+421 905 948 192

Odborné články ohľadom aplikácie FIDIC zmluvných podmienok v právnom rámci Slovenskej republiky

FIDIC zmluvné podmienky považujem za zmluvu o dielo, v ktorej sú premyslene rozdelené povinnosti (riziká) pre jednotlivých účastníkov výstavbového procesu.

FIDIC zmluvné podmienky rád používam a rozhodol som sa na svojej webstránke zverejňovať niektoré moje poznatky, ktoré som nadobudol.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Nižšie Vám dávam do pozornosti prelinky na podľa mňa užitočné stránky ohľadom FIDIC, resp. ohľadom stavebného zmluvného práva a ADR v stavebníctve:

https://corbett.co.uk/knowledge-hub/ (nájdete tu FIDIC Case List, odkaz na cca. 130 rozhodnutí, z toho 66 súdnych a 61 arbitrážnych nálezov, pri ICC nálezoch je prelink na texty nálezov)

https://globalarbitrationreview.com/ (množstvo užitočných článkov ohľadom arbitrážnych nálezov)

https://www.scl.org.uk/sites/default/files/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition.pdf (Society of Construction Law, užitočné informácie o tom, aké dopady má omeškanie)

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/construction/Legal_Guide_e.pdf (sprievodca zmluvou o dielo)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ (metodiky uplatňované v Českej republike)

http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/ (všeobecné a osobitné podmienky FIDIC červená kniha a žltá kniha uplatňované v Českej republike)

http://library.iccwbo.org/dr-awards.htm (stránka ICC, 45 úryvkov z arbitrážnych nálezov sporov v stavebníctve)

http://fidic.org/bookshop/additional-resources (zoznam odporúčanej literatúry ohľadom FIDIC zmluvných podmienok)

http://www.constructionmanagermagazine.com/ (množstvo zaujimavých článkov ohľadom realizácie stavieb)

Prečo si myslím, že adjudikácia nebude fungovať, ak objednávateľ zmení čl. 20 zmluvy o dielo riadiacej sa FIDIC zmluvnými podmienkami tak, že zruší arbitráž a nechá spor strán rozhodnúť slovenským súdom?

06.08.2020

Efektívne riešenie sporov na stavbách vyžaduje rýchlosť, nízke náklady riešenia sporov, neformálny prístup a odbornosť. Takýto postup zabezpečuje adjudikácia. U nás sa adjudikácia vyskytuje najmä vo FIDIC zmluvných podmienkach a označuje sa ako Komisia pre rozhodovanie sporov , resp. KRS ...

Uplatňovanie inštitútu "time at large" v slovenskom práve

25.05.2020

Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo (i) dohoda o cene a (ii) dohoda o predmete diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zmluvné strany sa teda vôbec nemusia v zmluve dohodnúť...

Náklady za predĺženie lehoty výstavby

24.01.2020

Účelom kompenzácie nákladov zhotoviteľa vynaložených za obdobie predĺženia lehoty výstavby je dostať zhotoviteľa do tej istej finančnej situácie, akoby bol, keby sa neobjavili skutočnosti, ktoré spôsobili predĺženie. Zhotoviteľovi by mali byť uhradené náklady preukázateľne vynaložené počas...

FIDIC MOCK TRIAL

27.06.2019

Program (časový odhad 2,5 hod.) Na úvod sa privítame, predstavíme a ja Vám poviem v stručnosti právnu teóriu o harmonograme, kritickej ceste, predĺžení doby dodania diela, floate, včasnom oznámení claimu, následku oneskoreného oznámenia claimu, atď (cca 20 min.) . Následne sa rozdelíme na skupinu...

Päť zlatých princípov FIDIC zmluvných podmienok

02.01.2019

Na Slovensku sa pomerne úspešne udomácnilo používanie FIDIC zmluvných podmienok. S poľutovaním je potrebné zhodnotiť, že v slovenskej praxi sa všeobecné zmluvné podmienky prostredníctvom osobitných podmienok výrazne menia, čím sa znehodnocuje jedinečné rozloženie rizík a povinností, ktoré FIDIC...

Rozloženie rizík vo FIDIC zmluvných podmienkach, červená kniha 1999

20.12.2018

FIDIC zmluvné podmienky predvídajú skutočnosti, ku ktorým môže dôjsť v priebehu realizácie diela na stavbe, a riziká z nich rozkladajú medzi objednávateľa a zhotoviteľa v závislosti od zvolených FIDIC zmluvných pomdienok. S výskytom určitej skutočnosti je takmer vždy spojený nárok (rozumej skôr v...

Stránky