+421 905 948 192

Odborné články ohľadom aplikácie FIDIC zmluvných podmienok v právnom rámci Slovenskej republiky

FIDIC zmluvné podmienky považujem za zmluvu o dielo, v ktorej sú premyslene rozdelené povinnosti (riziká) pre jednotlivých účastníkov výstavbového procesu.

FIDIC zmluvné podmienky rád používam a rozhodol som sa na svojej webstránke zverejňovať niektoré moje poznatky, ktoré som nadobudol.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Nižšie Vám dávam do pozornosti prelinky na podľa mňa užitočné stránky ohľadom FIDIC, resp. ohľadom stavebného zmluvného práva a ADR v stavebníctve:

https://corbett.co.uk/knowledge-hub/ (nájdete tu FIDIC Case List, odkaz na cca. 130 rozhodnutí, z toho 66 súdnych a 61 arbitrážnych nálezov, pri ICC nálezoch je prelink na texty nálezov)

https://globalarbitrationreview.com/ (množstvo užitočných článkov ohľadom arbitrážnych nálezov)

https://www.scl.org.uk/sites/default/files/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition.pdf (Society of Construction Law, užitočné informácie o tom, aké dopady má omeškanie)

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/construction/Legal_Guide_e.pdf (sprievodca zmluvou o dielo)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ (metodiky uplatňované v Českej republike)

http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/ (všeobecné a osobitné podmienky FIDIC červená kniha a žltá kniha uplatňované v Českej republike)

http://library.iccwbo.org/dr-awards.htm (stránka ICC, 45 úryvkov z arbitrážnych nálezov sporov v stavebníctve)

http://fidic.org/bookshop/additional-resources (zoznam odporúčanej literatúry ohľadom FIDIC zmluvných podmienok)

http://www.constructionmanagermagazine.com/ (množstvo zaujimavých článkov ohľadom realizácie stavieb)

Zelená kniha FIDIC

29.12.2022

Zelená kniha je vhodná pre investičnú výstavbu, pri ktorej nie je vhodné mobilizovať personálne zdroje v takom rozsahu ako je to nutné pri väčších stavbách. Zelená kniha je skrátená verzia FIDIC zmluvných podmienok (žltej a červenej knihy). Jej výhodou je, že obsahuje rovnankú terminológiu ako žltá...

2-DAY FIDIC TRAINING

28.07.2022

Tešíme sa, že školenie sa pomaličky zapĺňa. Slovenská komora stavebných inžinierov odporučila školenie svojim členom. Záujem o školenie prejavili a školenia sa zúčastnia aj zamestnanci z verejného sektora a štátnych spoločností: ŽSR, NDS, SSC, Hl. m. Bratislavy. Vážení užívatelia FIDIC zmluvných...

Osobitosti prípravnej fázy dodania diela podľa žltej knihy FIDIC

07.01.2022

Použitie FIDIC žltej knihy je vhodné najmä pre: technicky náročné stavby, pri ktorých môže skúsený zhotoviteľ prísť s návrhom riešenia, ktoré môže mať vplyv napríklad na dĺžku vykonávania diela, výšku nákladov, kvalitu stavby (príklad: mosty, estakády, mimoúrovňové križovatky, technologické objekty...

Uplatnenie claimu podľa zmluvy o dielo, ktorá sa riadi FIDIC zmluvnými podmienkami

27.10.2021

A. Všeobecný úvod pre pochopenie konceptu inštitútu claimu Claim je zmluvný podmienený kompenzačný nárok . Strany sa dohodnú v zmluve, že ak nastane určitá udalosť počas výstavby, zhotoviteľ má právo požiadať o dodatočnú odmenu , prípadne o predĺženie času na dokončenie diela , prípadne oboje. Bez...

Rozhodnutie adjudikátora o premlčanej pohľadávke

19.03.2021

Môže adjudikátor akceptovať v rámci rozhodovania námietku premlčania pohľadávky zo strany dlžníka a rozhodnúť, že nemožno veriteľovi priznať jeho právo z dôvodu, že je premlčané? Zakladá rozhodnutie adjudikátora nový záväzok, ktorý sa premlčí za 4 roky od rozhodnutia, hoci pôvodne uplatnený nárok...

Metodika pre kvantifikáciu finančných nárokov pri omeškaní a predĺžení vydaná SFDI a MD ČR. V čom vidím jej prínos a prečo u nás chýba takáto metodika

25.02.2021

V Českej republike nedávno vyšla revidovaná „ Metodika pre kvantifikáciu finančných nárokov pri omeškaní a predĺžení “. Myslím si, že je veľmi prehľadná a praktická. Uznanie odo mňa patrí autorom: Lukáš Klee, Karel Pupík, Ondřej Vaněček. Predpokladám, že tí, čo robia s nárokmi na slovenských...

Komentár k rozsudku Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30Cb/34/2013

06.11.2020

Opäť tu máme jeden rozsudok slovenského všeobecného súdu, ktorý sa týka FIDIC zmluvných podmienok. Z opisu skutkových okolností vyplýva, že spor mala riešiť KRS, ale nárok sa uplatnil rovno na všeobecnom súde. Ten sa s touto skutočnosťou vysporiadal v odôvodnení dvoma vetami, ktoré uvádzam nižšie...

Prečo si myslím, že adjudikácia nebude fungovať, ak objednávateľ zmení čl. 20 zmluvy o dielo riadiacej sa FIDIC zmluvnými podmienkami tak, že zruší arbitráž a nechá spor strán rozhodnúť slovenským súdom?

06.08.2020

Efektívne riešenie sporov na stavbách vyžaduje rýchlosť, nízke náklady riešenia sporov, neformálny prístup a odbornosť. Takýto postup zabezpečuje adjudikácia. U nás sa adjudikácia vyskytuje najmä vo FIDIC zmluvných podmienkach a označuje sa ako Komisia pre rozhodovanie sporov , resp. KRS ...

Stránky