+421 905 948 192

FIDIC školenia organizované advokátskou kanceláriou Kotvan

Aktuálne školenia na jeseň 2023:

FIDIC Zmluvy I – Úvodné dvojdňové školenie (Modul 1 – 9 lekcií)

28. a 29. septembra 2023, Carlton Offices v Bratislave

Cena 490 EUR bez DPH (588 s DPH)

 

FIDIC Zmluvy II – Dvojdňové školenie pre pokročilých (Modul 2 – 9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

19. a 20. októbra 2023, Carlton Offices v Bratislave

Cena 490 EUR bez DPH (588 s DPH)

 

FIDIC Nároky – Dvojdňové školenie o uplatňovaní nárokov, riešení sporov (Modul 3 - 9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

23. a 24. novembra 2023, Carlton Offices v Bratislave

Cena 490 EUR bez DPH (588 s DPH)

 

Popis školení (všeobecne)

Tieto FIDIC dvojdňové školenia vám dajú potrebné podrobné znalosti a poznatky o ustanoveniach týkajúcich sa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniach týkajúcich sa riadenia nárokov (claim manažmentu), riadenia variácii (zmenové konanie) a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci, konkrétne zmlúv FIDIC červenej a žltej knihy.

Kto by sa mal zúčastniť

Tieto FIDIC dvojdňové školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení zmlúv FIDIC, či už vystupujú ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o FIDIC VZP/OZP, o spôsobe riadenia nárokov a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci.

V čom som iný ako konkurencia

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo, zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca / adjudikátor. Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podieľam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a rýchle podriadenie problému pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP. Účastník bude vedieť rýchle zanalyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela.

Dávam priestor aj na networking a každé školenie bude mať svojho jedinečného hosťa z praxe.

Uchádzač školenia dostane kvalitný materiál a niektoré formuláre vo worde.

Spôsob výučby

Prezenčné učenie a 4 workshopy k prípadovým štúdiám v module 2, 3 a 4.

Diskusia s hosťom z praxe.

Každý modul školenia pozostáva z 9 lekcií, z ktorých každá trvá približne 1,5 hodiny.

Miesto školenia

Carlton Offices Complex, Kotvan, s.r.o., advokátska kancelária

Cena

490 eur bez DPH za dvojdňové školenie za jedného účastníka

240 eur bez DPH za jednodňové školenie za jedného účastníka

V cene je zahrnuté občerstvenie. V cene nie je zahnrutý obed a parking. Počas školenia je hodinová prestávka na obed.

 

Stručný prehľad modulov:

FIDIC Zmluvy I – Úvodné dvojdňové školenie (Modul 1 – 9 lekcií)

FIDIC Zmluvy II – Dvojdňové školenie pre pokročilých (Modul 2 – 9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

FIDIC Nároky – Dvojdňové školenie o uplatňovaní nárokov, riešení sporov (Modul 3 -9 lekcií) – viac interakcie s lektorom a medzi účastníkmi + 4 workshopy

FIDIC riadenie zmluvy – Dvojdňové školenie vhodné pre projekt manažérov, contract manažérov (Modul 4 – 9 lekcii). Školenie je zamerané na úlohy inžiniera a jeho rolu v procese výstavbového projektu, vzorové formuláre vo worde, workshopy, prípadové štúdie

 

Špeciálne FIDIC workshopy:

FIDIC Zmluvy III – Jednodňový workshop zameraný na prípravu súťažných podkladov podľa žltej knihy (Modul 5)

FIDIC Zmluvy IV – Jednodňový workshop zameraný na prípravu súťažných podkladov podľa zelenej knihy (Modul 6)

FIDIC mock trial – jednodňový zinscenovaný spor od podania claimu, cez rozhodnutie podľa podčl. 3.5, cez rozhodnutie KRS až po rozhodnutie na RSSAK (toto školenie vyžaduje prípravu) – oslava FIDICu a rozhodcovského konania pred RSSAK

 

Curriculum modulov 1 až 4

 

FIDIC Zmluvy I – Úvodné dvojdňové školenie (Modul 1 – 9 lekcií)

Lekcia 1 – Úvod

História organizácie FIDIC a priblíženie pozadia vzniku zmlúv, špecifikácia stavebného prostredia, špecifikácia výstavbového projektu a účastníkov, predstavenie konceptu modernej zmluvy o dielo vo výstavbe, predstavenie rôznych spôsobov dodania diela, predstavenie rôznych typov zmluvných podmienok FIDIC podľa spôsobu dodania diela (meraná zmluva, design built, zmluva na kľúč), špecifiká obstarávania, zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, určenie ceny (PHP, osobitný zákon o verejných prácach)

Lekcia 2 – Predstavenie FIDIC VZP a návod na prípravu OZP (červená a žltá kniha)

Štruktúra zmluvy (VZP, OZP, Oznámenie o prijatí ponuky, Ponukový list, Špecifikácie/Požiadavky objednávateľa, Výkresy, Formuláre, Ponuka, Príloha k ponuku, Výkaz výmer, HZS), záväzky objednávateľa, záväzky zhotoviteľa, záväzky inžiniera (správca stavby), pokyn inžiniera, rozhodnutie inžiniera podľa 3.5, čo je nové vo vydaniach 2017 - čím sa inšpirovať pri príprave zmluvy podľa vydania 1999, čo sú zlaté princípy

Lekcia 3 – Práva a povinnosti zmluvných strán

Alokácia rizík, tabuľka rizík, rozdiely medzi žltou, červenou a striebornou knihou, nevhodný presun rizika, nevhodné zásahy do zmlúv, stručné vysvetlenie rozdielu medzi claimom, variáciou, zmenou zmluvy, zmenou predmetu diela

Lekcia 4 - Riadenie času

Harmonogram, ako má vyzerať, kto ho pripravuje a kedy, správy o postupe, predĺženie lehoty výstavby, time at large a náš § 537 ods. 1 ObchZ, podstatné náležitosti zmluvy o dielo, akcelerácia, mobilizácia, float (časová rezerva), disruption (pokles nasadenia), predstavenie SCL Protokolu Delay and Disruption, predstavenie metodík SFDI, evidencia dôkazov pre claimovú agendu

Lekcia 5 – Skúšky a prevzatie diela

Prevzatie diela, vady diela, záručná doba, skúšky podľa podčl. 7.4, individuálne skúšky, komplexné (článok 9), vzorky, rozdiely v skúškach podľa červenej, žltej a striebornej knihy, odovzdanie a prevzatie diela, nastavenie lehoty výstavby, lehoty na oznámenie vád, záručnej doby, nastavenie bankových záruk na vydanie preberacieho protokolu, vydanie protokolu o vyhotovení diela a na uplynutie záručnej doby

Lekcia 6 - Cena

Určenie ceny (paušálna, meraná zákazka, cena nákladová), platby (PPP, Záverečné PP), splatnosť, vyúčtovanie, daňové súvislosti (DPH a dodanie stavby, finančné vyrovnanie v rámci urovnania sporu), úprava ceny diela (valorizácia, zmena legislatívy), súvislosti so ZoVO – zmeny podľa § 18 ZVO – dodatočné stavebné práce, nepredvídateľnosť, zmeny de minimis, rezerva, opcia, predbežné sumy, podčl. 2.14 a jeho účinok, predstavenie metodík EŠIF – vybrané ustanovenia, variácia

Lekcia 7 – Prerušenie stavebných prác a ukončenie zmluvy

Dôvody ukončenia, dôvody prerušenia, ocenenie rozostavaného diela, predchádzanie sporom (výmena zhotoviteľa), uplatnenie zmluvných pokút, claimov, čerpanie súm z bankových záruk

Lekcia 8 - Riziko, zodpovednosť a vyššia moc

čo je riziko, Max Abrahamson, nepriradené riziká, riadenie rizík, ocenenie rizika, zodpovednosť za škodu, odškodnenie (vysvetlenie právneho inštitútu), vysvetlenie rozdielu medzi škodou a odškodnením, poistenie stavby

Lekcia 9 - Nároky, spory a arbitráž

Čo je zmluvne podmienený nárok (vysvetlenie v medziach slovenského právneho rámca), rozhodné právo, rozhodcovské konanie, čo je KRS (DAB), vysvetlenie osobitého trojstupňového procesu rozhodovania o sporoch v rámci FIDIC VZP, zánik práva, premlčanie, oznámenie o nároku (forma a obsah)

 

FIDIC Zmluvy II – Dvojdňové školenie pre pokročilých (Modul 2 – 9 lekcií) (viac interaktivity oproti modulu 1 + 4 workshopy)

 

Lekcia 1 - Nepredvídateľnosť

4.10 (údaje o stavenisku), 4.11 (primeranosť akceptovanej zmluvnej hodnoty), 4.12 (nepredvídateľné fyzické podmienky), vyššia moc, prieskumy, variácia

Lekcia 2 - Bankové záruky

Druhy BZ, ICC URDG 758, čerpanie bankovej záruky, spor z bankovej záruky (vrátenie neoprávnene čerpanej bankovej záruky), neodkladné opatrenie, bankové záruky od projektantov, bankové záruky od subdodávateľov

Lekcia 3 - Špecifiká ak je objednávateľ/zhotoviteľ v konkurze

Ukracujúce a zvýhodňujúce úkony, započítanie, ukončenie, ocenenie, platby, režim zádržného, účinky konkurzu na výstavbu, uplatňovanie pohľadávok paralelne s konkurzným konaním, súdne spory v konkurze

Lekcia 4 - Červená kniha – osobitosti

Meraná zmluva, meranie, zámena položiek, zmena ceny položky, nová položka

Lekcia 5 - Žltá kniha - osobitosti

Kedy je vhodné použiť DB, zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, požiadavky objednávateľa (ako ich správne naformulovať), osobitosti skúšok podľa DB, špecifikácia EPC (zmluvy na kľúč), podčlánok 5.1, podčlánok 1.9, porovnanie so striebornou knihou, čo je fitnes to purpose a aké má dôsledky dohoda o fitnes to purpose

Lekcia 6 - Biela kniha (zmluva so správcom stavby)

Zodpovednosť správcu stavby, rozdiel v kompetenciách správcu stavby podľa FIDIC VZP/OZP a stavebného dozoru podľa Stavebného zákona, vysvetlenie pojmu a povolania – konzultačný inžinier, práva a povinnosti správcu stavby (lehoty, postavenie správcu, obmedzenie kompetencií správcu objednávateľom), odborná starostlivosť, pokyn správcu stavby, rozhodnutie správcu stavby, schvaľovanie platieb, meranie a oceňovanie, claim manažment,

Lekcia 7 - Zelená kniha, vydanie 2021

Paušálne odškodnenie, komunikácia, vzory formulárov, predstavenie výhod zelenej knihy a jej flexibility

Lekcia 8 - Variácie

Vysvetlenie pojmu variácie, variácia vs. claim, variácia vs. zmena zmluvy, čo je predmet diela? čo je podstatná zmena, čo je zmena charakteru zmluvy, súvislosti zo ZVO (§18), článok 13 (podľa červenej a žltej knihy), pojem nepredvídateľný podľa FIDIC, podľa Metodiky UVO, ocenenie variácie

Lekcia 9 Rozhodovanie sporov

Vysvetlenie 3 stupňového mechanizmu riešenie sporov, vysvetlenie adjudikácie (KRS/DAB), vysvetlenie rozdielu medzi záväzným rozhodnutím a konečným a záväzným rozhodnutím, vymoženie rozhodnutia KRS, zodpovednosť za porušenie rozhodnutia KRS, porovnanie rozhodovania FIDIC sporov na arbitráži a na všeobecných súdoch, predstavenie arbitráže (rozhodcovského konania), vysvetlenie rozdielu medzi domácou arbitrážou a zahraničnou arbitrážou

 

FIDIC – Dvojdňové školenie o nárokoch (Modul 3)

 

Lekcia 1 - Rozdelenie rizík a príčiny vzniku nárokov

Alokácia (tabuľky)

Lekcia 2 - Claim managenent

Claimy zhotoviteľa, claimy objednávateľa, iné nároky (škoda, vady, zmluvná pokuta), včasné varovanie, oznámenia o nárokoch, zánik nároku, kvantifikácia nárokov – všeobecne - druhy nárokov – správna réžia (výpadková/réžia z predĺženia), výrobná réžia, výrobné prostriedky, priame/nepriame náklady, zariadenie staveniska, banková záruka, poistenie, mobilizácie, demobilizácia, re-mobilizácia), zisk, SCL Protocol Disruption and Delay a iné metodiky

Lekcia 3 – Ocenenie nárokov

Spôsob určenia ceny (výkaz výmer vs. paušál), meranie, zmena ceny položky, nová položka, variácia – nové ocenenie, čo tvoria náklady, vzorce (Hudson, Emden, Eichleay) pre správnu réžiu, obdobie vzniku nároku, fixné náklady, variabilné náklady, náklady celého diela, náklady časti diela, predĺženie činnosti v HMG, predĺženie lehoty výstavby v HMG, evidencia (dôkazy) vs. kontrolné mechanizmy, známa/neznáma lehota predĺženia/prerušenia

Lekcia 4 – Claimy na predĺženie lehoty výstavby

Kritická cesta, ako má vyzerať harmonogram, Kritické omeškanie, nekritické omeškanie, súbežné omeškanie (nárok na čas, ale bez nákladov?), disruption (sťažené podmienky – pokles produktivity), time impact analýza, rozdielne výsledky analýz, čo je príčina omeškania a aké sú príčinné súvislosti a dopad na realizáciu výstavby, akcelerácia, time at large (účinky)

Lekcia 5 - Zhrnutie nárokov

Zásada najprv čas potom náklady, spôsob určenia ceny, variácie, náklady, zisk, predĺženie, pokračujúce claimy, individuálne claimy

Lekcia 6 – Spory, metódy riešenia sporov

Kedy máme spor? Aké sú príčiny sporov na stavbe? Čo chce strana dosiahnuť sporom? Plánovanie a sledovanie rizík, Vysvetlenie trojstupňového riešenia sporov

Lekcia 7 - Základné zásady DAB/KRS

Čo je adjudikácia? Vysvetlenie povahy právneho inštitútu adjudikácie, výber členov KRS, nezávislosť, nestrannosť, voľná kapacita členov KRS

Lekcia 8 - Procesné pravidlá DAB/KRS

Postup pri rozhodovaní KRS, KRS stála a ad hoc, predchádzanie sporom, dôkazné bremeno, rozhodnutie (forma, obsah), trvanie rozhodovania sporu KRS, náklady na KRS, výhody a nevýhody KRS

Lekcia 9 - Rozhodcovské konanie

Domáce rozhodcovské konanie pred RSSAK, ICC Rules

 

FIDIC – Dvojdňové školenie riadenia a správy zmlúv, červenej a žltej (Modul 4)

 

Lekcia 1 – Úvod

Úvod do FIDIC, história zmlúv FIDIC, prípravná fáza projektu

Lekcia 2 – Inžinier (správca stavby)

Inžinier, vymenovanie, zástupca inžiniera, práva a povinnosti, stretnutie pred začatím prác, zástupca zhotoviteľa, dátum začatia prác, poskytnutie zábezpek (zálohová platba - a BZ na plnenie), preukázanie poistenia, kontrola povolení, plány kontroly kvality, kontrola harmonogramu, peňažné toky zhotoviteľa, prístup na stavenisko a jeho držba

Lekcia 3 – Fáza začatia práce

Systémy riadenia kvality a overovania zhody, Výkresy, Projekty, Správy zhotoviteľa, subdodávateľov a menovaných subdodávateľov, BOZP, ďalšie povinnosti vo fáze začatia prác

Lekcia 4 – Platobné mechanizmy, meranie, oceňovanie variácií

Zhrnutie platobných mechanizmov vo FIDIC VZP (červená, žltá, zelená), Výkaz výmer a jednotkové ceny, Predbežné sumy, Variácie, Oceňovanie variácií, Denné práce, Meranie prác, Oceňovanie zariadení a materiálov

Lekcia 5 – Schvaľovanie platieb, progres prác

Vyhlásenia zhotoviteľa, priebežné platobné certifikáty, priebežné platby, oneskorené platby, riadenie množstva prác, monitorovanie a vykazovanie postupu prác

Lekcia 6 – Pokyny, kontrola plnenia zmluvných záväzkov

Pokyny inžiniera, Pravidelné stretnutia o postupe prác, Pokračujúca platnosť bankových záruk a poistenia, Overenie personálu a zariadení zhotoviteľa, Vzorky a skúšky materiálov, vyhotovenia a zariadení, inšpekcie, skúšanie a prevzatie prác, odmietnutie prác, Oznamovanie vád a odstraňovanie vád, zodpovednosť za vady, záručná doba, záruka, Revízie programu a cash flow, Pomalý postup zhotoviteľa, Pozastavenie prác, akcelerácia, re-mobilizácia

Lekcia 7 – Nároky

Nároky zhotoviteľa a objednávateľa, dokumentácia, určenie a vyhodnotenie nárokov, omeškanie, predĺženie lehoty výstavby a nároky na dodatočné náklady, zmluvná pokuta za omeškanie a bonus za predčasné odovzdanie diela

Lekcia 8 – Skúšky a prevzatie diela (sekcie)

Kontrola a skúška pri dokončení, dokončenie a prevzatie, Preberací protokol, Protokol o vyhotovení diela, zoznam vád, vyhlásenie pri dokončení diela a záverečné platobné potvrdenie, lehota na oznámenie vád, kontroly a oznámenie vád, náklady na odstránenie vád a škôd, nápravné prostriedky pri neplnení v Lehote na oznámenie vád, predĺženie lehoty na oznámenie vád, ďalšie skúšky, vypratanie staveniska, záverečné vyhlásenie a vyúčtovanie zhotoviteľa, osvedčenie o konečnej platbe, daňové súvislosti

Lekcia 9 – Ukončenie zmluvy

Prerušenie, Ukončenie zmluvy zo strany objednávateľa, zhotoviteľa, vyššia moc, platba pri ukončení, ocenenie diela