+421 905 948 192

Odborné články v oblasti práva a stavebníctva

Nižšie uvádzam články ohľadom svojich poznatkov, ktoré som nadobudol v rámci stavebného zmluvného práva.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Kontrola a ochrana subdodávateľov objednávateľom

12.04.2019

Vzťah objednávateľ - zhotoviteľ - subdodávateľ Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie alebo chyby alebo vady každého svojho subdodávateľa, akoby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Na...

Určenie ceny diela v stavebníctve

20.12.2018

Určenie ceny diela v stavebníctve V tomto článku by som sa chcel poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie ceny diela v kontraktačnom procese. Kontraktačný proces je v slovenskom práve upravený najmä v ustanoveniach § 43a a nasledovné Občianskeho zákonníka (návrh na uzavretie...

Úvod

20.12.2018

Výstavba je činnosť, v rámci ktorej dochádza k predvídateľným, ako aj nepredvídateľným zmenám. Výstavba prebieha v prípravnej, projektovej a realizačnej fáze. Riziká, ku ktorým počas výstavby spravidla dochádza, je potrebné identifikovať a s účastníkmi výstavby dohodnúť, kto tieto riziká bude...