+421 905 948 192

Odborné články ohľadom aplikácie FIDIC zmluvných podmienok v právnom rámci Slovenskej republiky

FIDIC zmluvné podmienky považujem za zmluvu o dielo, v ktorej sú premyslene rozdelené povinnosti (riziká) pre jednotlivých účastníkov výstavbového procesu.

FIDIC zmluvné podmienky rád používam a rozhodol som sa na svojej webstránke zverejňovať niektoré moje poznatky, ktoré som nadobudol.

Tieto články zverejňujem aj na svojej Linkedin stránke, kde je priestor pre diskusiu, v prípade, že by Vás téma oslovila, a mali by ste záujem k nej prispieť.

Prostredníctvom týchto článkov by som chcel prispieť k skultúrneniu a štandardizovaniu zmluvných vzťahov v slovenskom stavebníctve.

Nižšie Vám dávam do pozornosti prelinky na podľa mňa užitočné stránky ohľadom FIDIC, resp. ohľadom stavebného zmluvného práva a ADR v stavebníctve:

https://corbett.co.uk/knowledge-hub/ (nájdete tu FIDIC Case List, odkaz na cca. 130 rozhodnutí, z toho 66 súdnych a 61 arbitrážnych nálezov, pri ICC nálezoch je prelink na texty nálezov)

https://globalarbitrationreview.com/ (množstvo užitočných článkov ohľadom arbitrážnych nálezov)

https://www.scl.org.uk/sites/default/files/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition.pdf (Society of Construction Law, užitočné informácie o tom, aké dopady má omeškanie)

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/construction/Legal_Guide_e.pdf (sprievodca zmluvou o dielo)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ (metodiky uplatňované v Českej republike)

http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/ (všeobecné a osobitné podmienky FIDIC červená kniha a žltá kniha uplatňované v Českej republike)

http://library.iccwbo.org/dr-awards.htm (stránka ICC, 45 úryvkov z arbitrážnych nálezov sporov v stavebníctve)

http://fidic.org/bookshop/additional-resources (zoznam odporúčanej literatúry ohľadom FIDIC zmluvných podmienok)

http://www.constructionmanagermagazine.com/ (množstvo zaujimavých článkov ohľadom realizácie stavieb)

2-DAY FIDIC TRAINING

28.07.2022

Dear users of the FIDIC Conditions of Contract. KOTVAN Law Firm organizes a FIDIC training in Bratislava. The seminar will be delivered by an English lawyer who has international experience and is a certified trainer in the FIDIC organization. More information about the trainer can be found on his...

Osobitosti prípravnej fázy dodania diela podľa žltej knihy FIDIC

07.01.2022

Použitie FIDIC žltej knihy je vhodné najmä pre: technicky náročné stavby, pri ktorých môže skúsený zhotoviteľ prísť s návrhom riešenia, ktoré môže mať vplyv napríklad na dĺžku vykonávania diela, výšku nákladov, kvalitu stavby (príklad: mosty, estakády, mimoúrovňové križovatky, technologické objekty...

Uplatnenie claimu podľa zmluvy o dielo, ktorá sa riadi FIDIC zmluvnými podmienkami

27.10.2021

A. Všeobecný úvod pre pochopenie konceptu inštitútu claimu Claim je zmluvný podmienený kompenzačný nárok . Strany sa dohodnú v zmluve, že ak nastane určitá udalosť počas výstavby, zhotoviteľ má právo požiadať o dodatočnú odmenu , prípadne o predĺženie času na dokončenie diela , prípadne oboje. Bez...

Rozhodnutie adjudikátora o premlčanej pohľadávke

19.03.2021

Môže adjudikátor akceptovať v rámci rozhodovania námietku premlčania pohľadávky zo strany dlžníka a rozhodnúť, že nemožno veriteľovi priznať jeho právo z dôvodu, že je premlčané? Zakladá rozhodnutie adjudikátora nový záväzok, ktorý sa premlčí za 4 roky od rozhodnutia, hoci pôvodne uplatnený nárok...

Metodika pre kvantifikáciu finančných nárokov pri omeškaní a predĺžení vydaná SFDI a MD ČR. V čom vidím jej prínos a prečo u nás chýba takáto metodika

25.02.2021

V Českej republike nedávno vyšla revidovaná „ Metodika pre kvantifikáciu finančných nárokov pri omeškaní a predĺžení “. Myslím si, že je veľmi prehľadná a praktická. Uznanie odo mňa patrí autorom: Lukáš Klee, Karel Pupík, Ondřej Vaněček. Predpokladám, že tí, čo robia s nárokmi na slovenských...

Komentár k rozsudku Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30Cb/34/2013

06.11.2020

Opäť tu máme jeden rozsudok slovenského všeobecného súdu, ktorý sa týka FIDIC zmluvných podmienok. Z opisu skutkových okolností vyplýva, že spor mala riešiť KRS, ale nárok sa uplatnil rovno na všeobecnom súde. Ten sa s touto skutočnosťou vysporiadal v odôvodnení dvoma vetami, ktoré uvádzam nižšie...

Prečo si myslím, že adjudikácia nebude fungovať, ak objednávateľ zmení čl. 20 zmluvy o dielo riadiacej sa FIDIC zmluvnými podmienkami tak, že zruší arbitráž a nechá spor strán rozhodnúť slovenským súdom?

06.08.2020

Efektívne riešenie sporov na stavbách vyžaduje rýchlosť, nízke náklady riešenia sporov, neformálny prístup a odbornosť. Takýto postup zabezpečuje adjudikácia. U nás sa adjudikácia vyskytuje najmä vo FIDIC zmluvných podmienkach a označuje sa ako Komisia pre rozhodovanie sporov , resp. KRS ...

Uplatňovanie inštitútu "time at large" v slovenskom práve

25.05.2020

Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo (i) dohoda o cene a (ii) dohoda o predmete diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zmluvné strany sa teda vôbec nemusia v zmluve dohodnúť...

Stránky