+421 905 948 192

2-DAY FIDIC TRAINING

Dear users of the FIDIC Conditions of Contract.

KOTVAN Law Firm organizes a FIDIC training in Bratislava. 

The seminar will be delivered by an English lawyer who has international experience and is a certified trainer in the FIDIC organization. More information about the trainer can be found on his website https://dedezade.co.uk/ or on his linkedin profile http://linkedin.com/in/dedezade.

The lectures will be in English, but we are considering providing simultaneous translation if mor than 5 attendees wish to have it translated.

The training is intended for those who already have a basic understanding of the FIDIC Conditions of Contract. The training also includes workshops where attendees will solve cases in practical exercises under the supervision of a trainer.

In view of the fact that in Slovakia we mostly use only the red and yellow books, we will not deal with the silver book and will also focus on the 1999 edition, although we will note some appropriate changes from the new 2017 edition that would be good to incorporate into the special conditions now.

As Taner has experience of other countries and also of adjudicating disputes, we will find the section on how to prepare a case, how to present it to the DAB or court and how judges/adjudicators look at some familiar issues.

I will be happy if this training will provide a space for networking, so I suggest an informal meeting in teh Mirror Cocktail Bar in the venue of the training on the first day after the training.

As the FIDIC Conditions of Contract are mostly used by state joint stock companies and public organisations/authorities, I am keen for employees of these entities to attend, we have halved the attendance fee for these employees. We have reserved 5 out of 25 places for these participants.

The participation fee is EUR 700 excluding VAT (840 including VAT).

Refreshments and information material are provided during the training.

If you have any questions or recommendations, please contact me personally at peter@kotvan.sk 

After booking I will send you an advance invoice, after payment I will send you an invoice of payment received and I will give you a billing invoice at the seminar.

 

Vážení užívatelia FIDIC zmluvných podmienok.

Advokátska kancelária KOTVAN zorganizovala v Bratislave FIDIC seminár. 

Seminár odprednáša anglický právnik, ktorý má medzinárodné skúsenosti a je certifikovaným trénerom priamov vo FIDIC organizácii. Viac informácií o trénerovi sa dozviete na jeho stránke https://dedezade.co.uk/ prípadne na jeho linkedin profile http://linkedin.com/in/dedezade.

Prednáška bude v anglickom jazyku, ale v prípade záujmu o preklad, zvažujeme zabezpečiť simultánne prekladanie.

Seminár je určený tým, ktorí už majú základnú znalosť ohľadom FIDIC zmluvných podmienok. Súčasťou seminára sú aj workshopy, kde si v rámci praktických cvičení účastníci budú pod dohľadom trénera riešiť prípady.

S ohľadom na skutočnosť, že na Slovensku používame väčšinou iba červenú a žltú knihu, nebudeme sa zaoberať striebornou a taktiež sa zameriame na vydanie 1999, hoci si povieme, niektoré vhodné zmeny z nového vydania 2017, ktoré by bolo dobré zakomponovať do osobitných podmienok už teraz.

Nakoľko má Taner skúsenosti aj z iných krajín a aj s rozhodovaním sporov, veľmi zaujímavá bude časť, kde nám poradí ako si pripraviť prípad, ako ho predniesť na KRS, resp. súde/arbitráži a ako sa na niektoré známe problémy pozerajú sudcovia/adjudikátori.

Budem rád ak bude tento seminár priestorom na networking, preto navrhujem prvý deň po tréningu aj neformálne stretnutie.

Keďže FIDIC zmluvné podmienky používajú najma štátne akciovky a verejné organizácie/orgány, a mám záujem, aby sa zúčastnili aj zamestnanci týchto osôb, pre týchto zamestnancov sme znížili účastnícky poplatok na polovicu. Pre týchto účastníkov sme rezervovali 5 z 25 miest.

Účastnícky poplatok je 700 EUR bez DPH (840 s DPH).

V rámci semináru sú zabezpečené občerstvenie a informačný materiál.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo odporučenie, kontaktujte ma osobne na peter@kotvan.sk 

Po rezervácii Vám zašlem zálohovú faktúru, po úhrade Vám zašlem faktúru o prijatej platbe a vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdám na seminári.