+421 905 948 192

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu ÚPD a ÚPP

Do 15. 2. 2023 je možné zaslať podnet k návrhu vyhlášky.

V novej stavebnej legislatíve sa kladie dôraz na priestorové usppriadanie a ustupuje sa od funkčného usporiadania. Ďalším princípom je, že sa zavádzajú limity záväzných regulatívov, teda to, čo limit neprekročí, alebo naopak splní minimálny limit, bude prípustné.

Nová územno plánovacia dokumentácia bude mať jednotnú formu.

Záväzná časť ÚPD bude v grafickom vyjadrení výkres priestorovej a funkčnej regulácie rozvoja územia (regulačný výkres – RV) a v textovo-tabuľkovom vyjadrení bude mať regulačné listy (RL) pre jednotlivé priestorovo-funkčné celky vyznačené na regulačnom výkrese.

Ostatná grafická a textová časť je súčasťou informatívnej časti ÚPD, v ktorej sú výkresy jednotlivých zložiek úz. rozvoja (najmä životné prostredie, doprava, technická infraštruktúra, urbanistická koncepcia a pod.) a text, ktorý bližšie vysvetľuje dôvody a podrobnosti riešenia, sumarizuje podklady.

Regulatívy priestorového usporiadania územia sú

základné:

voliteľné:

Základným regulatívom funkčného využívania územia sa vyjadruje spôsob funkčného využívania územia určením základnej funkcie a jednej alebo viacerých neprípustných funkcií v území.

Voliteľným regulatívom funkčného využívania územia sa podľa potreby vyjadruje spôsob funkčného využívanie územia určením jednej alebo viacerých prípustných funkcií v území. Prípustná funkcia využívania územia môže čiastočne alebo v celom rozsahu nahradiť základnú funkciu využívania územia.

Regulatívy funkčného využitia

Druhy funkčného využívania územia v zastavanom území

Druhy funkčného využívania územia mimo zastavaného územia sú

Zavedený termín "UPI", územnoplánovacia informácia bude po novom "Výpis záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie". Elektronický výpis záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obsahuje regulačný list a výrez regulačného výkresu vrátane legendy príslušného priestorovo-funkčného celku alebo jeho priestorovo-funkčnej časti, v ktorom sa nachádza pozemok alebo vymedzené územie, pre ktoré sa žiada alebo používa výpis.