+421 905 948 192

Kontakt

Mostová 2

(Carlton Savoy Courtyard Offices)

811 02 Bratislava

peter@kotvan.sk

+421 905 948 192

Kotvan, s. r. o. je advokátska kancelária založená podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro, vložka č. 52791/B.​

IČO: 36 858 561

DIČ: 2022735737

IČ DPH: SK2022735737

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK4302000000002466082553

JUDr. Peter Kotvan, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie, je advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5605.

Advokátska kancelária Kotvan, s. r. o. zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosťou pri výkone advokácie v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. Zodpovednosť spoločnosti je predmetom poistenia u poisťovateľa Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, SR. Poistená činnosť: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, č. z.: 605/003865-1. Limit poistného plnenia pre aktuálny rok: 1 500 000,- EUR.

Advokátska kancelária Kotvan, s. r. o. poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.