+421 905 948 192

Arbitráž / Urovnanie sporov / Adjudikácia

Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka (adjudikátora / mediátora), ktorý Vás bude sprevádzať k dohode o urovnaní, prípadne Vám poskytne nestranné stanovisko k vzniknutému problému na stavbe.

Môžete ma tiež vymenovať za rozhodcu ad hoc, ktorý rozhodne Váš spor vzniknutý v rámci stavebnej činnosti realizovanej v Slovenskej republike, prípadne v zahraničí. Takýto rozsudok rozhodcu je exekučným titulom, teda je vykonateľný.

Ak realizujete významný stavebný projekt, dovolujem si Vám odporúčiť, aby ste mali adjudikátora už počas realizácie stavby, aby bol oboznámený s podmienkami na stavbe, a tiež si Vám dovoľujem odporúčiť, aby ste adjudikáciu prepojili s arbitrážou. Vďaka týmto dvom inštitútom dokážete účinne predchádzať súdnym sporom a môžete sa zamerať na to najpodstatnejšie, na riadne a včasné dokončenie stavby za dohodnutú cenu.

Nižšie uvádzam ako je upravené riešenie sporov v rámci FIDIC zmluvných podmienok (červená a žltá kniha - vydanie 1999). Spor sa môže dostať prostredníctvom zamietnutia nároku inžinierom (správca stavby) a rozhodnutia adjudikátorom (KRS) až na ICC arbitráž. Ak nebude použitá rozhodcovská doložka, spor sa dostane na príslušný všeobecný súd v SR. V EPC nerozhoduje inžinier. Vo vydaniach 2017 FIDIC zmluvných podmienok je adjudikácia riešená odlišne a strany majú možnosť požiadať adjudikátora (KPAS - Komisia pre predchádzanie/adjudikáciu sporov) aj o neformálnu radu.

V článkoch v tejto časti stránky nájdete podrobnosti ohľadom arbitráže, prípadne adjudikácie, ktorej sa venujem.

Arbitráž

Rozhodujem ako ad hoc rozhodca spory vniknuté v rámci stavebnej činnosti realizovanej v Slovenskej republike.

Rozhodcovské konanie vediem podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení („ZoRK“), pokiaľ nie je medzi účastníkmi sporu dohodnuté miesto arbitráže mimo Slovenskej republiky. Činnosť rozhodcu nie je poskytovaním advokátskych služieb.

V prípade ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, môžete ma vymenovať za rozhodcu, ktorý rozhodne Váš spor.

Môžete ma vymenovať za rozhodcu aj v prípade, že rozhodcovské konanie prebieha v rámci rozhodcovskej inštitúcie, a to aj rozhodcovskej inštitúcie mimo Slovenskej republiky.

Vzťah medzi mnou ako rozhodcom a účastníkmi rozhodcovského konania je spravidla určený v zmluve o rozhodcovi.

Rozhodca má povinnosť viesť rozhodcovské konanie v súlade s dohodou strán obsiahnutou v rozhodcovskej zmluve. Konkrétne práva a povinnosti sa môžu líšiť podľa príslušných rozhodcovských pravidiel, štatútu, rokovacieho poriadku.

Medzi povinnosti rozhodcu patrí najmä:

 • povinnosť rozhodnúť nestranne;
 • povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou;
 • povinnosť zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali;
 • povinnosť postupovať bez zbytočných prieťahov;
 • povinnosť mlčanlivosti;
 • povinnosť informovať strany o potenciálnych dôvodoch predpojatosti.

Rozhodcovskú činnosť vykonávam za odmenu, na ktorej sa dohodneme vopred v zmluve o rozhodcovi. Činnosť rozhodcu je zdaniteľným plnením podľa predpisov o DPH.

Vznik povinností rozhodcu nastáva prijatím funkcie rozhodcu.

Rozhodca odvodzuje svoju právomoc od súhlasu strán, ktoré sa podriadia jeho rozhodovaniu.

Zodpovednosť rozhodcu za porušenie povinnosti rozhodcu sa riadi ustanoveniami § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať podľa § 37 zákona o rozhodcovskom konaní, má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Rozhodcovský rozsudok má účinky res iudicata a predstavuje exekučný titul.

FIDIC zmluvné podmienky obsahujú rozhodcovskú doložku, v zmysle ktorej bude spor rozhodnutý podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). Rozhodcovské nálezy o sporoch týkajúcich sa FIDIC zmluvných podmienok majú spravidla povahu cudzieho rozhodcovského rozsudku, na ktorého uznanie v Slovenskej republike by nemalo byť potrebné zvláštne konanie.

Pred vymenovaním alebo potvrdením je rozhodca povinný podpísať vyhlásenie o prijatí, dostupnosti, nestrannosti a nezávislosti.

Okolnosti, ktoré predstavujú, alebo môžu predstavovať, alebo nepredstavujú, riziko predpojatosti, tzv. červený, oranžový a zelený zoznam, sú veľmi dobre rozpracované v odporúčaniach Medzinárodnej advokátskej komory – IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, ktoré nájdete tu: https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_mat...

Výhodami rozhodcovského konania je, že

 • strany majú možnosť stanoviť kvalifikačné kritéria pre rozhodcu, resp. nominovať konkrétneho rozhodcu, ktorý rozhodne spor,
 • rozhodcovský rozsudok je konečný (s výnimkou taxatívneho výpočtu dôvodov na zrušenie, ktoré sú upravené v § 40 ZoRK a sú predovšetkým procesného charakteru),
 • rozhodcovský rozsudok nepodlieha ďalšiemu prieskumu (ak nebolo výslovne dohodnuté, že podlieha prieskumu inými rozhodcami),
 • rozhodcovské konanie je spravidla rýchlejšie ako súdne konanie,
 • rozhodcovské konanie má dôverný charakter,
 • rozhodcovské konanie môže byť nákladovo efektívnejšou formou riešenia sporov.

Som presvedčený, že Váš stavebný spor je možné rozhodnúť v primeranej lehote a za primerané náklady. V prípade ak máte záujem prediskutovať akékoľvek výhody, nevýhody, predpokladané náklady, predpokladaný čas, predkladanie znaleckých posudkov, trov rozhodcovského konania, atď. napíšte mi otázky, resp. ma kontaktujte.

Adjudikácia (DAB, DAAB)

Ak máte ako účastníci výstavbového projektu spor, som Vám k dispozícii, aby ste ma ustanovili za nestranného prostredníka, ktorý Vás bude sprevádzať k dohode o urovnaní, resp. Vám poskytne nestranné stanovisko.

Podmienky o riešení konkrétneho sporu budú dohodnuté v písomnej dohode, ktorej súčasťou je najmä, ale nie len: (i) identifikácia sporových strán, (ii) popis sporu, (iii) spôsob zmierovacieho postupu, (iv) lehoty, (v) jazyk, (vi) miesto, (vii) nominovanie, (viii) odmena, (ix) administratívne náklady, (x) výdavky a iné.

Pri urovnaní sporov nepostupujem podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a nie som mediátorom registrovaným podľa tohto zákona. Je na vôli strán, či akceptujú moju radu a formalizujú ju samostatnou dohodou, alebo dodatkom k existujúcej zmluve o dielo.

Ak strany so záverom zmierovacieho postupu nesúhlasia, nedochádza k vyriešeniu sporu. Výsledkom zmierovacieho postupu je dohoda strán sporu, ktorá je pre strany síce záväzná, ale nemá účinky res iudicata. Dohoda, môže mať exekučný titul, ak bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo bola schválená ako zmier pred súdom, alebo rozhodcovským súdom.

Komisia na riešenie sporov (DAB)

Zmluvné podmienky FIDIC umožňujú stranám predložiť spor Komisii na rozhodnutie sporov – KRS (Dispute Resolution Board, resp. Dispute avoidance / Adjudication Board podľa FIDIC vydania 2017).

Som zapísaný v Registri rozhodcov vedenom Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE).

Osobitosťou KRS je, že jej rozhodnutie je pre strany záväzné. Rozhodnutie bude záväzné, ale nie konečné, ak aspoň 1 strana podá oznámenie o nespokojnosti. Rozhodnutie bude konečné a záväzné, ak v stanovenom čase žiadna strana nepodá oznámenie o nespokojnosti. Záväznosť rozhodnutia (zmluvná hmotnoprávna záväznosť) nevylučuje ďalšie procesné postupy. FIDIC zmluvné podmienky umožňujú následné arbitrážne konanie.

Rozhodnutie KRS nie je priamo vykonateľné na súde, nie je tzv. exekučným titulom.

Rozhodcovský súd môže odmietnuť rozhodovanie vo veci, pokiaľ nebolo (a mohlo byť) využité riešenie sporu prostredníctvom KRS.

V zmluvných podmienkach FIDIC neodporúčam zrušovať ustanovenia o rozhodcovskom konaní, ani ustanovenia o KRS. 

Som presvedčený, že Váš stavebný spor je možné mimosúdne urovnať/zmieriť, v primeranej lehote a za primerané náklady. V prípade ak máte záujem prediskutovať akékoľvek výhody, nevýhody, predpokladané náklady, predpokladaný čas, predkladanie znaleckých posudkov, trov zmierovacieho postupu, konania pred KRS, atď. napíšte mi otázky, resp. ma kontaktujte.