, ako aj odstránením vágnych a nerozumných zmluvných ustanovení...

Majetkové prepojenie medzi členmi dvoch rôznych súťažiacich združení

19.06.2019

NDS má za sebou prvé multikriteriárne vyhodnocovanie pri súťaži na R2 Kriváň – Mýtna. Podľa Denníka N [1] „ nespokojný uchádzač namieta skutočnosť, že sa súťažiaci uchádzači dopustili kartelu. Opiera sa o fakt, že obaja mali v konzorciu podniky, ktoré sú súčasťou toho istého francúzskeho koncernu...

Kontrola a ochrana subdodávateľov objednávateľom

12.04.2019

Vzťah objednávateľ - zhotoviteľ - subdodávateľ Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie alebo chyby alebo vady každého svojho subdodávateľa, akoby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Na...

Určenie ceny diela v stavebníctve

20.12.2018

Určenie ceny diela v stavebníctve V tomto článku by som sa chcel poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie ceny diela v kontraktačnom procese. Kontraktačný proces je v slovenskom práve upravený najmä v ustanoveniach § 43a a nasledovné Občianskeho zákonníka (návrh na uzavretie...

Stránky